LP/2021/539 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S20857-2021-OL
Podnet: Smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020
ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES
pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/539
Dátum začiatku MPK: 28.09.2021
Dátum konca MPK: 18.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)