LP/2021/500 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
Legislatívna oblasť: Jednoduché účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011077/2021-74
Podnet: Plán práce na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/500
Dátum začiatku MPK: 13.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: