LP/2021/8 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Celému materiálu Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR: - zjednotiť používanie pojmu „návod na použitie“ a „návod na použitie hasiaceho prístroja“ a pojmu „súčasť“ a „súčasť hasiaceho prístroja“, - v § 1 z dôvodu presnosti a špecifikácie predmetu úpravy návrhu právneho predpisu za slovo „vlastnosti,“ vložiť čiarku a slová „označovanie hasiacich prístrojov“, - v § 2 písm. c) slová „sa rozumie“ nahradiť slovom „je“, písm. g) slovo „či“ nahradiť slovom „že“ , písm. e) pred slovami „potvrdenie“, „štítok“ a „správne“ vypustiť slovo „má“ a slová „ktorému odo dňa výroby“ nahradiť slovami „odo dňa výroby ktorého“ (2x), - v § 3 ods. 3 a 7 pred slovo „nádoby“ vložiť slovo „tlakovej“, ods. 10 pred slovo „penový“ vložiť slová „hasiaci prístroj“, odsek 13 odporúčame preformulovať, nakoľko vetná skladba „bezpečnostný prvok môže byť mechanizmus, ktorý bráni vloženiu bezpečnostného prvku do bezpečnostného zariadenia“ nedáva zmysel, - v § 6 ods. 1 za slovom „výrobca“ slovo „alebo“ nahradiť čiarkou, ods. 5 vypustiť slová „opravovaným a plneným“, ods. 6 slová „vykoná fyzická osoba s osobitným oprávnením“ nahradiť slovami „sa vykonáva“ a v ods. 9 na konci doplniť poznámku pod čiarou s príslušným odkazom, - v poznámke pod čiarou k odkazu 5 použiť skrátenú citáciu, - v § 9 ods. 1 slová „3, 4 a 5“ nahradiť slovami „3 až 5“, ods. 10 písm. a) slovo „stanoveným“ nahradiť slovom „určeným“ a ods. 11 slovo „pokiaľ“ nahradiť čiarkou a slovom „ak“ a vypustiť slovo „takejto“, - v § 10 ods. 1 slová „platia len § 7 až 9 s výnimkou“ nahradiť slovami „sa vzťahuje § 7 až 9 okrem“, ods. 2 slová „Označenie (farebné, popisné)“ nahradiť slovami „Farebné označenie a popisné označenie“ a v ods. 3 slovo „neplatí“ nahradiť slovami „sa nevzťahuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 14. Žiadame § 8 návrhu uviesť v tomto znení: „§ 8 Ak ide o tlakovú nádobu hasiaceho prístroja inú ako fľašu, tlaková nádoba prevádzkovaného hasiaceho prístroja sa podrobuje tlakovej skúške podľa osobitného predpisu4) a ak ide o tlakovú nádobu prevádzkovaného hasiaceho prístroja, ktorá je fľašou, podrobuje sa úkonom podľa osobitného predpisu Odôvodnenie: Návrh znenia prezentovaný predkladateľom je v úprave neúplný a nesprávne začleňuje vykonávanie tlakových skúšok všetkých nádob hasiacich prístrojov pod reguláciu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 9 návrhu vypustiť odsek 3 a upraviť číslovanie nasledujúcich odsekov. Odôvodnenie: Ustanovenie navrhované predkladateľom (latentne) vyvoláva nový finančný náklad na ďalšiu kontrolu hasiaceho prístroja vtedy, ak na stanovište hasiaceho prístroja sa umiestňuje hasiaci prístroj, ktorému od roku výroby uplynula síce lehota zakotvená v ustanovení, avšak ide o hasiaci prístroj s platnou kontrolou. Neexistuje žiaden vecný dôvod pre negáciu platnej kontroly z fiktívneho dôvodu, že hasiaci prístroj s platnou kontrolou mohol byť medzi okamihom úkonu kontroly a okamihom umiestnenia na stanovišti hasiaceho prístroja nevhodne uložený. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame z § 6 návrhu vypustiť odsek 6 [po akceptácii vypustenia odseku 5 pôjde o vypustenie nového odseku 5]. Odôvodnenie: Odsek 6 stratí význam po vypustení odseku 5. Úpravu vykonávania opráv má ambíciu regulovať § 7 návrhu a navyše vložený odkaz 3) na ustanovenie § 6 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je úplne scestné, nakoľko žiaden hasiaci prístroj nie je tlakovým zariadením, pretože ak by platil opak, nebol by použiteľný každým, kto ho použiť potrebuje, a bol by použiteľný iba osobou oboznámenou/zaškolenou/inštruovanou, a tak by sa oslabil cieľ prevádzkovania hasiaceho prístroja. Tento stav neprelamuje ani skutočnosť, že tlakové nádoby hasiacich prístrojov okrem fliaš sú podrobované tlakovej skúške podľa uvedeného predpisu, pričom však lehota sa odvodzuje od výtlačného plynu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 