LP/2021/57 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZS (Asociácia záchrannej zdravotnej služby) návrhu opatrenia ako celku Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS) boli a sú nútení vo vybavení ambulancií ZZS používať osobné ochranné pomôcky na úrovni biologickej ochrany BSL 2 (okrem iného im túto povinnosť ukladá Ministerstvom zdravotníctva SR vydaný ŠTANDARDNÝ POSTUP PRE ZÁCHRANNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – OPERAČNÉ STREDISKÁ ZZS SR A POSKYTOVATEĽOV ZZS SR V SÚVISLOSTI S OŠETRENÍM PACIENTA PODOZRIVÉHO / POZITÍVNEHO NA OCHORENIE COVID-19 SPÔSOBENÉHO SARS-COV-2). Platná cenová regulácia pritom pokrýva iba osobné ochranné pomôcky v rozsahu povinného materiálno-technického vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií ZZS definovaného Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, teda osobné ochranné pomôcky na úrovni biologickej ochrany BSL 1. Navrhovaná úprava cenového opatrenia pokrýva len legislatívou dané obligatórne zvýšenie platov lekárov, záchranárov a vodičov ambulancií ZZS z titulu nárastu minimálnej mzdy od 1.1.2021 a z titulu nárastu minimálnej základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka od 1.1.2021. Dodatočné ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov ZZS na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok na úrovni biologickej ochrany BSL 2 zostávajú navrhovanou cenovou reguláciou nepokryté. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) návrhu opatrenia ako celku Vo všeobecnosti určenie podielu zdravotných poisťovní na úhrade ceny len na základe počtu poistencov považujeme za diskriminačné. Nie všetci poistenci využívajú zdravotnú starostlivosť rovnako. Keďže v Slovenskej republike existuje mechanizmus prerozdelenia poistného, podiel zdravotných poisťovní na úhrade ceny by mal zohľadňovať aj parameter nákladovosti. Tomu by zodpovedalo určenie podielu zdravotných poisťovní na úhrade podľa podielu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte prepočítaných poistencov. Rovnakým spôsobom sa určuje podiel zdravotných poisťovní na paušálnych úhradách v prípade Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, či Národného centra zdravotníckych informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
AZZS (Asociácia záchrannej zdravotnej služby) návrhu opatrenia ako celku Navrhovaná úprava cenového opatrenia pokrýva len legislatívou dané obligatórne zvýšenie platov lekárov, záchranárov a vodičov ambulancií ZZS z titulu nárastu minimálnej mzdy od 1.1.2021 a z titulu nárastu minimálnej základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka od 1.1.2021, a to presne o výšku mesačného nárastu nákladov na mzdy. Nakoľko však k zvýšeniu uvedených nákladov došlo od 1.1.2021 a účinnosť cenového opatrenia je navrhovaná až od 1.3.2021, zvýšené ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby z vyššie uvedených dôvodov na mesiac január 2021 a február 2021 zostávajú navrhovanou cenovou reguláciou nepokryté. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že v analýze vplyvov časti 2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie vychádza po sčítaní čiastkových súm suma vo výške 8 194 360 eur, avšak v časti 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v tabuľke č. 1 je uvedená suma 8 109 951 eur; uvedené je potrebné zosúladiť alebo vzniknutý rozdiel vo výške 84 409 eur vysvetliť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Upresňujeme, že po transformácii stanice RZP S Michalovce 3 na RZP je celkový počet RZP - 188 a RZP S - 47 Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2021.57 Upozorňujeme, že nakoľko sa navrhuje účinnosť tohto opatrenia od 1.3.2021, bude potrebné sa v rámci navrhovanej zmeny pevnej ceny za VZZS vysporiadať s pevnými cenami aj za obdobia január 2021 a február 2021, pretože v návrhu opatrenia nie je toto obdobie zohľadnené, a to aj napriek tomu, že v zmysle Výpočtu vplyvov na verejné financie podľa Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je