LP/2021/715 Akčný plán boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/004766
Podnet: Bod C. 36. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 7. mája 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia materiálu na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 01.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/715
Dátum začiatku MPK: 24.11.2021
Dátum konca MPK: 30.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)