LP/2021/782 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho f
Legislatívna oblasť: Štátne fondy
Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 06054/2022/SBPSMR
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky nadväzuje na poslanecký návrh zákona, ktorý Národná rada SR schválila dňa 25.11.2021 a o.i. upravuje limit úverov, ktoré majú platiť pre podávanie žiadostí v roku 2022. Vzhľadom na to, nebolo možné predložiť návrh v skoršom termíne a súčasne zabezpečiť nadobudnutie účinnosti návrhu vyhlášky začiatkom roku 2022 tak, aby žiadatelia mali dostupné informácie o podmienkach pre podávanie žiadostí.
Posledná zmena: 21.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/782
Dátum začiatku MPK: 16.12.2021
Dátum konca MPK: 27.12.2021
Novelizované predpisy: 284/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.12.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: