LP/2021/95 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4971/2021-9.1
Podnet: Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/95
Dátum začiatku MPK: 26.02.2021
Dátum konca MPK: 18.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 18.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)