LP/2021/451 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S18596-2021-OL
Podnet: Úloha v pláne legislatívnych úloh vlády SR na mesiac december 2021
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/451
Dátum začiatku MPK: 13.08.2021
Dátum konca MPK: 03.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia: 13.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)