LP/2021/64 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 383)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 383)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Nový návrh Odstrániť ustanovenie § 140 ods. 8. Odôvodnenie: Ustanovenie § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je splnomocňovacím ustanovení, na základe ktorého všeobecne záväzný právny predpis ustanoví okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa § 140 ods. 1 písm. b), t. j. výnimka z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu. Momentálne je týmto vykonávacím predpisom vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v ktorej sú v § 28 pomerne nekoncepčne vymenované vozidlá rôznych subjektov, ktorým je možné udeliť výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zákona. Vymedzenie týchto vozidiel vo vyhláške č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení je stanovené uzavretým výpočtom a neumožňuje udeliť výnimku iným vozidlám aj keď by to účelu ich použitia prislúchalo. Prevádzkovatelia sústav a ani ich vozidlá medzi takéto vozidlá nepatria. Ak vznikne potreba odstránenia poruchy na zariadení distribučnej sústavy, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, a je potrebné zabezpečiť odstránenie poruchy alebo havárie pomocou vozidla v mieste s obmedzeným vjazdom alebo státím motorových vozidiel, prevádzkovatelia sú v dôsledku nemožnosti udelenia tejto výnimky výrazne limitovaní a sú odkázaní na ad hoc povolenie policajta na mieste samom podľa § 69 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Právna úprava by mala reflektovať verejný záujem spočívajúci v zabezpečení ochrany života, zdravia alebo majetku, vrátane bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania distribučnej sústavy (alebo inej infraštruktúry) a neuzatvárať výpočet vozidiel len na vybrané inštitúcie. Za vhodnejšie považujeme stanovenie okruhu vozidiel, ktorým je možné udeliť výnimku, na základe účelu ich použitia. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Nový návrh V § 40 ods. 2 doplniť nové písm. n) v znení: n) prevádzkovateľa sústavy x), ak je určené, vybavené a používané na údržbu alebo na odstraňovanie porúch Vložiť novú poznámku pod čiarou: x) § 3 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odôvodnenie: V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ sústavy povinný zabezpečiť jej spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie. Obmedzenie, resp. prerušenie, dodávok elektriny v dôsledku poruchy a trvanie takéhoto nežiaduceho závadného stavu, môže mať ďalekosiahle nepriaznivé následky, nevynímajúc následky v podobe ohrozenia života, zdravia alebo majetku, keďže odberateľmi elektriny sú nielen fyzické osoby - domácnosti ale aj podnikatelia (výrobné závody a veľké priemyselné parky), či celospoločensky významné inštitúcie či zariadenia ako napr. zdravotnícke zariadenia. Okrem toho prevádzkovateľ distribučnej sústavy je v zmysle príslušnej právnej úpravy na úseku energetiky povinný zabezpečiť distribúciu elektriny v určitej kvalite (napr. obnoviť distribúciu elektriny od 3 hodín do 18 hodín v závislosti od subjektu pripojeného do distribučnej sústavy). Prevádzkovatelia sústav používajú vozidlá v mimoriadnych situáciách na odstraňovanie havárií a porúch na elektrických zariadeniach distribučných sústav, v dôsledku ktorých (mysliac tým poruchy a havárie) často krát dochádza k obmedzeniu alebo prerušeniu distribúcie elektriny. Okrem toho prevádzkovatelia používajú vozidlá na činnosti, ktoré majú zásadný význam pri predchádzaní vzniku porúch a havárii, najmä na pravidelnú údržbu, skúšky, kontroly a opravy distribučnej sústavy, kontrolu a výmenu meradiel, pričom vozidlá používajú len v prípadoch, kedy nie je možné vzhľadom na rozsah a povahu činností, zabezpečiť tieto činnosti iným spôsobom. Dodržanie všetkých povinností a zákazov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky by mohlo celkom znemožniť alebo výrazne limitovať včasné odstránenie porúch alebo havárií na zariadeniach distribučnej sústavy a obnovenie distribúcie elektriny, resp. účinné a bezpečné vykonanie iných prác na zariadeniach sústavy. Plnenie povinností týkajúcich sa zabezpečenia distribúcie elektriny, vrátane včasného odstraňovania porúch alebo havárii v distribučnej sústave a vykonávania jej údržby, je nepochybne vo verejnom záujme a možno ho považovať za plnenie špeciálnych úloh v zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Aby prevádzkovatelia sústav mohli zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny a eliminovať tak ohrozenie života, zdravia alebo majetku, je nevyhnutné, aby mohli vozidlami vchádzať a stáť aj na miestach, na ktorých je to v zmysle zákona zakázané. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Celému materiálu Žiadame do predkladacej správy doplniť nasledovné: Predložený návrh spočívajúci v prenositeľnosti evidenčného čísla vozidla aj na iné vozidlo a neviazanie evidenčného čísla na okres bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy (ministerstva dopravy) z dôvodu nevyhnutných úprav Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) vo výške 400 000 eur a úprav v informačných systémoch Národnej diaľničnej spoločnosti týkajúcich sa diaľničnej známky a výberu mýta vo výške 500 000 eur. V súčasnosti ministerstvo dopravy nemá rozpočtované finančné zdroje na krytie vyvolaných nákladov s úpravou týchto informačných systémov. Z tohto dôvodu bude potrebné zabezpečiť navýšenie schváleného limitu ministerstva dopravy v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Keďže vyššie uvedené informačné systémy sú v súčasnosti nastavené tak, že s prenositeľnosťou evidenčného čísla nepočítajú, je potrebné vykonať nevyhnutné úpravy v týchto informačných systémoch. Upozorňujeme na to, že ak by sa zmena nevykonala, tak v prípadoch, keď dôjde k prenositeľnosti evidenčného čísla, uvedené informačné systémy nebudú fungovať správne a môžu napríklad neoprávnene vygenerovať pokutu za porušenie zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. III odporúčame - slová „na konci“ presunúť pred slovo „čiarka“, - v poznámke pod čiarou uviesť na začiatok číselné označenie „20a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I odporúčame - v bode 25 slovo „bodka“ presunúť za slová „na konci“, - v bode 26 pred slovo „pripájajú“ vložiť slová „na konci“ a vypustiť nadbytočné slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Celému materiálu Žiadame posunutie začiatku účinnosti zákona na 1.1.2023. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: V súčasnosti ministerstvo dopravy nemá vysúťaženého dodávateľa na úpravu uvedených informačných systémov. Po schválení návrhu zákona a jeho zverejnení v zbierke zákonov lehota na zabezpečenie verejného obstarávania a realizáciu zmeny informačných systémov je krátka na to, aby sa uvedené zmeny dali zrealizovať. Upozorňujeme na to, že ak by sa zmena nevykonala k dátumu účinnosti zákona, tak v prípadoch, keď dôjde k prenositeľnosti evidenčného čísla, uvedené informačné systémy nebudú fungovať správne a môžu napríklad neoprávnene vygenerovať pokutu za porušenie zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K návrhu zákona všeobecne Súhlasíme s cieľmi sledovanými navrhovanou legislatívnou zmenou, t. j. zavedenie prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom vozidla z pôvodného majiteľa vozidla na nového majiteľa vozidla a zrušenie dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, ktoré z vecného a právneho hľadiska považujeme za legitímne a racionálne. Čo sa týka spôsobu dosiahnutia cieľov sledovaných navrhovanou zmenou vrátane legislatívneho riešenia, v celom rozsahu sa stotožňujeme so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov označil pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nevyčíslil. V dôvodovej správe sa uvádza, že návrh ušetrí značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV). Podľa nášho názoru však môže mať návrh aj negatívny vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy v súvislosti s navrhovaným oslobodením od poplatku za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo. V nadväznosti na uvedené je potrebné kvantifikovať tieto vplyvy na rozpočet verejnej správy v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu úbytku príjmov. Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v predkladacej správe uvádza: „Schválenie návrhu zákona však bude znamenať aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (ministerstva vnútra) z dôvodu nevyhnutných úprav informačných systémov a elektronických služieb národnej evidencie vozidiel v predbežne odhadovanej výške cca 800 000 eur bez DPH. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zmien vyplývajúcich z predmetného návrhu v odhadovanej výške 800 000 eur navrhuje ministerstvo vnútra hradiť zo schváleného limitu ministerstva vnútra v kapitole Všeobecná pokladničná správa.“. Keďže ministerstvo vnútra má finančné prostriedky rozpočtované vo svojej kapitole a nie v kapitole Všeobecná pokladničná správa, žiadame kapitolu Všeobecná pokladničná správa vypustiť z uvedenej vety. Zároveň upozorňujeme, že predmetné výdavky musia byť jednoznačne zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly ministerstva vnútra, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že k materiálu je pripojené nesprávne stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré súvisí s parlamentnou tlačou č. 395, a to s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.2.2021 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I Navrhujeme vložiť nový 3. bod, ktorý znie „V § 116 ods. 1 doplniť písmeno h), ktoré znie: „h) ponechanie tabuľky s evidenčným číslom podľa odseku 17“. Odôvodnenie: Informácia o tom, že tabuľka s EČV nie je zatiaľ pridelená žiadnemu vozidlu je dôležitá pre prípad, ak dôjde ku škode alebo trestnému činu spôsobenému vozidlom, ktoré nesie túto tabuľku EČV neoprávnene. Informácia je dôležitá pre útvar PZ, ale rovnako tak aj pre Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá v súlade so Smernicou EP A RADY 2009/103/ES o poistení zodpovednosti plní úlohu Informačného strediska a Kancelárie zelenej karty na území SR a poskytuje záruku za škody spôsobené vozidlo s EČV vydaným v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I 24. bod Navrhujeme nové znenie 24. bodu „24.V § 123 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol uplatnený postup podľa § 116 ods. 17, je držiteľ tabuľky s evidenčným číslom povinný chrániť tabuľky pred stratou alebo odcudzením; ak už toto evidenčné číslo nebude chcieť prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru alebo policajtovi najneskôr do jedného roka odo dňa od kedy nastala skutočnosť podľa § 116 ods. 17.“.“ Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť lehotu ako dlho je možné mať tabuľky bez vozidla, napríklad ohraničením jedného roku. Domnievame sa, že doba 1 rok je primeraná doba ta to, aby sa osoba rozhodla buď zaobstarať nové vozidlo alebo tabuľky vrátiť polícii. Ak by takáto lehota nebola vopred zákonom stanovená, alebo by bola neprimerane dlhá, mohlo by to viesť k situácii kedy by bolo možné zneužitie tabuliek napr. v prípade úmrtia tejto osoby, resp. jej nemožnosti/neschopnosti tabuľku riadne uschovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I V celom návrhu zákona navrhujeme slová „nový držiteľ“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Pojmy držiteľ a osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla súvisia aj s ustanovením § 3 ods. 1 z. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, podľa ktorého povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Nami navrhnutá úprava je dôležitá preto, aby nedošlo k spornému výkladu kto je povinnou osobou pre uzatvorenie poistenia v zmysle z. č. 381/2001 Z. z., čo by mohlo mať negatívny dopad na sankčný systém voči prevádzkovateľom vozidiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I 9. bod K § 116 ods. 19 Žiadame legislatívne upraviť situáciu, že vozidlo bez tabuľky EČV nemôže byť v prevádzke. Odôvodnenie: Príklad: Vozidlo je odhlásené v BA a bude prihlásené do KE. Doterajší držiteľ si ponechá ECV, to zn., že vozidlo je fyzicky v BA bez EČV a do KE nemôže ísť, pretože tabuľke s EČV bude novému držiteľovi zaslaná poštou. Ak by sa aj obidve strany dohodli, že vozidlo bude niesť pôvodné EČV,(aby mohlo byť dovezené novému držiteľovi) do momentu, kedy bude mať nový držiteľ nové tabuľky s EČV, údaje v dokladoch o vozidle nebudú totožné s údajmi na tabuľke EČV. Táto situácia môže vyvolať ďalšie spory, keď nový držiteľ nevráti tabuľky pôvodnému držiteľovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I 9. bod V § 116 navrhujeme nové znenie odseku 14: „(14) Ak doterajší držiteľ vozidla nevyužije oprávnenie podľa §116 ods. 17, pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla adresu trvalého pobytu alebo sídla v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.“. Odôvodnenie: Je potrebné upraviť v súvislosti s možnosťou podľa odseku 17, ktorou sa doterajšiemu držiteľovi vozidla dáva možnosť ponechania EČV. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke vplyvov Vzhľadom na to, že materiál vykazuje vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadame v zmysle odôvodnenia v doložke vplyvov na informatizáciu spoločnosti vyznačiť „pozitívny“ vplyv a v nadväznosti na to vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. ODÔVODNENIE: Predkladateľ v doložke vplyvov uvádza žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti, čo je v rozpore s obsahom vlastného materiálu a taktiež aj s obsahom textu dôvodovej správy. V predposlednej vete všeobecnej časti dôvodovej správy predkladateľ uvádza „Návrh zákona bude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti spočívajúcu v úprave systému evidencia vozidiel a v súvisiacich elektronických službách.“ S uvedeným konštatovaním súhlasíme a preto žiadame vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a vypracovanie analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.2.2021 Detail