5 návrhu odsek 8 [po akceptácii vypustenia odseku 4 pôjde o nový odsek 7] uviesť v tomto znení: „(7) Na pojazdnom hasiacom prístroji inom ako CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: a) na tlakovej nádobe gravírovaním alebo na štítku pevne spojenom s nádobou 1. označenie výrobcu tlakovej nádoby, 3. číslo výrobnej série alebo výrobnej dávky, 4. rok výroby v tvare dvoch číslic alebo štyroch číslic, oddeľujúce lomítko a za ním mesiac výroby v tvare dvoch číslic, 5. skúšobný tlak v tvare PT, hodnota tlaku v baroch a fyzikálna jednotka v tvare bar, 6. najvyšší dovolený tlak v tvare PS, hodnota tlaku v baroch a fyzikálna jednotka v tvare bar, 7. rozsah prevádzkovej teploty v stupňoch Celzia, b) na hasiacom prístroja alebo štítku 1. rozsah prevádzkovej teploty v stupňoch Celzia, 2. označenie výrobcu zostavy hasiaceho prístroja.“. Odôvodnenie: V texte navrhovanom predkladateľom absentovali dôležité údaje a spôsob ich taxatívneho vyznačenia na tlakovej nádobe iba použitím trieskového obrábania (gravírovanie) alebo pevným pripojením štítku a tiež dôležitý údaj o zhotoviteľovi celej zostavy pojazdného hasiaceho prístroja. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame z § 6 návrhu vypustiť odsek 5 a upraviť číslovanie nasledujúcich odsekov. Odôvodnenie: Predkladateľ nemá splnomocnenie v zákone na úpravu substitúcie konania osoby s osobitným oprávnením od zaniknutého výrobcu hasiaceho prístroja osobou s osobitným oprávnením od výrobcu na trhu pôsobiaceho. Ďalej si treba uvedomiť, že ak aj výrobca hasiaceho prístroja zanikol alebo prestal pôsobiť v danej oblasti, neskončila sa tým platnosť ním vydaných osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti, takže predkladateľ má dostatok priestoru pre zmenu a doplnenie zákona v záujme vyriešenia regulácie v žiadanej oblasti. Ak bolo pre kreáciu zámeny osôb v návrhu motívom uchopenie pokračovania údržby požiarneho uzáveru tak, ako je upravené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. aj po zániku výrobcu požiarneho uzáveru, je potrebné vziať na zreteľ, že vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z sa príslušné ustanovenie spája so substitúciou poškodenej časti/súčasti na požiarnom uzávere a nie substitúciou osoby, ktorá úkon uskutoční. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 5 návrhu odsek 9 [po akceptácii vypustenia odseku 4 pôjde o nový odsek 8] uviesť v tomto znení: „(8) Na pojazdnom hasiacom prístroji CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: a) na tlakovej nádobe 1. kód závitu v tvare M25 alebo 25E, 2. značka π (PI), b) na zostave hasiaceho prístroja 1. označenie výrobcu hasiaceho prístroja, 2. číslo výrobnej série alebo výrobnej dávky, 3. rok výroby v tvare štyroch číslic, 4. hmotnosť tlakovej nádoby s trvalo pripevnenými súčasťami v kilogramoch, 5. najväčšia hmotnosť náplne v kilogramoch, 6. druh výtlačného plynu, 7. rozsah prevádzkovej teploty zostavy v stupňoch Celzia, 8. najvyšší dovolený tlak zostavy v tvare PS, hodnota tlaku v baroch a fyzikálna jednotka v tvare bar alebo BAR.“. Odôvodnenie: V texte navrhovanom predkladateľom absentovali dôležité údaje, ako je profil pripojovacieho závitu v hrdle tlakovej nádoby, π (PI) ktorá je prepraviteľným tlakovým zariadením regulovaným smernicou 2010/35/ES a ďalej bol zbytočne aplikovaný nový pojem príslušenstvo a bol použitý nesprávny pojem obsah výtlačného plynu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame z § 6 ods. 1 návrhu vypustiť druhú vetu, a tiež žiadame vypustiť prílohu č. 2 k návrhu a poradie nasledujúcich príloh prečíslovať. Odôvodnenie: Predkladateľ nemá splnomocnenie v zákone na stanovenie podrobnosti o povinnosti výrobcu hasiaceho prístroja spočívajúcej v stanovení obsahu a rozsahu dokumentácie, ktorú má dodávať k hasiacemu prístroju! Bude legitímne, ak požiadavku na dodanie dokumentácie k hasiacemu prístroju uchopí predkladateľ návrhu prostredníctvom odkazu