LP/2021/702 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je označený pozitívny aj negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) sú v tabuľke č. 1 kvantifikované celkové príjmy v sume 500 556 eur každoročne od roku 2022 a celkové výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR v sume 500 556 eur každoročne od roku 2022. Financovanie zabezpečené v rozpočte je uvedené v sume 0 eur, pričom negatívny vplyv je v plnej sume uvedený ako rozpočtovo nekrytý. Materiál bol predmetom predbežného pripomienkového konania, v rámci ktorého sme žiadali tvrdenia v doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov zosúladiť tak, aby všetky výdavky vyplývajúce z predloženého materiálu boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. V tejto súvislosti sme žiadali upraviť tabuľku č. 1 analýzy vplyvov tak, aby vplyv vyplývajúci z materiálu bol uvedený v časti „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ v riadku „Kapitola: Ministerstvo spravodlivosti SR“ a aby riadok „Rozpočtovo nekrytý vplyv“ bol nulový. Na uvedenej pripomienke aj naďalej trváme. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.12.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe, k doložke vybraných vplyvov V predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov sa okrem iného uvádza, že návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky bol vypracovaný na základe „oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z. zo dňa 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022“. Odporúčame predmetné konštatovanie upraviť a zosúladiť s aktuálnym právnym stavom, nakoľko oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022 oznamuje sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2022. Oznámenie nemení a nedopĺňa Zákonník práce, ako to uvádza predkladateľ v sprievodných materiáloch, pretože nie je legislatívne možné meniť zákon prostredníctvom oznámenia. Odôvodnenie: Zosúladenie s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu nariadenia vlády: Dovoľujeme si predkladateľa navrhovaného nariadenia vlády požiadať o vysvetlenie naliehavosti odôvodňujúcej skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR. V tejto súvislosti žiadame podľa čl. 18 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR o uvedenie odôvodnenia v predkladacej správe k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu K predmetnému návrhu nariadenia vlády, zverejnenému na pripomienkové konanie od 23.11.2021 do 01.12.2021 pod rezortným číslom 25381/2021/120 neuplatňujeme žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2021 Detail