LP/2021/62 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MK-3104/2021-110/3917
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/62
Dátum začiatku MPK: 19.02.2021
Dátum konca MPK: 04.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021