LP/2021/633 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, pokiaľ ide o množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do trhovej stabilizačnej rezervy pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12519/2021-3.2
Podnet: Článok 12 odseku 5 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politiky EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/633
Dátum začiatku MPK: 04.11.2021
Dátum konca MPK: 18.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)