LP/2021/788 Akčný plán na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13352/2021-6.4
Podnet: Plán práce vlády SR
čl. 13 ods. 2 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Prípad mimoriadnej okolnosti v rámci ktorého hrozí nesplnenie úloh vyplývajúcich z prijatých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (s čl. 10 ods. 8 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky).
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/788
Dátum začiatku MPK: 15.12.2021
Dátum konca MPK: 21.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 21.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)