LP/2021/732 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrhy vykonávacích predpisov, ktoré vyplývajú z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2021/22018-A1810
Podnet: § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného pripomienkového konania je naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR, vzhľadom na to, že príslušné ustanovenia zákona č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/732
Dátum začiatku MPK: 03.12.2021
Dátum konca MPK: 13.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)