na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Znenie splnomocňovacej blankety „spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení“ umožňujú predkladateľovi vo vyhláške upraviť, ak ide o dokumentáciu k hasiacemu prístroju, iba a) spôsob jej vedenia na strane prevádzkovateľa, teda formu listinnú, alebo elektronickú, alebo kombinovanú, ďalej lehoty, v ktorých bude dopĺňaná údajmi prevádzkovateľom alebo po vykonaní úkonu kontroly alebo úkonu opravy a plnenia (vyjadrenou pojmom údržba) osobou s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti, b) predlohy dokumentov v podobe listinnej alebo elektronickej alebo kombinovanej, ktorých zhotovenie si má zabezpečiť prevádzkovateľ hasiaceho prístroja, a to je splnené vzormi potvrdení v prílohách č. 4 a 6 návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 9 návrhu odsek 10 [po akceptácii vypustenia odseku 3 pôjde o nový odsek 9] uviesť v tomto znení: „(9) Pri periodickej kontrole hasiaceho prístroja podľa odsekov 3 a 4 sa vyradí z používania hasiaci prístroj, ktorý a) nie je možné opraviť predpísaným spôsobom stanoveným výrobcom hasiaceho prístroja, b) nemá na zostave alebo tlakovej nádobe údaju podľa § 5 ods. 4, 6, 7 a 8, ak je údaj zjavne pozmenený alebo miera poškodenia bráni jeho riadnemu odčítaniu.“. Odôvodnenie: Ustanovenie navrhované predkladateľom, ak ide o číselnú identifikáciu hasiaceho prístroja na jednej strane zakladá nesplniteľné podmienky v podobe existencie čísla tlakovej nádoby čo je v kontradikcii s povinným údajom v podobe čísla výrobnej série alebo výrobnej dávky, a toto číslo nemusí byť iba na tlakovej nádobe, ale vo vymedzených prípadoch môže byť aj na zostave hasiaceho prístroja, na druhej strane otvára priestor pre špekuláciu, keďže existencia ostatných kľúčových údajov sa nevyžaduje. Ďalej predkladateľ v navrhovanom písmene c) masívne prekročil rozsah splnomocňovacej blankety a otvoril priestor pre nedôvodné výmeny akcieschopných prenosných hasiacich prístrojov prevádzkovaných podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z. Inštitút životnosti zakotvovali bývalé československé technické normy, ktoré ako konfliktné boli zrušené po zavedení európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. Na uistenie sa o tom, či je hasiaci prístroj akcieschopný postačuje kontrola hasiaceho prístroja a tlaková skúška tlakovej nádoby alebo fľaše hasiaceho prístroja. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame § 10 návrhu uviesť v tomto znení: „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia § 10 (1) Hasiaci prístroj, ktorého prevádzkovanie bolo obmedzené podľa § 23 ods. 1 až 3 a 5 písm. a) doterajšieho predpisu účinného do 31. mája 2021 sa nemôže používať. (2) Hasiaci prístroj podľa § 3 až 17 a § 22 ods. 3 doterajšieho predpisu účinného do 31. mája 2021 sa považuje za hasiaci prístroj podľa tejto vyhlášky. To neplatí, ak hasiaci prístroj prestal byť akcieschopný podľa doterajšieho predpisu najneskôr 31. mája 2021. (3) Vykonaná kontrola hasiaceho prístroja, ktorej platnosť presahuje za deň účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za kontrolu podľa tejto vyhlášky. (4) Štítok podľa doterajšieho predpisu účinného do 31. mája 2021 s údajmi o vykonanej kontrole hasiaceho prístroja, ktorej platnosť presahuje za deň účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za štítok podľa tejto vyhlášky; toto sa vzťahuje aj na potvrdenie o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja. (5) Vykonaná tlaková skúška tlakovej nádoby a fľaše hasiaceho prístroja, ktorej platnosť presahuje za deň účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za tlakovú skúšku podľa tejto vyhlášky. (6) Štítok s údajmi o vykonanej tlakovej skúške tlakovej nádoby a fľaše hasiaceho prístroja, ktorej platnosť presahuje za deň účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za platný štítok. (7) Na hasiaci prístroj, ktorý sa používa v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách neplatí § 6 ods. 5 až 8.“. Odôvodnenie: K odseku 1 - Akceptáciou vyššie uvedeného navrhovaného znenia sa dosiahne kontinuita s doterajším predpisom (t. j. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z.), zjednoduší sa konanie orgánu štátneho požiarneho dozoru pri náleze používania hasiaceho prístroja, ktorý je v rozpore s právom naďalej používaný a vylúči sa návrat vyradených hasiacich prístrojov do opätovného prevádzkovania po ich jednoduchom opatrení novým popisným označením. K odseku 2 - Akceptáciou vyššie uvedeného navrhovaného znenia sa dosiahne kontinuita v používaní hasiacich prístrojov, a) ktoré majú vlastnosti podľa bývalých európskych noriem uvedených v nenormatívnej časti právneho predpisu v poznámkach pod čiarou, a ktoré aj z titulu platne vykonanej kontroly a platnej tlakovej skúšky sú akcieschopné aspoň v nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky, keďže neexistuje žiadny vecný dôvod pre ich vyradenie z prevádzkovania 1. po skončení platnosti ich kontroly napríklad z titulu nesplnenia požiadavky na odtieň červenej farby zakotvený v § 5 ods. 2 návrhu, ktorý je síce konzistentný s čl. 16. 1 STN EN 3 – 7 + A 2008 a čl. 6.9.1 STN EN 1866 – 1 2008, nie je však konzistentný s čl. 7.1 bývalej STN EN 3 – 5 1998 ani s čl. 6.10.1 bývalej STN 1866 2006, a teda ani s § 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., 2. z titulu uplynutia ich veku, keďže mnohé hasiace prístroje neboli nikdy použité, nakoľko nenastala taká situácia a ak kreácia vyraďovania hasiacich prístrojov má predstavovať latentnú paralelu s § 23 účinnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ide o zneužitie podstaty motívu, nakoľko v čase prípravy vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z. orgány regulujúce technickú normalizáciu v Slovenskej republike trvali na úplnom zrušení takých slovenských technických noriem, ktoré by duplicitne uvádzali vlastnosti výrobkov v porovnaní s prijímanými európskymi normami, takže vyhláška iba reflektovala stratu prameňa poznatkov aj pre prevádzkovanie hasiacich prístrojov, nakoľko ustanovenia tejto povahy boli v zrušených technických normách tiež uvedené a zvolila sa optimálna doba aj pre skončenie prevádzkovania hasiacich prístrojov vyhotovených podľa zrušených slovenských technických noriem, b) ktoré spĺňajú vlastnosti podľa inej technickej normy, ako slovenskej technickej normy, schválenie hasiacich prístrojov vykonal ústredný orgán štátnej správy alebo bývalá štátna skúšobňa a hasiace prístroje sú akcieschopné aspoň v deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti novej vyhlášky; ide o prístroje v špeciálnej technike, ktoré nie sú jednoducho nahraditeľné napríklad z dôvodu neobvyklých zastavovacích (zástavbových) rozmerov. K odsekom 3 až 6 - Ustanovenia navrhované pripomienkujúcim subjektom umožnia aj po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky považovať úkon kontroly, úkon tlakovej skúšky, údaje o vykonanej kontrole uvedené na štítku a hmotný substrát so zaznamenanými údajmi o týchto úkonoch za platný. To, ako predkladateľ návrhu zamýšľa uchopiť aj v prechodných ustanoveniach reguláciu prenosných hasiacich prístrojov vyhotovených podľa bývalých európskych noriem, avšak akcieschopných podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., a vylúčiť ich z prevádzkovania iba z titulu ich veku a) vyvolá nedôvodnú ekonomickú stratu na strane všetkých subjektov povinných prenosné hasiace prístroje prevádzkovať, teda aj na strane fyzických osôb, štátnej správy, verejnej správy a podnikajúcej sféry, b) úplne odporuje § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (transponujúcej smernicu 2001/95/ES) v znení účinnom od 1. 09. 