LP/2021/96 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu nariadenia vlády: Upozorňujeme, že vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/100 z 28. novembra 2019, ktorým sa v prípade alpského biogeografického regiónu prijíma trinásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom, na ktoré predkladateľ reflektuje v treťom odseku všeobecnej časti dôvodovej správy, druhom odseku predkladacej správy, a ktoré uvádza v bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti, už nie je účinné. Nahradené bolo vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/165 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne (Ú. v. EÚ L 51, 15.2.2021). Žiadame v tejto súvislosti vykonať náležitú úpravu všetkých sprievodných dokumentov predkladaného návrhu nariadenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Žiadame predkladateľa, aby dodržal štruktúru bodu 3 doložky zlučiteľnosti v súlade s Prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky a v bode 3 písm. a) uviedol relevantné ustanovenia primárneho práva Európskej únie, v bode 3 písm. b) ustanovenia sekundárneho práva a v bode 3 písm. c) eventuálnu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhovaný chránený areál Rimava (ďalej len „chránený areál“) je vedený v súbehu a v dotyku s cestou I. triedy č. 72. Vzhľadom na uvedené žiadame situovať chránený areál za hranice ochranného pásma existujúcej cesty I/72. Podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Podľa § 15 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy. Pripomienku považuje ministerstvo za zásadnú. Odôvodnenie: Sme toho názoru, že situovanie navrhovaného chráneného areálu v dotyku a v blízkosti cesty I/72 bude mať za následok prísnejšie podmienky zo strany Štátnej ochrany prírody SR pri realizácii pravidelnej údržby (napr. používanie posypových materiálov, údržba mostných objektov), rekonštrukcií, opráv, prípadného rozšírenia cesty I/72, čo spôsobí komplikácie v procese prípravy (časový a finančný rámec), pričom v konečnom dôsledku môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky na predmetnej pozemnej komunikácii. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.3.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) návrhu uznesenia Odporúčame uviesť predkladateľa návrhu. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.3.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame predkladateľovi v prvom odseku, na konci prvej vety, doplniť chýbajúcu bodku za vetou. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.3.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Odporúčame predkladateľovi prepracovať doložku zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej Únie podľa prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.3.2021 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 1 vypustiť slová „zo 14. júla 2004“ Odôvodnenie: Ide legislatívno-technickú pripomienku, ktorej účelom je zosúladenia navrhovanej právnej úpravy s bodom 46.1 prílohy č. l k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2021 Detail