LP/2021/501 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a vodcu malého plavidla.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23227/2021/SCLVD/124000-M
Podnet: Podľa § 30 ods. 30
§ 31 ods. 19 a § 31a ods. 11 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/501
Dátum začiatku MPK: 10.09.2021
Dátum konca MPK: 01.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 01.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: