LP/2021/467 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpis
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-6282/2021-250/18574
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predloženia návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej republiky do 1. októbra 2021 z dôvodu, že k presunu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania má dôjsť od prvého dňa rozpočtového roka, t. j. od 1. januára 2022.
Posledná zmena: 09.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/467
Dátum začiatku MPK: 20.08.2021
Dátum konca MPK: 30.08.2021
Novelizované predpisy: 206/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 30.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)