2007, podľa ktorého dosiahnutie vyššej úrovne bezpečnosti výrobku alebo dostupnosti iných výrobkov predstavujúcich nižší stupeň ohrozenia, nie je dôvodom na to, aby sa považoval výrobok za nebezpečný, takže niet najmenšieho právneho dôvodu nazerať na prenosné hasiace prístroje iba z titulu ich veku, ako na hasiace prístroje nespôsobilé prevádzky (aj keď boli vyhotovené podľa bývalých európskych noriem), c) je kamuflované cieľom vytvoriť brzdu proti údajnému začleňovaniu prenosných hasiacich prístrojov vyradených v iných členských štátoch do prevádzkovania v Slovenskej republike, d) je nad rozsah splnomocňovacej blankety na vydanie vyhlášky a je teda nezákonné, a na vytvorenie brzdy je potrebné zmeniť a doplniť zákon, avšak tak, aby prevádzkované akcieschopné prenosné hasiace prístroje podľa účinnej vyhlášky nimi zostali aj po novej právnej úprave v zákone, e) je rozporné so sprievodnými materiálmi, čo preukazujú vyjadrenia pripomienkujúceho subjektu uvedené vyššie a zamlčanie nevyhnutných nákladov na obstaranie nových prenosných hasiacich prístrojov podľa novej vyhlášky, ktoré by platilo pre všetky subjekty, na ktoré sa bude nová vyhláška vzťahovať, možno zo strany predkladateľa považovať za hrubé a vedomé zavádzanie. Súčasne je potrebné výslovne upozorniť aj na to, že vek hasiaceho prístroja, nie je podľa návrhu jediný devalvujúci moment suspendujúci inak akcieschopný prenosný hasiaci prístroj z prevádzkovania. Totižto § 10 ods. 4 návrhu síce zakotvuje akceptáciu kontroly hasiaceho prístroja vykonanú podľa predpisov účinných do 31. mája 2021 ako kontroly podľa novej vyhlášky, ale striktná požiadavka na odtieň červenej farby zakotvená v § 5 ods. 2 návrhu bez náležitej úpravy v prechodných ustanoveniach, bude okolnosťou vylučujúcou ďalšie používanie hasiaceho prístroja po uplynutí lehoty jeho kontroly vykonanej podľa doterajšieho predpisu (pre ozrejmenie je potrebné uviesť, že nová požiadavka na farebný odtieň uvedená v návrhu je konzistentná s čl. 16. 1 STN EN 3 – 7 + A 2008 a čl. 6.9.1 STN EN 1866 – 1 2008, nie je však konzistentná s čl. 7.1 bývalej STN EN 3 – 5 1998 a ani s čl. 6.10.1 bývalej STN 1866 2006, a teda ani s § 14 ods. 2 v súčasnosti účinnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., čo povedie k tomu, že všetky hasiace prístroje vyhotovené v súlade s pôvodne platnými technickými normami a právnym predpisy sa po účinnosti návrhu a uplynutí lehoty platnosti ostatnej kontroly, budú musieť vyradiť z prevádzky/užívania len z dôvodu nesplnenia požadovaného farebného odtieňu; návrh túto skutočnosť riešil v prechodných ustanoveniach len vo vzťahu k pojazdným hasiacim prístrojom, ale nie aj vo vzťahu k prenosným hasiacim prístrojom). Poznámka k odseku 7 – Odkaz na § 6 ods. 5 až 8 uvedený vo vyššie navrhovanom znení zohľadňuje navrhované zmeny v § 6 (t. j. pôvodne išlo o odseky 7 až 10). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame z § 5 návrhu vypustiť odsek 4 a upraviť číslovanie nasledujúcich odsekov. Odôvodnenie: Ustanovenie v tvare predloženom predkladateľom zakladá interpretačné spory o možnej duplicite uvádzania roku výroby na hasiacom prístroji ako celku a tiež na jeho tlakovej nádobe. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 5 návrhu odsek 1 uviesť v tomto znení: „(1) Uzáver plniaceho otvoru hasiaceho prístroja musí byť nezmazateľne označený.“. Odôvodnenie: Do časti pojmov nie je uzáver ako súčasť hasiaceho prístroja zahrnutý a v texte prezentovanom predkladateľom nie je pojem objasnený a navyše je interpretovaný ako skladačka, čo nie je zhodné s realitou. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 2 návrhu písmeno d) uviesť v tomto znení: „d) náplň hasiaceho prístroja tvorí hasiaca látka umiestnená v nádobe hasiaceho prístroja a jej množstvo sa vyjadruje objemom alebo hmotnosťou,“. Odôvodnenie: Ustanovenie navrhované predkladateľom predstavuje fyzikálny nezmysel, nakoľko náplň je entitou s istou kvalitou – vnútornými vlastnosťami a množstvo je iba kvantifikáciou tejto entity. Nie je rozhodné, že taká interpretácia, akú použil predkladateľ je obdobná s interpretáciou aplikovanou v čl. 3. 4. STN EN 1866 – 1 Pojazdné hasiace prístroje vydanou vo februári 2008, nakoľko ide o nesprávny preklad! Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame do § 2 návrhu vložiť legálnu definíciu zostavy hasiaceho prístroja prenosného, pojazdného iného ako CO2 a pojazdného CO2 v tomto znení: „k) zostavu prenosného hasiaceho prístroja, zostavu pojazdného hasiaceho prístroja iného ako CO2 a zostavu pojazdného hasiaceho prístroja CO2 tvoria vzájomne správne zmontované ich súčasti, ktoré sú namáhané vnútorným tlakom vyvodzovaným výtlačným plynom a hasiacou látkou, alebo hasiacou látkou, ak ju tvorí samotný výtlačný plyn.“. Odôvodnenie: Pojem zostava nie je pojmom všeobecne známym, a navyše predkladateľ v § 5 ods. 6 a 9 návrhu predmetný pojem používa a taktiež európske technické normy prevzaté do sústavy slovenských technických noriem spájajú isté skutočnosti s obsahom tohto pojmu. Keďže návrh má predkladateľom zvolenú štruktúru, ide v rámci správnej aplikácie budúceho predpisu o zavedenie kľúčového pojmu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 7. Žiadame v § 5 návrhu odsek 5 [po akceptácii vypustenia odseku 4 pôjde o nový odsek 4] uviesť v tomto znení: „(4) Na prenosnom hasiacom prístroji inom ako CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: a) na tlakovej nádobe vyrazením alebo vygravírovaním 1. označenie výrobcu tlakovej nádoby, 2. číslo výrobnej série alebo výrobnej dávky, 3. rok výroby v tvare štyroch číslic, 4. najvyšší dovolený (skúšobný) tlak zostavy prenosného hasiaceho prístroja v tvare PS, hodnota tlaku v baroch a fyzikálna jednotka v tvare bar alebo BAR, b) na zostave hasiaceho prístroja 1. druh výtlačného plynu, 2. prevádzkový tlak pri 20º C, ak ide o hasiaci prístroj pod trvalým tlakom výtlačného plynu, 3. rozsah prevádzkovej teploty zostavy v stupňoch Celzia, 4. objem/hmotnosť patróny na výtlačný plyn, ak sa patróna používa.“. Odôvodnenie: V texte navrhovanom predkladateľom absentovali dôležité údaje a spôsob ich taxatívneho vyznačenia na tlakovej nádobe iba použitím pretvárnej práce (vyrazenie) alebo trieskového obrábania (gravírovanie). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 5 návrhu odsek 7 [po akceptácii vypustenia odseku 4 pôjde o nový odsek 6] uviesť v tomto znení: „(6) Na prenosnom hasiacom prístroji CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: a) na valcovej tlakovej nádobe lisovaním, vyrazením alebo vygravírovaním 1. kód závitu v tvare 25P, 25E alebo 17E; jeden z týchto údajov sa uvedie na hrdle tlakovej nádoby, 2. najvyšší dovolený (skúšobný) tlak zostavy prenosného hasiaceho prístroja v tvare PS, hodnota tlaku v baroch a fyzikálna jednotka v tvare bar alebo BAR, b) na zostave hasiaceho prístroja 1. označenie výrobcu tlakovej nádoby, 2. číslo výrobnej série alebo výrobnej dávky, 3. rok výroby napríklad v tvare štyroch číslic, 4. hmotnosť tlakovej nádoby s trvalo pripevneným súčasťami v kilogramoch, 5. objem tlakovej nádoby, 6. najväčšia hmotnosť náplne v kilogramoch, 7. druh výtlačného plynu, 8. rozsah prevádzkovej teploty zostavy v stupňoch Celzia.“. Odôvodnenie: V texte navrhovanom predkladateľom absentovali dôležité údaje, ako je profil pripojovacieho závitu v hrdle tlakovej nádoby a spôsob jeho taxatívneho vyznačenia na hrdle tlakovej nádoby, a to iba použitím pretvárnej práce (lisovanie, vyrazenie) alebo trieskového obrábania (gravírovanie), ďalej bol zbytočne aplikovaný nový pojem príslušenstvo, a bol použitý nesprávny pojem obsah výtlačného plynu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) návrhu vo všeobecnosti Vo všeobecnosti možno konštatovať, že návrh obsahuje ustanovenia, ktoré 1. prekračujú rozsah splnomocňovacej blankety zakotvenej v § 5 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona, pričom už okrem vyššie uvedených skutočností, je to aj zakotvenie požiadavky na obsah návodu k hasiacemu prístroju (§ 6 ods. 1 návrhu); na prekročenie rozsahu splnomocňovacej blankety bolo upozorňované zo strany verejnosti už v štádiu zverejnenia predbežnej informácie o príprave návrhu, táto pripomienka však nebola predkladateľom zohľadnená, 2. umožnia subsumovanie kvázi hasiacich prístrojov údajne substituujúcich stabilné hasiace zariadenie, obvykle aplikované do serverových skríň alebo miestností so servermi, pod časť legálnej definície uvedenej v § 2 písm. a) návrhu, čo odporuje cieľu splnomocňovacej blankety zakotvenej do zákona regulovať len prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje, 3. vyvolávajú nedôvodnú prekážku v obchode, a to napríklad požiadavkou na sprievodnú dokumentáciu k celému hasiacemu prístroju, čím bude porušené primárne právo Európskej únie, a to najmä Zmluva o fungovaní Európskej únie, Tretia časť, Hlava I Čl. 26 ods. 2 a Hlava II Čl. 34, 4. otvárajú priestor pre prevádzkovanie hasiacich prístrojov zhodných iba čiastočne s platnými európskymi normami pre prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje tým, že predkladateľ nešpecifikoval ďalšie vlastnosti hasiacich prístrojov, ako napríklad minimálny čas činnosti a zvyškové množstvo hasiacej látky po vypúšťaní hasiacej látky z prístroja, 5. vyžadujú vyradenie z používania v súčasnosti prevádzkovaných hasiacich prístrojov, a to bez právneho dôvodu alebo vecného dôvodu, 6. otvárajú priestor pre navrátenie hasiacich prístrojov do prevádzkovania, ktoré boli vyradené na základe § 23 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., a to preto, že predkladateľ rezignoval na ustanovenia spodrobňujúce vlastnosti – napr. čas činnosti a množstvo zvyškovej náplne. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) ku konkrétnym ustanoveniam návrhu Žiadame v § 2 návrhu písmeno a) uviesť v tomto znení: „a) hasiacim prístrojom je požiarne zariadenie spôsobilé na transport na miesto požiaru fyzickou osobou, ktoré umožňuje obsahujúcu hasiacu látku vytláčanú pôsobením vnútorného tlaku, smerovať do miesta požiaru,“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 2 písm. a) návrhu tvorí iba časť legálnej definície hasiacich prístrojov, pričom v znení prezentovanom predkladateľom umožňuje pod budúci právny predpis subsumovať rôzne kvázi hasiace zariadenia využívajúce na uloženie hasiacej látky nádoby hasiacich prístrojov s hasiacimi látkami, na ktorých smerovanie do miesta požiaru sa aplikujú rôzne hadičky a rúrky strácajúce konzistenciu účinkom tepla pri požiari a keďže je badateľné dlhodobé úsilie výrobcov týchto kvázi hasiacich zariadení operovať pri ich predaji odvolávkou na právnu reguláciu, úprava ustanovenia spočívajúca vo vložení slovného spojenia „spôsobilé na transport na miesto požiaru fyzickou osobou“ vylúči nadužívanie účelu právneho predpisu a zaistí kontinuitu s ostatnými dvomi časťami legálnej definície uvedenými v § 3 ods. 2 a 6 návrhu. Skutočnosť, že slovenská technická norma STN EN 3-6 + A1 r. 2008 má v čl. 3.1 aplikovaný taký výrok, ako je uvedený aj v definícií hasiaceho prístroja v návrhu, nie je pre oprávnenosť zásadnej pripomienky rozhodný. Ide o to, že citovaná technická norma má vo svojom názve slová prenosné hasiace prístroje, a tým je vylúčené rozširovanie aplikácie predmetnej technickej normy aj na iné kvázi hasiace prístroje. Názov návrhu (vyhlášky) však nespodrobňuje, že má ísť o prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje a navyše ani znenie § 1 návrhu nespodrobňuje, že tento podzákonný právny akt bude regulovať iba prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje, a tak s prihliadnutím na tieto skutočnosti a v spolupôsobení s možným zapojením systematického výkladu, je zrejmý cieľ predkladateľa regulovať aj iné prostriedky na hasenie. Ak však má predkladateľ cieľ regulovať aj kvázi hasiace zariadenia využívajúce napríklad zostavy prenosných hasiacich prístrojov, má tak urobiť prostredníctvom novelizácie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. alebo vytvorením nového podzákonného právneho aktu v intenciách splnomocňovacích ustanovení uvedených v zákone. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame v § 2 návrhu písmeno j) uviesť v tomto znení: „j) akcieschopným hasiacim prístrojom je hasiaci prístroj spĺňajúci súčasne tieto podmienky: 1. ak ide o prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj iný ako CO2 1.1. ich zostavy sú sprístupnené na trh v súlade s osobitným predpisom,1) 1.2. ich zostavy sú opatrené súčasťami a označeniami v rozsahu, v ktorom autorizovaná osoba posudzovala ich zhodu pred sprístupnením na trh, 1.3. žiadna z ich súčastí alebo označení nemá poškodenie brániace riadnemu užívaniu hasiaceho prístroja; toto sa vzťahuje aj na vešiak prenosného hasiaceho prístroja, ak nejde o hasiaci prístroj voľne stojaci, a na vozík pojazdného hasiaceho prístroja, 1.4. od roku jeho výroby alebo od jeho ostatnej kontroly alebo od jeho ostatnej opravy a plnenia neuplynulo viac ako 24 mesiacov; toto neplatí, ak výrobca určil kratšiu lehotu vykonania kontroly, 1.5. ich súčasti boli podrobené tlakovej skúške podľa osobitného predpisu,2) 2. ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2 2.1 jeho súčasti, sú sprístupnené na trh v súlade s osobitným predpisom3) a podľa tohto predpisu má aj vykonanú tlakovú skúšku, 2.2 jeho zostava je opatrená súčasťami a označeniami v rozsahu, v ktorom autorizovaná osoba posudzovala ich zhodu pred sprístupnením na trh, 2.3 žiadna z jeho súčastí alebo označení nemá poškodenie brániace riadnemu užívaniu hasiaceho prístroja, 2.4 od roku jeho výroby alebo od jeho ostatnej kontroly alebo od jeho ostatnej opravy a plnenia neuplynulo viac ako 12 mesiacov; toto neplatí, ak výrobca určil kratšiu lehotu vykonania kontroly, Odôvodnenie: Legálna definícia akcieschopnosti prezentovaná predkladateľom zakotvuje a) scestnú podmienku akcieschopnosti hasiaceho prístroja založenú na jeho inštalácii na stanovište hasiaceho prístroja, z čoho možno derivovať, že hasiaci prístroj uložený v nadstavbe hasičského vozidla alebo v nákladnom vozidle nikdy nebude akcieschopný, i keď bude spôsobilý uhasiť požiar, a b) tiež podmienku kompletnosti hasiaceho prístroja, a to s odvolaním na § 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, avšak hasiaci prístroj ako celok nepatrí do harmonizovanej oblasti a požiadavky na jeho vlastnosti ako celku nezakotvuje žiaden právny akt a legislatívny akt schválený Európskym parlamentom a Radou Európskej únie v riadnom legislatívnom postupe, a teda ani zákon č. 56/2018 Z. z. nereguluje hasiaci prístroj ako celok a iba zostava prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja iného ako CO2, teda ich zmontované celky namáhané vnútorným tlakom, sú určenými výrobkami, a to podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. (predchádzajúci predpis č. 576/2002 Z. z.), a iba fľaša pojazdného hasiaceho prístroja CO2 ako obal, v ktorom je hasiaca látka je sui generis určeným výrobkom podľa zákona č. 254/2011 Z. z. Účelom inštitútu akcieschopnosti hasiaceho prístroja je ustanoviť okruh zachovania vlastností hasiaceho prístroja v čase prevádzkovania deklarujúcich aj jeho pripravenosť pre bezpečné použitie. V záujme naplnenia obsahu inštitútu akcieschopnosti časť legálnej definície, ktorú navrhuje pripomienkujúci subjekt reflektuje proces posúdenia zhody zostavy hasiaceho prístroja ako určeného výrobku – tlakového zariadenia a ďalšia časť legálnej definície zakotvuje podmienku kompletnosti a neporušenosti hasiaceho prístroja vrátane označenia hasiaceho prístroja odvodzovaná od stavu, v ktorom o jeho posúdení zhody pred sprístupnením na trh konala autorizovaná osoba. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) č. 9 Zvýšia sa prevádzkové náklady hasiacich prístrojov z dôvodu skrátenia životnosti hasiaceho prístroja. Odôvodnenie: V návrhu vyhlášky „o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov“ sa hasiace prístroje s výnimkou hasiaceho prístroja CO2 musia vyradiť po 20 rokov od dátumu výroby tlakovej nádoby (skracuje sa životnosť hasiacich prístrojov) Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail