LP/2021/543 návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - tlač 655

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - tlač 655
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SZSM (Slovenský zväz spracovateľov mäsa) Pripomienka č.2: k § 41a Farmársky bitúnok (2) – zásadná pripomienka Pripomienky konkrétneho charakteru: Pripomienka č.2: k § 41a Farmársky bitúnok (2) – zásadná pripomienka Súčasné znenie: (2) Na farmárskom bitúnku možno spracovať a získavať mäso zo zveri z farmového chovu alebo hovädzieho dobytka zabitého podľa § 41 ods. 21.“. Navrhované znenie SZSM: (2) Na farmárskom bitúnku možno spracovať a získavať mäso zo zveri z farmového chovu zabitého podľa § 41 ods. 21.“. – žiadame o vyňatie slov ,, alebo hovädzieho dobytka“ Odôvodnenie: Navrhované znenie nie je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, kde sú zadefinované aj podmienky pre usmrcovanie alebo technické požiadavky na takéto výroby vo vyhláške – čo v praxi môže byť zdrojom ochorení spotrebiteľov z potravín. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.10.2021 Detail
SZSM (Slovenský zväz spracovateľov mäsa) Pripomienka č.1: k § 41a Farmársky bitúnok Pripomienky všeobecného charakteru: Pripomienka č.1: k § 41a Farmársky bitúnok Žiadame o stiahnutie návrhu z legislatívneho konania – zásadná pripomienka Odôvodnenie: od 01.11.2011 nadobudlo platnosť Nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, kde prevádzky registrované v súlade s týmto nariadením majú možnosť uvádzať na trh tovar z vlastnej produkcie, pričom v nariadení sú stanovené aj maximálne množstvá v DJ. Doplnenie návrhu zákona predmetnými ustanoveniami preto vytvára v praxi duplicitu v podobe obdobných inštitútov, ktoré z pohľadu praxe riešia predaj malých množstiev, čo je možné zastrešiť už existujúcou legislatívou. Zároveň, dva obdobné inštitúty existujúce popri sebe môžu vytvárať problémy v aplikačnej praxi. Zároveň, nakoľko sa jedná o návrh zákona, ktorý prioritne rieši spracovávanie produktov živočíšneho pôvodu v domácich podmienkach a ich uvádzanie na trh, okrem vzniku legislatívnej duplicity považujeme za zásadný nedostatok, že nie je explicitne legislatívne vyjadrená povinnosť pre „farmárske bitúnky“ spĺňať požiadavky kladené legislatívou EÚ napr. Nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, kde sú zadefinované aj podmienky pre usmrcovanie alebo technické požiadavky na takéto výroby vo vyhláške – čo v praxi môže byť zdrojom ochorení spotrebiteľov z potravín. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.10.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) čl. I novelizačný bod 1, § 41a Do § 41a navrhujeme vložiť nový odsek 3 v nasledovnom znení: „Na farmárskom bitúnku možno spracovať a získavať aj mäso hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina a zajacovité zvieratá) a mäso zo zveri z voľných revírov, chované u prvovýrobcov resp. od užívateľov poľovného revíru v zmysle § 40, ods. (3), písm. b), c), d).“ Odôvodnenie: predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť za účelom umožnenia spracovania mäsa od malých producentov a zároveň aj mäsa zo zveri z voľných poľovných revírov. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) dôvodová správa Výraz takzvaný ( tzv. ) nepatrí do právneho poriadku. V zákone nemôže byť nič neurčité a nedefinovateľné. Výraz farmársky je v slovenskej verzii právnych noriem ustálený pre zver z farmových chovov s výnimkou kopytníkov. Preto uvedený text návrhu zákona je odlišný od ustálených výrazov v už platných právnych normách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) poznámka pod čiarou 143d) Z návrhu zákona je zrejmé, že úmyselne vynecháva možnosti čl. 10, ods. 4. písm. a) nariadenia 853/2004, čo je možnosť uplatniť si výnimky pri tradičnom spôsobe výroby, čo je je pre rozvoj vidieka a zachovanie miestnej potravinovej výroby rozhodujúce. „143d) Čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) predkladacia správa Výraz farmársky nie je ustálený v právnom poriadku a definuje zver z farmových chovov iné ako domáce kopytníky. Preto je potrebné vypracovať odlišnú definíciu potravinárskej prevádzkarne pre zabíjanie zvierat a rozrábanie mäsa ako súčasť chovu zvierat. Nie je zrejmé, z akého dôvodu predkladateľ v poznámke pod čiarou nezahrnul možnosť pokračovania tradičnej výroby ( tradičné regionálne mäsové výrobky, tradičné miestne postupy spracovania mäsa kopytníkov ), čím dochádza k ďalšej eliminácii miestneho rozvoja a produkcie kvalitných potravín. K návrhu zákona nie je dostupné nezávislé posúdenie rizika nielen pre potravinové nebezpečenstvá ( nariadenie 178/2002 ) ale súčasne pre ochranu zdravia ľudí ( bezpečnosť pri práci, ochrana verejnosti ) a konzultácie so samosprávou ( umiestnenie chovov, počty zvierat ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 41a, ods. 1 Ustanovenie je v odseku 1 nezrozumiteľné a neuplatniteľné, pretože potravinárska prevádzkareň , ktorá uvádza na trh mäso domácich kopytníkov musí byť príslušným orgánom schválená alebo podmienečne schválená podľa § 41. Zavedením výnimiek zo štrukturálnych požiadaviek pre splnenie hygienických požiadaviek sa nemení požiadavka na schválenie alebo podmienečné schválenie. Návrh zákona neobsahuje odkaz na v predkladacej správe a dôvodovej správe uvedený všeobecne záväzný právny predpis, vydaný podľa čl. 10, ods. 4 b) nariadenia 853/2004. Pre uplatňovanie čl. 10, ods. 4 b) nariadenia 853/2004 je už platný všeobecne záväzný právny predpis Nariadenie vlády 359/2011. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) účasť verejnosti Z dokumentu správa o účasti verejnosti vyplýva. že : neboli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť neboli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby neboli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu neboli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu Z uvedeného dôvodu nie je z návrhu zákona zrozumiteľné, aký súčasný problém verejnosti návrh zákona rieši, aký verejný záujem je dosiahnutý, aký je verejný cieľ návrhu zákona a aká je jeho uplatniteľnosť a udržateľnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) doložka vplyvov A2, 1 Návrh zákona bude mať výrazný vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože v súlade s nariadením 625/2017, Zákonom 39/2007 a Zákonom 152/1995 bude potrebné schvaľovanie a úradná kontrola potravinárskych prevádzkarní uvedených v návrhu zákona. V štátnom rozpočte sa v súčasnosti ( 2022 ) s touto položkou zákonite nemohlo počítať. Preto je možné považovať informáciu uvedenú v dokumente za zavádzajúcu, nepodloženú a nepresnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) doložka vplyvov A2, 2 V poznámke A3 a obsahu časti 2 - vplyv na podnikateľské prostredie nie je súlad, pretože nie je posúdené regulačné zaťaženie ale predpoklad zvýšenia počtu prevádzkovateľov. Regulačné zaťaženie sa návrhom zákona alebo nemení ä pri požiadavkách na schválenie sa nič nemení ) alebo pre chovateľov zvierat prináša okrem registrácie chovu a zvierat ďalšiu regulačnú povinnosť - úradné schválenie. Z uvedeného dôvodu je posúdenie vplyvov zavádzajúce, nedostatočné a nepresné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh zákona ako celok Návrh zákona sleduje pozitívny cieľ spracovania mäsa zvierat domácich kopytníkov v mieste chovu držiteľom zvierat a jeho uvedenie na trh ( miestny trh ). Návrh zákona ale neprešiel konzultáciami nezávislých odborníkov pre posúdenie rizika, samosprávou a v konečnom dôsledku s verejnosťou. Izolovane rieši jednu stránku problematiky ( zabitie zvieraťa a spracovanie mäsa ), čo je len ekonomická stránka prevádzkovateľa, pričom nezohľadňuje ďalšie významné faktory ( miestne, regionálne, tradičné ). Z uvedeného dôvodu nie je možné považovať návrh zákona za prospešný, spoločensky potrebný, odborne spracovaný a je potrebné riešenú oblasť generálne regulačne zjednodušiť a podložiť vedeckými závermi a sociálnymi vplyvmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2021 Detail