LP/2021/535 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4913-2021-KPSR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Špaček, Metod, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom predloženia iniciatívneho materiálu je operatívne zabezpečenie modernizácie a rekonštrukcie objektov v správe Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky so zameraním na nevyhnutnú starostlivosť o národné kultúrne pamiatky za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov.
Posledná zmena: 06.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/535
Dátum začiatku MPK: 28.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)