LP/2021/721 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 K čl. I bodu 3: V prílohe v bode II. odporúčame slovo „Zálohované“ nahradiť slovom „ZÁLOHOVANÉ“. Jazyková pripomienka s cieľom zachovania presnosti citácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 1 a 3 K čl. I bodu 1 a 3: V bode 1 odporúčame vypustiť slová „č. 1“, v bode 3 úvodnú vetu nahradiť úvodnou vetou: „Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:“ a v označení prílohy vypustiť slová „č. 1“. Pripomienka podľa bodu 42. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve vyhlášky odporúčame slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“. Pripomienka podľa bodu 18. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete V úvodnej vete vyhlášky odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. Ustanovenia § 9 zákona č. 302/2019 Z. z. neboli novelizované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 3 (úvodná veta) - O: Znenie úvodnej vety v bode 3 odporúčame zosúladiť s bodom 42. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 2 (§ 3 ods. 7) - O: V odseku 7 odporúčame bližšie špecifikovať dokument, ktorým sa stanovia pravidlá označovania zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, nakoľko navrhovaná právna úprava je veľmi všeobecná a nejasná (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [v názve návrhu vyhlášky slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete návrhu vyhlášky vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ ako nadbytočné, v čl. I bode 1 § 3 ods. 5 slová „zálohovaných jednorazových obalov“ nahradiť slovami „zálohovaného jednorazového obalu“ a vypustiť slová „č. 1“ ako nadbytočné, v bode 2 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, v bode 3 úvodnej vete a v označení prílohy vypustiť slová „č. 1“ ako nadbytočné, na konci prílohy za úvodzovky hore uviesť bodku dole]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2021 Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „návrh vyhlášky“) navrhujeme predložiť na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a primerane upraviť návrh vyhlášky a predkladaciu správu - do návrhu doplniť v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru odkaz na smernicu (EÚ) 2015/1535 a v predkladacej správe uviesť, že návrh vyhlášky bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (čl. 18, ods. 1, písm. c, čl. 37, ods. 1) Legislatívnych pravidiel vlády SR). Odôvodnenie Návrhom vyhlášky sa ustanovuje grafický znak označovania zálohovaných jednorazových obalov na nápoje - Príloha č. 1 (Grafické označenie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje). Predmetnú požiadavku možno považovať za technickú požiadavku v zmysle zákona č. 55/2018 Z .z . o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „zákon č. 55/2018 Z. z.“) a návrh vyhlášky za technický predpis podľa § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z., ktorý by mal byť predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie podľa smernice (EÚ) 2015/1535. Predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania bola aj pôvodná vyhláška č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorá bola notifikovaná pod označením 2019/0268/SK. Predpis, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť podľa smernice (EÚ) 2015/1535 a ktorý nebol takýmto spôsobom oznámený, nie je podľa Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ vymožiteľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2021 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I 1. V čl. I bode 1 (§ 3 ods. 5) je potrebné vypustiť slová „č. 1“. 2. V čl. I bode 2 (§ 3 ods. 7) odporúčame slová „pre potreby“ nahradiť vhodnejším slovným spojením napríklad slovami „na účely“. 3. V čl. I bode 2 (§ 3 ods. 7) odporúčame spresniť navrhovanú právnu úpravu (slová) „vydať dokument, ktorým stanoví pravidlá“ Z navrhovaného znenia nie je jasné, či ide o „splnomocňovacie ustanovenie“ pre správcu a tiež nie je jasné o aký „dokument“ ide, ktorým správca „môže ustanoviť pravidla označovania“. 4. V čl. I bode 3 odporúčame úvodnú vetu upraviť takto: „3. „Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:“. Odôvodnenie: Navrhovanú právnu úpravu odporúčame zosúladiť s bodom 42 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Podľa tohto bodu, ak sa v právnom predpise mení, dopĺňa alebo vypúšťa príloha k právnemu predpisu, uvedie sa to v samostatnom bode (bodoch) novely v závere príslušného článku, napríklad takto: „Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:“. 5. V čl. I bode 3 v záhlaví prílohy je potrebné vypustiť slová „č. 1“. Odôvodnenie k bodom 1 a 5 Návrh vyhlášky obsahuje len jednu prílohu, z tohto dôvodu nie je potrebné číselne označovať. Vzhľadom na uvedené, odporúčame navrhovanú právnu úpravu zosúladiť s bodom 15 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Podľa tohto bodu, ak má právny predpis prílohu, treba na ňu odkázať v texte právneho predpisu a prílohu označiť slovami, napríklad „Príloha k zákonu (nariadeniu vlády, vyhláške) č. ... Z. z.“, „Príloha k opatreniu č. (rezortné číslo)“, a v jej nadpise uviesť aj stručné vymedzenie obsahu prílohy. Ak je viac príloh, označujú sa arabskými číslicami s uvedením skratky „č.“, napríklad „Príloha č. 1 k zákonu (nariadeniu vlády, vyhláške) č. ... Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.12.2021 Detail