LP/2021/532 Zákon č. ... / 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MK-5525/2021-111/23133
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 z 2.10.2019 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Transpozičný deficit smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 789/2019 a č.790/2019.
Posledná zmena: 04.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/532
Dátum začiatku MPK: 24.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)