LP/2021/670 Informácia o stave implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.10.2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 011059/2021/ORPM
Podnet: Úloha B.2 z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/670

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)