LP/2021/701 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrhy vykonávacích predpisov, ktoré vyplývajú z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis. č. 2021/21590-A1810
Podnet: § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/701
Dátum začiatku MPK: 23.11.2021
Dátum konca MPK: 13.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)