LP/2021/596 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Autor: Pálinkásová, Eva, Ing.
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131.2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Návrh zákona z dielne Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo viacerých bodoch navrhuje zmeny v legislatíve, ktoré sa priamo dotýkajú nezávislosti univerzít. Samospráva vysokých škôl je jedným z výdobytkov posledných 30 rokov, autonómia týchto inštitúcií je zároveň garanciou slobody myslenia, bádania. Sme zásadne proti tomu, aby sa rušil alebo obmedzoval princíp autonómie vysokých škôl. Preto sme pripravili nasledovné zmeny návrhu zákona (číslo legislatívneho procesu: LP/2021/596). Pripomienka č. 1.: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Navrhujeme nasledovné znenie § 9 ods. 1 písmeno b): „volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zmenou sa chceme vrátiť k aktuálnemu stavu, keď samospráva volí rektora vysokej školy a na voľbu nemajú zásadný vplyv politicky nominované osoby a osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce. Pripomienka č. 2.: Navrhujeme nasledovné znenie § 40 ods. (2): „Správna rada verejnej vysokej školy má 8 až 16 členov; počet členov správnej rady verejnej vysokej školy určí štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej jednej štvrtine počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a aby bol párny. Jednu polovicu členov správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy, z toho jedného člena správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva len jeho študentská časť. Druhú polovicu členov správnej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva.“ Odôvodnenie: Vymenovanie a odvolanie vládou znamená väčšiu garanciu kvalitnejšieho a vyváženejšieho výberu kandidátov do správnych rád. Pripomienka č. 3.: Navrhujeme nasledovné znenie § 41 ods. (4), (7), (13): § 41 Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy (4) Správna rada verejnej vysokej školy po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje rozpočet verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy. (7) Na schválenie úkonov podľa odsekov 1, 3 a 4 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy. Navrhujeme vypustenie § 41 ods. (13). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zmenou sa chceme vrátiť k aktuálnemu stavu ohľadom schvaľovania rozpočtu vysokej školy, keď rozpočet schvaľuje najprv akademický senát, až následne správna rada. Vypúšťaním odseku 13 a zmenou odseku 7 chceme docieliť, aby rektora volil akademický senát. Pripomienka č. 4.: Navrhujeme vypustenie bodu 44. návrhu zákona, teda aby sa § 23 až 33 z pôvodného a k dnešnému dňu platného a účinného zákona nevypustili. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Sme za zachovanie samosprávneho princípu fakúlt vysokých škôl, ako fundamentálnych súčastí týchto inštitúcií. V prípade nevyhovenia pripomienke číslo 1., 3. alebo 4. z bodov hromadnej pripomienky, žiadame, aby navrhovateľ písomne pozval na rozporové konanie nižšie uvedených zástupcov verejnosti: 1. Szabolcs Mózes, Čilistovská 19, 931 01 Šamorín 2. László Sólymos, Hadrianova 6, 851 10 Bratislava 3. Örs Orosz, Moča 97, 946 37 Moča 4. Konrád Rigó, Žitnoostrovská 5679/40B, 929 01 Dunajská Streda 5. Beáta Kiss, Nýrovce 280, 935 67 Nýrovce 6. Gergely Agócs, Kráľov Brod 66, 925 41 Kráľov Brod Kontaktná osoba: Szabolcs Mózes SZÖVETSÉG - ALIANCIA, peticia@strana-aliancia.sk; +421-(0)2-57106013 Čajakova 8, 811 05 Bratislava