LP/2021/662 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov na bežné výdavky v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 48824/2021/SRF/124565-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu viazania výdavkov do konca roka 2021
Posledná zmena: 17.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/662
Dátum začiatku MPK: 10.11.2021
Dátum konca MPK: 16.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)