LP/2021/522 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR z ... 2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek indiv
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011079/2021-74
Podnet: Plán práce na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/522
Dátum začiatku MPK: 22.09.2021
Dátum konca MPK: 12.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: