LP/2021/606 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ........2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z ........2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Do návrhu opatrenia odporúčame doplniť zrušovacie ustanovenie, ktorým sa zruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 384/2020 Z. z o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa uvádza, že návrh opatrenia bude mať v roku 2022 vplyv na čerpanie finančných prostriedkov v sume 1 871 099 eur, ktoré budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušný rozpočtový rok. Žiadame preto vypracovať Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v súlade s konštatovaním uvedeným v dôvodovej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa spracovať Doložku vybraných vplyvov podľa nového formulára podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 234/2021. Zároveň žiadame predkladateľa o vypracovanie doložky vo všetkých jej bodoch (vrátane bodu 8. Preskúmanie účelnosti). Odôvodnenie: Vláda SR schválila 5. mája 2021 aktualizovanú Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá sa vzťahuje na materiály predložené do MPK po 31.5.2021, ktorej súčasťou je aj nový formulár Doložky vybraných vplyvov. Uvedený materiál je uverejnený na webovom sídle MH SR link: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.11.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Odporúčame v poslednom odseku nahradiť slová „Slovesná republika“ slovami „Slovenská republika“. Odôvodnenie: štylistická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K obalu Odporúčame upraviť názov predkladaného návrhu opatrenia. Odôvodnenie: štylistická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2021 Detail