LP/2021/5 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: S07100-2021-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je ochrana života a zdravia občanov SR. Účinnosť Nariadenia vlády SR sa navrhuje na 01. februára 2021. Pri zrušení nepretržitej prevádzky „príjmových“ ambulancií u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s v Malackách, ktorá plánuje tak urobiť od 1.1.2021 budú musieť byť pacienti prevážaní do Bratislavy, čo zvýši záťaž záchrannej zdravotnej služby a predĺži čas transportu pacientov s potrebou neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Súčasne sa zvýši záťaž poskytovateľa Univerzitná nemocnica Bratislava v súčasnej situácii s pandémiou COVID-19.
Posledná zmena: 15.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/5
Dátum začiatku MPK: 11.01.2021
Dátum konca MPK: 19.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2021