LP/2021/634 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12513/2021-3.2
Podnet: Článok 12 odseku 5 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politiky EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/634
Dátum začiatku MPK: 04.11.2021
Dátum konca MPK: 18.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)