LP/2021/438 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) čl. I bod 37 Text pripomienky: Žiadame preformulovať a dopracovať predmetné ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, a aby žiadatelia mali právnu istotu v tom, kedy, za akých okolností môže dôjsť k zmene rozhodnutia. Zároveň považujeme za vhodné zakotviť mechanizmus informovania o zmene skutočností, ktoré nastali u žiadateľa. O svojej informačnej povinnosti by mal byť žiadateľ upovedomený. Odôvodnenie: Návrh zákona ani príkladmo, resp. druhovo nedefinuje, aké skutočnosti na strane žiadateľa môžu byť podkladom pre nepodpísanie zmluvy so žiadateľom a zmenu rozhodnutia ministra. Návrh zákona hovorí o zmene skutočností, ktoré už nastali, naopak dôvodová správa hovorí o výskyte nových relevantných skutočností. Tento nesúlad a vágnosť je potrebné odstrániť. Pôjde o dôvody ekonomické, právne, organizačné? Nie akákoľvek zmena by mala mať vplyv na prijaté rozhodnutie. Zároveň návrh tohto ustanovenia nie je terminologicky jednotný, keď v tej istej vete používa raz pojem "vydanie" rozhodnutia, raz "schválenie" rozhodnutia. Máme za to, že minister rozhodnutie neschvaľuje, ale ho priamo prijíma. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) čl. I bod 30 Text pripomienky: Žiadame do návrhu doplniť, kde bude zverejnená informácia o rozsahu posúdenia bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo prínosu a zhodnotenia projektu, ktorý má podľa návrhu zákona určiť Fond. Predmetnú informáciu navrhujeme doplniť napr. do novonavrhovaného § 4 ods. 5 ako písmeno e) spolu s prípadnými ďalšími informáciami alebo materiálmi, ktoré bude Fond k tomuto posúdeniu potrebovať. Odôvodnenie: V návrhu podľa nášho názoru absentuje dôležitá informácia o tom, kde bude zverejnený rozsah posúdenia bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia a posúdenia predložených projektov, ani aké informácie, materiály fond k tomuto posúdeniu bude požadovať. Takto je to uvedené napr. v § 4d ods. 5 pís. k) zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 28 a násl. K čl. I bodu 28 a násl.: V čl. I odporúčame za bod 28 vložiť nový bod v znení: „X. V § 4f ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „jednorazové“.“. Odôvodnenie V dôvodovej správe sa k bodu 28 uvádza, že zámerom navrhovanej úpravy znenia § 4f ods. 2 je umožniť poskytovať podporu opakovane v rámci činnosti Environmentálneho fondu. Odseky 6 a 7 § 4f zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) však priamo súvisia s opakovaným poskytnutím dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) zákona a s navrhovaným zámerom vyplývajúcim z bodu 28 dôvodovej správy. Z uvedeného dôvodu máme za to, že je potrebné slovo „jednorazové“ vypustiť, tak ako v odseku 2 aj v odsekoch 6 a 7 § 4f zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 39 K čl. I bodu 39: Znenia poznámok pod čiarou k odkazom 21a 21b treba dať do súladu s bodom 23. 1 a násl. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 17, 20, 21, 25 a 29 K čl. I bodom 17, 20, 21, 25 a 29: Znenia novelizačných bodov navrhujeme dať do súladu s bodom 8 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 25 K čl. I bodu 25: Znenie novelizačného bodu treba dať do súladu s bodom č. 30.2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 18 K čl. I bodu 18: Znenie novelizačného bodu treba dať do súladu s bodom č. 30.1 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 5 K čl. I bodu 5: Znenie novelizačného bodu treba dať do súladu s bodom č. 30.2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 43 K čl. I bodu 43: Znenie novelizačného bodu treba dať do súladu s bodom č. 31 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) k § 3 § 3 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie: „x) prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu.9ad)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9ad znie: „9ad) § 18 ods. 16 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ..../2021 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) nový § 4i Za § 4h sa vkladá § 4i, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 4i Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu (1) Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.12s). (2) Fond poskytuje prostriedky na účely § 4 ods. 1 písm. al) na základe písomného rozhodnutia komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu12r),a to spôsobom určením v tomto písomnom rozhodnutí. (3) Podmienky podpory financovania investícií prostredníctvom schém štátnej pomoci podľa12t) alebo formou individuálnych projektov sú stanovené vo výzve na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu. Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle, termín na predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov Modernizačného fondu je uvedený vo výzve. (4) Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa odseku 2 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené na účely § 4 ods. 1 písm. al). (5) Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) nie je právny nárok. (6) Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) sa nevzťahujú § 6 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 12r, 12s a 12t znejú: „12r) § 18 ods. 13 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2021 Z. z. “. „12s) § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2021 Z. z.“. „12t) § 26 ods. 4 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2021 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) k § 11 ods. 2 V § 11 ods. 2 sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. ai)“ dopĺňa text „zmluvy o poskytnutí podpory na účel § 4 ods. 1 písm. al).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) k § 4 V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie: „al) podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.) § 4 ods. (1) V rámci prípravy novely predmetného zákona navrhujeme doplnenie možností poskytovania prostriedkov fondu v § 4 ods. (1) nasledovne: - v písm. i) rozšíriť o emisie ďalších znečisťujúcich látok do ovzdušia, resp. odstrániť obmedzenie iba na emisie skleníkových plynov - v písm. ah) dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov doplniť „a z príjmov z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia“ – toto rozšírenie bolo navrhované aj v rámci novelizácie zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a novelizácie zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia. V súčasnosti je priestor na zapracovanie možnosti čerpania dotácie do obidvoch zákonov nakoľko sú v novelizačnom stave. Odôvodnenie: Vychádzame z názoru, že finančné prostriedky odvádzané do Environmentálneho fondu z jednotlivých oblastí životného prostredia by mali byť z určitej časti poskytované spätne do tej oblasti životného prostredia, z ktorej boli vygenerované. Taktiež je vhodné doplniť princíp čiastočného smerovania týchto prostriedkov do územných oblastí, z ktorých povinný platitelia, ako znečisťovatelia ŽP, ich odviedli do Environmentálneho fondu. Tým by mala byť kompenzácia spôsobeného zhoršenia kvality ŽP v týchto oblastiach. Ako príklad je možné uviesť oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých zdroje znečisťovania ovzdušia platia poplatky na základe princípu „znečisťovateľ platí“, no okolité oblasti zaťažené emisiami nedostávajú žiadne príspevky ani dotácie na elimináciu škôd, resp. zlepšenie stavu ŽP. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) žiadame označiť rozpočtovú zabezpečenosť, pretože predložený materiál bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) sú kvantifikované vplyvy na výdavky verejnej správy celkom, ako aj na výdavky ostatných subjektov verejnej správy (zrejme Environmentálneho fondu) v roku 2022 v sume 4 269 479 eur, v roku 2023 v sume 4 569 479 eur a v roku 2024 v sume 4 699 199 eur. V analýze vplyvov časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v tabuľke č. 1 je potrebné uviesť konkrétny subjekt verejnej správy - Environmentálny fond. Zároveň v analýze vplyvov časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ je uvedená nulová hodnota, pričom v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že výdavky vyplývajúce z materiálu sa navrhujú vykryť z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu zo zostatku prostriedkov z prechádzajúceho roka (príjmové finančné operácie), resp. z príjmov z pokút za porušenie starostlivosti o životné prostredie. V nadväznosti na uvedené žiadame v analýze vplyvov časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu vyplniť uvedené hodnoty aj v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“. Upozorňujeme však, že aktuálny návrh limitu výdavkov Environmentálneho fondu na roky 2022 – 2024 nezohľadňuje vplyv predloženého materiálu. V nadväznosti na uvedené žiadame predložený materiál prepracovať tak, aby nezakladal žiadne nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy a aby výdavky z neho vyplývajúce boli zabezpečené v rámci schválených limitov na jednotlivé roky. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I body 3, 6, 18, 19, 23, 33 a 42 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 4 uviesť skrátenú citáciu zákona č. 79/2015 Z. z., v bode 11 § 4 ods. 3 druhej vete slovo „a“ nahradiť čiarkou a slová „a písm. al)“ nahradiť slovami „a al)“, v bode 12 § 4 ods. 4 slová „§ 4 ods. 3“ nahradiť slovami „odseku 3“ a slová „§ 4 ods. 3“ (druhý výskyt) nahradiť slovami „s odsekom 3“, v § 4 ods. 5 na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, v § 4 ods. 5 písm. b) za slovo „činností“ vložiť čiarku, v bode 15 slová vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ (prvý výskyt), v bode 25 slovo „nahrádza“ nahradiť slovom „nahrádzajú“, v bode 26 slovo „bodka“ a slovo „čiarkou“ neuvádzať v úvodzovkách a slová „osobitného zákona“ nahradiť slovami „osobitných predpisov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 12oa slová „zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník“ nahradiť slovami „Občianskeho zákonníka“, v bode 30 § 5 ods. 5 slovo „zábezpeky“ nahradiť slovom „zabezpečenia“ a za slovo „podnikateľskej“ vložiť slovo „činnosti“, v bode 32 slovo „čiarka“ neuvádzať v úvodzovkách, v bode 34 slová „ods. b)“ nahradiť slovami „písm. b)“, v bode 39 § 9 ods. 10 písm. a) odkaz 20a nahradiť odkazom 22b a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 20a z dôvodu duplicity, v § 9 ods. 10 písm. d) slová „trestného činu“ nahradiť slovami „trestný čin“ (3x), v poznámkach pod čiarou k odkazom 21a a 21b slová „podľa zákona“ nahradiť slovom „Zákon“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Do doložky vplyvov žiadame doplniť odhadovanú výšku kapitálových výdavkov, ktoré bude potrebné vynaložiť v súvislosti so vznikom elektronickej stránky, pričom pôjde o najlepší možný odhad na základe aktuálne dostupných informácií, ktorý bude ďalej spresňovaný. V doložke vplyvov je uvedené, že kapitálové výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s automatizáciou procesov nie je v súčasnosti možné vyčísliť. Dobrou praxou v rámci legislatívneho procesu je pri príprave doložky vplyvov doplniť aj odhadovanú výšku kapitálových výdavkov, pričom v prípade expertného odhadu ide o hornú hranicu investičných nákladov, ktorá bude ďalej spresňovaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 18 (§ 4b) Úvodnú vetu novelizačného bodu 18 odporúčame zosúladiť s bodom 30.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 43 (§ 11 ods. 6) Znenie úvodnej vety odporúčame uviesť v súlade s bodom 31. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 39 (§ 9 ods. 10) Navrhované znenie je potrebné zosúladiť s osobitnou časťou dôvodovej správy k tomuto novelizačnému bodu. V dôvodovej správe sa uvádza: „V prípade, ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu v období troch rokov pred podaním žiadosti o podporu, nemôže mu byť podpora poskytnutá aj keby spĺňal všetky ostatné podmienky poskytnutia podpory. (...) Výnimku v tomto smere predstavuje, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové, príspevkové organizácie a nimi zriadené iné právnické osoby, kde je táto lehota skrátená na jeden rok pred podaním žiadosti.“. Podotýkame, že text dôvodovej správy nekorešponduje s navrhovaným znením, v ktorom sa ustanovuje jednotná dvojročná lehota bez výnimky pre obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo nimi zriadené iné právnické osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2021 Detail