výpočet pevnej ceny viazaný na celé obdobie roka 2021, t. j. výpočet pracuje so všetkými kalendárnymi mesiacmi roka 2021, počnúc 1.1.2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k návrhu opatrenia ako celku V súvislosti s navrhovanou zmenou pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú zložkami záchrannej zdravotnej služby a jej navrhovanú účinnosť od 1.marca 2021 uvádzame, že úprava zohľadňuje obdobie od marca 2021 do decembra 2021, čím vzniká deficit financovania činnosti záchrannej služby za obdobie január 2021 a február 2021. Uvedený nesúlad navrhujeme vysporiadať formou doplatku k pevnej mesačnej platbe v priebehu roka 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v tabuľke č. 1 je kvantifikovaný vplyv na rozpočet verejnej správy v sume 8 109 951 eur každoročne v rokoch 2021 až 2024, avšak v analýze vplyvov časti 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že „Financovanie zvýšených výdavkov bude v plnom rozsahu pokryté z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a v rámci rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy.“. Vzhľadom na to, že sa navrhuje účinnosť návrhu opatrenia od 1. marca 2021, žiadame upraviť sumu na rok 2021, pretože v uvedenom roku bude poskytnutých iba 10 paušálnych platieb a nie 12 paušálnych platieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Všeobecne Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej aj ako „Union ZP požaduje, aby návrh predmetnej novely cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR bol stiahnutý z legislatívneho procesu, ak do príslušnej časti legislatívneho materiálu nebude doplnená objektívna a exaktná kalkulácia, o ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR opiera svoj návrh na zvýšenie paušálnych úhrad, úhrad za výkony poskytnuté cudzincovi a úhrady za letovú minútu. Odôvodnenie: Ekonomická nepodloženosť návrh predpisu: Príslušné súčasti legislatívneho materiálu neobsahujú žiadnu kalkuláciu deklarovaných nárastov mzdových nákladov prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby, o ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR opiera svoj návrh na zvýšenie paušálnych úhrad, úhrad za výkony poskytnuté cudzincovi a úhrady za letovú minútu . Z pohľadu transparentnosti a ekonomickej podloženosti považujeme za legitímne a nevyhnutné, aby širokej verejnosti, vrátane zdravotných poisťovní, ktoré budú znášať náklady na zvýšené úhrady v daných oblastiach zdravotnej starostlivosti, boli prostredníctvom doplnenia príslušných súčastí legislatívneho materiálu sprístupnené kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov, z ktorých Ministerstvo zdravotníctva SR vychádzalo pri novej cenotvorbe dotknutých úhrad. Bez sprístupnenia týchto údajov je znemožnená verifikovateľnosť dodržiavania predovšetkým na vec vzťahujúceho sa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia zákona ,,Pri regulácii cien podľa § 5 sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku (§ 2 ods. 3); ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk sa preukazujú účtovnými dokladmi, kalkuláciami nákladov a zisku, inými dokladmi odôvodňujúcimi výšku ceny a dokladmi, ktoré si vyžiada cenový orgán.“ Nemožno tiež vylúčiť, že bez doplnenia príslušnej kalkulácie bude právny predpis vzbudzovať pochybnosti, či je výsledkom vecne správnej a zákonným spôsobom uskutočnenej kalkulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Zásadne nesúhlasíme s nasledovným tvrdením „Zvýšené výdavky zdravotných poisťovní budú plne kryté z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rámci rozpočtu zdravotných poisťovní iným vnútorným prerozdelením zdrojov v prospech poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, úsporou prostriedkov v iných segmentoch, najmä efektívnejším a hospodárnejším vynakladaním prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ide o rozpočtovo neutrálny dopad.“ Požadujeme citovanú časť modifikovať nasledovne: „Zvýšené výdavky zdravotných poisťovní budú musieť byť financované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rámci rozpočtu zdravotných poisťovní. Čo bude mať rozpočtovo negatívny dopad na výdavky verejného zdravotného poistenia. Za účelom dostatočného krytia všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť (vrátane zvýšených nákladov na záchrannú zdravotnú službu) v roku 2021 bude nutné dofinancovanie formou navýšenia platby štátu na poistné za poistencov štátu.“ Odôvodnenie: Podotýkame, že navýšenie úhrad pre záchrannú zdravotnú službu nebude možné kryť úsporami v iných segmentoch a ani iným prerozdelením zdrojov. Pôjde teda o ďalšie navýšenie výdavkov verejného zdravotného poistenia. Čo v konečnom dôsledku vyplýva aj z programového rozpočtu, ktorý pre segment záchrannej zdravotnej (vrátane vrtuľníkovej) služby indikuje medziročný nárast výdavkov o 7 mil. €. Už v súčasnosti výdavky verejného zdravotného poistenia nie sú dostatočne kryté príjmami z verejného zdravotného poistenia. Navýšením úhrad pre záchrannú zdravotnú službu sa uvedený negatívny jav ešte zhorší a tým pádom sa ešte viac zintenzívni potreba navýšenie platby za poistencov štátu (tzv. dofinancovanie celého systému verejného zdravotného poistenia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K prílohe č. 4 časti A položka 3. Záchranná zdravotná služba, písm. b), písm. g) Zásadne požadujeme, aby podiel zdravotnej poisťovne na paušálnych úhradách za záchrannú zdravotnú službu bol určený na základe podielu zdravotnej poisťovne na poistnom po prerozdelení a nie na základe podielu zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov. Odôvodnenie: Nakoľko sa jedná o paušálny typ úhrady, t.j. zdravotná poisťovňa nemá možnosť ovplyvniť výšku úhrady v závislosti od penza poskytnutej zdravotnej starostlivosti, požadujeme, aby podiel zdravotnej poisťovne na paušáloch bol určený na základe jej podielu na poistnom po prerozdelení. Tento typ podielu považujeme pre daný účel za smerodajnejší ukazovateľ. Zdravotná poisťovňa, ktorá prispieva do prerozdelenia poistného, má menej chorobnejší kmeň, ako zdravotná poisťovňa, pre ktorú má prerozdelenie kladný dopad. Preto je predpoklad, že podiel poistencov zdravotnej poisťovne s chorobnejším kmeňom ošetrených v rámci záchrannej zdravotnej služby bude vyšší ako je podiel na celkovom počte poistencov. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K navrhovanej zmene prílohy č. 4 časti A položka 3. Záchranná zdravotná služba „86.90.14 3. Záchranná zdravotná služba písm. a): Vzhľadom na navrhovanú účinnosť predmetného opatrenia až od 1.3.2021 je potrebné v rámci navrhovanej zmeny pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v rámci záchrannej zdravotnej služby (86.90.14 3. Záchranná zdravotná služba písm. a)) spätne sa vysporiadať s pevnými cenami aj za obdobia január 2021 a február 2021, nakoľko v navrhovaných zmenách nie je obdobie týchto dvoch mesiacov zohľadnené, a to aj napriek tomu, že v zmysle Výpočtu vplyvov na verejné financie podľa Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je výpočet pevnej ceny viazaný na celé obdobie roka 2021, t. j. výpočet pracuje so všetkými kalendárnymi mesiacmi roka 2021, počnúc 1.1.2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K navrhovanej zmene prílohy č. 4 časti A položka 3. Záchranná zdravotná služba „86.90.14 3. Záchranná zdravotná služba písm. c): V rámci navrhovanej výšky pevnej ceny dopravy za jeden kilometer jazdy vozidlom ambulancie záchrannej zdravotnej služby je potrebné zohľadniť zvýšené náklady na prevoz pacientov s ochorením COVID-19. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pevná cena dopravy nebola, napriek vysokému počtu uskutočnených prevozov pacientov s ochorením COVID-19 v priebehu roka 2020, žiadnym spôsobom upravená. Vzhľadom na uvedené je opodstatnené navýšenie navrhovanej pevnej ceny dopravy za jeden kilometer jazdy o 25%, t. j. navýšenie pevnej ceny dopravy za jeden kilometer jazdy z navrhovaných 0,79 EUR na 0,98 EUR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail