LP/2021/722 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: V bode 5 doložky zlučiteľnosti, je v súlade s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v prípade iba čiastočnej zhody s právom Európskej únie potrebné doplniť odôvodnenie a predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona: K čl. I bode 10: V bode 10 je uvedené, že do transpozičnej prílohy sa dopĺňa ôsmy bod, ale v nasledovnom texte je bod, o ktorý sa má transpozičná príloha doplniť označený nasledovne: „7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 ...“. Žiadame predkladateľa aby zjednotil označenie poradového čísla, pod ktorým bude smernica (EÚ) 2018/645 v transpozičnej prílohe uvádzaná aj so zreteľom na pripomienku k smernici 91/439/EHS, ktorú bude potrebné z transpozičnej prílohy vypustiť vzhľadom na jej neúčinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: V prílohe č. 1 k zákonu č. 8/2009 Z. z. (transpozičná príloha) je v prvom bode uvedená smernica 91/439/EHS. Upozorňujeme, že daná smernica už nie je účinná a bude potrebné ju z transpozičnej prílohy vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2021 Detail
ČESMAD (ČESMAD Slovakia) Čl. I a Čl. II Združenie ČESMAD Slovakia navrhuje v navrhovanom zákone nasledovné úpravy: 1. V Čl. I v bode 9. navrhujeme odstrániť písm. d) Písm. e) sa premenuje na písm. d). 2. V Čl. I v bode 9 sa slová ,,f) až ac)“ nahrádzajú slovami ,,e) až ab)“. 3. V Čl. II navrhujeme zrušiť novelizačný bod 3. Ostatné novelizačné body 4. až 10. sa prečíslujú na 3. až 9. Krátke zdôvodnenie: Združenie ČESMAD Slovakia víta navrhovanú úpravu ustanovení upravujúcich vek vodičov motorových vozidiel kategórii C, CE, D a DE. Už niekoľko rokov združenie ČESMAD Slovakia upozorňuje na potrebu implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazov. Združenie ČESMAD Slovakia nesúhlasí s navrhovaným zaradením prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. V praxi by to znamenalo v prípade prekročenia povolenej rýchlosti v obci o 20km/h a viac a mimo obce o 30 km/h a viac, že za tieto priestupky by mohol byť uložený okrem peňažnej sankcie aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo do 6 mesiacov. Toto opatrenie považujeme za veľmi prísne. Sankciu v podobe peňažnej pokuty považujeme v súčasnosti za postačujúcu ujmu za spáchanie priestupku. Na Slovensku bolo ku koncu októbra 2021 nahlásených približne 9 000 voľných pracovných pozícii vodičov ťažkých nákladných vozidiel a kamiónov a ich počet sa každým rokom zvyšuje. Nedostatok vodičov môže viesť nie len k ohrozeniu zásobovania obyvateľov potravinami a inými predmetmi každodennej potreby ale môže ohroziť aj slovenskú ekonomiku a hospodárstvo. Toto sprísnenie sankcií môže viesť k zvýšeniu nedostatku vodičov nakoľko aj za neúmyselné prekročenie rýchlosti bude vodič sankcionovaný okrem finančnej sankcie aj zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. V prípade profesionálnych vodičov by to mohlo mať likvidačný charakter, z dôvodu straty príjmu na dlhé obdobie. Po uplynutí trestu by sa podľa nášho názoru už k svojmu povolaniu vodiči nemuseli vrátiť a to v dôsledku demotivácie spôsobenej nastavenými pravidlami alebo by si našli inú profesiu, v ktorej by pokračovali , čo by spôsobilo ďalšie prehĺbenie problému s nedostatkom vodičov. Na Slovensku by sme sa mali snažiť primárne o to, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili a podľa nášho názoru, by sme prijatím uvedeného opatrenia šli opačným smerom. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. II bod 10 – Z: V čl. II bodu 10 navrhujeme vypustiť slová „písm. h) druhého a tretieho bodu“. Odôvodnenie: Dovoľujeme si upozorniť, že z hľadiska aplikačnej praxe pri ukladaní sankcií sa javí, že účel tejto navrhovanej úpravy nie je v konsenze so zavedením skutkov, ktoré definujú porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, tak ako sa to navrhuje v čl. I bodu 9 návrhu /§ 137 ods. 2 písm. d) a e)/. Blokové konanie ako skrátená forma vybavenia priestupku je vyhradená pre menej závažné priestupky a má sa spájať najmä s bezprostredným výchovným účinkom na páchateľa. S poukazom na čl. II bodu 10 možno konštatovať, že z hľadiska aplikačnej praxe vyššie uvedená skutočnosť a zotrvávajúca právna úprava prejednania priestupkov spočívajúca v prekročení dovolenej rýchlosti vo vzťahu k navrhovanému ustanoveniu § 22 písm. h) druhého a tretieho bodu v nadväznosti na ustanovenie § 2 písm. d) druhého a tretieho bodu vyvoláva pochybnosť o vybavení priestupku uložením pokuty a zákazu činnosti. Z hľadiska preskúmavania zákonnosti vybavovania predmetných priestupkov (nadriadený orgán Policajného zboru, kontrolno-inšpekčný orgán Policajného zboru, prokuratúra a súdy), je nevyhnutné aby boli v týchto veciach vždy zadokumentované všetky okolnosti vo vzťahu k páchateľovi priestupku, skutkovému a právnemu stavu veci, z ktorých bude nesporne vyplývať, prečo vec nebola postúpená na orgán Policajného zboru za účelom prejednania priestupku, to znamená uloženia pokuty a zákazu činnosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) čl. I Návrhu doplniť o nový bod 11 Navrhujeme čl. I Návrhu doplniť o nový bod 11, ktorý by obsahoval úpravu aktuálnej výnimky podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to tak, aby bola výnimka rozšírená aj na vozidlá prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu. Legislatívne znenie: Úpravu znenia aktuálne platnej výnimky navrhujeme nižšie uvedenými alternatívami: Alternatíva č. 1: Navrhujeme doplniť ustanovenie § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to o nový odsek 9 s nasledovným znením: „(9) Výnimku podľa ods. 1 písm. b) majú bez potreby vydania osobitného povolenia na konkrétne vozidlo a počas doby jeho používania príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo siete, vozidlá prevádzkovateľov sústav alebo sietí podľa ustanovení osobitného predpisu1, vykonávajúce činnosť poruchovej alebo havarijnej služby alebo činnosť súvisiacu so zabezpečovaním prevádzky sústavy alebo siete. Vozidlo musí byť na viditeľnom mieste označené logom alebo obchodným menom prevádzkovateľa sústavy alebo siete. Prevádzkovateľ sústavy alebo siete , ktorý chce využívať výnimku podľa tohto ustanovenia, je povinný oznámiť ministerstvu do 30 dní od uvedenia vozidla do prevádzky, evidenčné číslo takéhoto vozidla a zoznam vozidiel využívajúcich túto výnimku aktualizovať vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka.“ Poznámka pod čiarou: 1 Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Alternatíva č. 2: Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov definovaných v zozname obsiahnutom v ustanovení § 28 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, o vozidlá prevádzkovateľov sústavy alebo siete podľa osobitného predpisu. Na základe uvedeného navrhujeme doplniť § 28 Vyhlášky o dopravnom značení o nové ustanovenie písm. ac) s nasledovným znením: „ac) prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete podľa osobitného predpisu1“ Poznámka pod čiarou: 1 Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odôvodnenie: Pri riešení mimoriadnych situácií sa častokrát vyskytujú prípady, kedy sú vodičom vozidiel vykonávajúcich činnosť pri takejto mimoriadnej situácii ukladané sankcie za porušenie zákazu státia/zastavenia alebo zákazu vjazdu. Zamestnanci prevádzkovateľov sústav/sietí podľa osobitného predpisu (napríklad zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike) poskytujú v mnohých prípadoch súčinnosť pri riešení mimoriadnych situácií príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky a/alebo Hasičského zboru Slovenskej republiky, no na ich vozidlá sa výnimka zo zákazu vjazdu, zákazu zastavenia či zákazu státia, nevzťahuje. Máme za to, že udelenie výnimky pre vozidlá prevádzkovateľov sústav/sietí, vykonávajúcich činnosť pri odstránení poruchy alebo havárie na sústave/sieti, resp. pri údržbe/prevádzke sústavy/siete, je namieste. Paušálne udelenie výnimky len s potrebou notifikácie evidenčných čísiel príslušných vozidiel by odstránilo administratívnu záťaž súvisiacu s potrebou vydávania povolenia na každé jednotlivé vozidlo. Typ pripomienky: zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I, body 2.,3.,4., 5. a 7. : Odporúčame zabezpečiť plnohodnotné prepojenie informačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pokiaľ ide o evidenciu udelených vodičských oprávnení a výsledkov záverečných skúšok (register DSA/DSC), s jednotným informačným systémom ministerstva dopravy v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“) - KKV vo vzťahu k evidencii o absolvovaní kurzov pre vodičov profesionálov. Odôvodnenie: Prepojenie informačných systémov odporúčame najmä z dôvodu, aby nedochádzalo k možnému falšovaniu potvrdení a preukazovaniu sa nimi pri udelení príslušnej skupiny vodičského oprávnenia bez ich riadnej verifikácie. Podkladom pre možnosť overenia spôsobu ukončenia výcviku u osoby po absolvovaní kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie na skupiny D, DE je poskytnutie tejto informácie z JISCD do IS DSC v momente absolvovania výcviku. Táto informácia aktuálne nie je sprístupnená, pretože doposiaľ nedošlo podľa dohody k úpravám IS DSC, ktorý by túto informáciu o vodičovi mohol prijať cez novú integračnú službu. Ministerstvo dopravy aktuálne čaká na potvrdenie realizácie úprav IS DSC, ktorou by sa práve táto služba elektronicky zabezpečila a ktorou by sa dosiahlo aj odosielanie potrebných informácií o účastníkoch ukončených kurzov na získanie vodičského oprávnenia a KKV. Bez realizácie úprav v IS DSC by mohlo dôjsť k predloženiu falošného potvrdenia o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie (teda nie zrýchlenej kvalifikácie), čo by mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti v cestnej premávke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I, body 4. a 5. : Obmedzenie oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny D a DE žiadame uvádzať vo vodičskom preukaze v bode 14. napríklad poznámkou „D 50 km; DE 50 km“. Pripomienku považuje ministerstvo dopravy za zásadnú. Odôvodnenie: Kvalifikačná karta vodiča (ďalej len „KKV“) neumožňuje uvádzať informáciu o obmedzení oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny D a DE. Na KKV sa uvádzajú dátumy platnosti jednotlivých kvalifikácií k príslušným vodičským oprávneniam vyplývajúce z absolvovaného kurzu zameraného na vodiča profesionála. Naopak, vodičský preukaz takúto možnosť má a cez „poznámky“ aj reálne pripúšťa. V opačnom prípade hrozí, že vodiči, ktorí absolvujú iba kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie, budú môcť viesť vozidlá, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo DE v pravidelnej autobusovej doprave aj na trasách, ktoré budú presahovať trasu linky viac ako 50 km, na ktorú sa naopak vyžaduje absolvovanie riadneho kurzu základnej kvalifikácie. KKV je jediným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vedenie vozidla v cestnej premávke po získaní príslušnej kvalifikácie vodiča profesionála podľa druhu dopravy, avšak neobsahuje informáciu o absolvovaní konkrétneho kurzu (t. j. či bol vykonaný iba riadny kurz základnej kvalifikácie alebo kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie, alebo len kurz pravidelného výcviku). Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Nad rámec predkladanej novely zákona odporúčame doplniť nový novelizačný bod, ktorý znie: „X. § 119a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: „(11) Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie, ak bolo rozhodnuté o zaistení vozidla podľa osobitného predpisu.64a) Orgán Policajného zboru opätovne zaradí vozidlo do evidencie, ak bolo rozhodnuté o ukončení zaistenia vozidla podľa osobitného predpisu.64a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie: „64a) Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“. Odôvodnenie: Ak bolo rozhodnuté o zaistení vozidla, takéto vozidlo sa nesmie používať v cestnej premávke a zároveň nemôže absolvovať technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu. Ak by po zaistení vozidla nebolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie, informačné systémy, ktoré používajú okresné úrady, by generovali pokuty za neabsolvovanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly, čo by držiteľ vozidla nevedel splniť. Podobne je to aj s povinným zmluvným poistením vozidla. Keďže je vozidlo stále evidované, tak by majiteľ vozidla stále musel platiť toto poistenie, aj keď by vozidlo nemohol používať. Preto je vhodné doplniť dočasné vyradenie vozidla aj o možnosť, keď je vozidlo zaistené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve návrhu zákona slová „mení zákon“ nahradiť slovami „mení a dopĺňa zákon“, v čl. I úvodnej vete za slová „zákona č. 106/2018 Z. z.“ vložiť slová „zákona č. 83/2019 Z. z.,“ za slová „zákona č. 310/2021 Z. z.“ vložiť čiarku a slová „zákona č. 404/2021 Z. z.“, slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 406/2021 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 455/2021 Z. z.“, v bode 1 slová „za predpokladu, že“ nahradiť slovom „ak“, v poznámke pod čiarou k odkazu 41af vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ ako nadbytočné, v bodoch 2 až 5 vypustiť slovo „len pred slovom „ak“ ako nadbytočné, v čl. II úvodnej vete za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K čl. I úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame slová "a zákona č. 406/2021 Z. z." nahradiť slovami "zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K čl. II bodu 3 V texte dopĺňanom do § 22 ods. 2 písm. d) odporúčame slovo "šesť" nahradiť slovom "šiestich". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 Text uvedený v tomto bode odporúčame zosúladiť s úvodnou vetou a označiť ho ako ôsmy bod, keďže príloha novelizovaného zákona už obsahuje siedmy bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. II body 1 a 4 V bodoch 1 a 4 navrhujeme na konci novelizačnej vety vložiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. I body 2 až 5 V bodoch 2 až 5 navrhujeme premiestniť čiarku pred slová „len ak“, keďže ide o podmienkovú spojku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 V poznámke pod čiarou k odkazu 41af odporúčame na konci vypustiť slová "v znení neskorších predpisov", keďže § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, nebol predmetom novelizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2021 Detail