LP/2021/436 návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 572)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 572)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 2 ods. 2 V § 2 ods. 2 navrhujeme konkrétnejšie definovať pojem „služba starostlivosti o deti v detskej skupine“. Napríklad navrhujeme negatívne vymedziť, ktoré z činností starostlivosti o deti medzi takéto regulované služby nepatria, nakoľko svojou povahou nenahrádzajú dlhodobú a systematickú službu starostlivosti o deti, akou je materská škola, prípadne iné služby starostlivosti o dieťa. Odôvodnenie: Navrhujeme v zákone zúžiť zadefinovanie právne neurčitého pojmu služba. Napríklad v negatívnom vymedzení by boli zahrnuté „denné tábory“ – teda časovo obmedzené aktivity pre deti (ktoré netrvajú dlhšie ako dva mesiace v kalendárnom roku), rôzne jednorazové aktivity alebo rôzne aktivity typu „hracie krúžky“, ktoré môžu byť síce pravidelné aj počas celého roku, ale trvajú napríklad len 2 hodiny 2-3 krát do týždňa. Jednoducho treba z definície vyčleniť aktivity, ktoré svojou povahou nenahrádzajú dlhodobú a systematickú službu starostlivosti o deti, akou je materská škola, prípadne iné alternatívne služby starostlivosti o dieťa, ktorý má zákon regulovať. Návrh je určený na reguláciu prevádzok detských skupín, ktoré majú byť náhradami chýbajúcich materských škôlok (napr. v rámci podnikov) a upravuje striktné podmienky na prevádzku takejto skupiny (kvalifikačné predpoklady, priestory, povolenia atď.). V navrhovanom znení by do novo definovanej kategórie „služby“ starostlivosti o deti v detskej skupine mohli spadať aj rôzne „denné tábory“ pre deti alebo iné časovo obmedzené aktivity, napr. počas prázdnin alebo víkendov, ktoré nie sú alternatívou škôlok ani nemajú povahu stálej skupiny, ktorú dieťa pravidelne navštevuje počas väčšej časti roka, aj keď tam ide o „opatrovanie dieťaťa a starostlivosť o dieťa“. V súčasnosti organizujú v prostredí Katolíckej cirkvi farské charity, farnosti a iné neziskové organizácie rôzne aktivity pre deti. Ide najmä o týždňové denné „tábory“ s aktivitami aj pre deti predškolského veku v rámci farností alebo pre deti zo znevýhodneného prostredia (vrátane marginalizovaných komunít), kde zväčša dobrovoľní animátori trávia zmysluplný a podnetný čas s deťmi, častokrát v exteriéri alebo v dostupných priestoroch. Je to aktivita, ktorá nie je sústavná, je organizovaná častokrát dobrovoľníkmi, ktorí by nespĺňali kvalifikačné predpoklady navrhnuté zákonom a organizácia takýchto detských aktivít by bola nadmieru zaťažená dodatočnou administratívou a podmienkami, ktoré by mnohé z nich nemohli splniť. Sme presvedčení, že účelom zákona nebolo obmedziť takéto aktivity, ale skôr sa zamerať na reguláciu systematických služieb starostlivosti o dieťa, ktoré sú alternatívami materských škôlok. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 2 ods. 2 V § 2 navrhujeme slová: „od jedného roku veku“ nahradiť slovami „od troch rokov veku“. Primerane navrhujeme upraviť § 11 ods. 3 písm. c). Odôvodnenie: navrhujeme koncipovať uvedený paragraf a celú právnu normu tak, aby striktne podporovala osobnú starostlivosť matky (prípadne otca) o dieťa DO troch rokov veku. Až následne, OD troch rokov veku dieťaťa je potrebné podporovať bezproblémový návrat matiek späť do práce, spolu s podporou flexibilného zamestnávania matiek po skončení rodičovskej dovolenky. Zariadenia formálnej starostlivosti o deti do troch rokov veku narúšajú vytváranie pevnej vzťahovej väzby medzi dieťaťom a matkou, čo môže mať za následok oneskorený psychomotorický vývoj dieťaťa a osobnostné problémy v dospelosti. Dlhodobé výskumy potvrdzujú, že je v najlepšom záujme dieťaťa, aby si vytvorilo pevnú citovú väzbu s minimálne jednou osobou. Nedostatok v tejto oblasti má nenapraviteľné dôsledky pre budúcnosť dieťaťa. Všeobecne platí, že pre dieťa je touto osobou rodič, konkrétne matka. Preto nie je v najlepšom záujme dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov zamestnanosti podporovať pretrhnutie budovania tejto citovej väzby. V určitých prípadoch môže absencia matky napríklad z dôvodu denného odkladania do jaslí alebo služby starostlivosti o deti v detskej skupine v čase, keď dieťa ešte nie je prirodzene odpútané od matky, spolu s inými faktormi na strane dieťaťa ako aj na strane výchovy spôsobiť až krajne patologický vývoj dieťaťa. (In: John Bowlby: Väzba, opustenie, strata). Vychádzajúc z čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“ Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa má okrem iného zohľadňovať aj úroveň starostlivosti o dieťa (a tá je najvyššia práve pri osobnej starostlivosti o dieťa matkou), bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava (a tie sú zabezpečené práve osobnou starostlivosťou o dieťa do troch rokov matkou), ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa (pričom najlepším prostredím pre citový vývin dieťaťa je práve prostredie biologickej rodiny, obzvlášť u detí do troch rokov), ako aj podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami (ktoré sú opäť najlepšie zabezpečené práve vtedy, ak sa o dieťa do troch rokov môže osobne a celodenne starať rodič dieťaťa, najmä jeho matka). Vychádzajúc z uvedeného osobná starostlivosť matky o dieťa do troch rokov je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, v čom je Slovenská republika popredu oproti mnohým krajinám EÚ. V tejto súvislosti poukazujeme aj na fakt, že rozdiely v zamestnávaní žien v SR oproti priemeru EÚ sa týkajú mladých vekových skupín nielen z dôvodu starostlivosti o deti, ale aj z dôvodu štúdia. So zámerom zákona (uvedeným v dôvodovej správe) umožniť rodičom (najmä matkám) rýchlejšie sa zaradiť späť na trh práce sa nestotožňujeme, pretože tento návrh vytvára dojem, že čerpanie rodičovskej dovolenky je problém, ktorý treba odstrániť. Štát by tiež nemal preferovať či chápať čerpanie rodičovskej dovolenky matkou ako problém. Mal by vytvoriť také prostredie, kde sa môže matka slobodne a bez tlaku rozhodnúť, či a kedy na trh práce vstúpi alebo nie. V tomto ohľade je nevyhnutné poznamenať, že aj matka mimo aktívneho trhu práce signifikantne prispieva k tvorbe hrubého domáceho produktu, t. j. prínos matiek pracujúcich pre rodinu je spoločensky prospešný aj z ekonomického hľadiska. Práca v domácnosti je rozhodujúca pre fungovanie a rast národného i globálneho hospodárstva (The UN Women, „Progress of the World’s Women Report“, dostupné na http://progress.unwomen.org/en/2015/ , zobrazené 17.8.2021). Práca v domácnosti a s tým spojená starostlivosť o deti je dôležitým aspektom hospodárskej činnosti a nevyhnutným faktorom prispievajú k spokojnosti jednotlivcov, ich rodín a spoločnosti. Ak štát zlyhá v podpore domácej starostlivosti, v konečnom dôsledku tento nedostatok uznania ekonomického prínosu povedie k neprimeranému zvýšeniu záťaže pre komunity, rodiny a najmä ženy. (OECD, „Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes“, dostupné na https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf , zobrazené 17.8.2021). Navyše, rodičovská dovolenka bola zavedená práve s cieľom umožniť jednému z rodičov, aby po túto dobu ostal doma s maloletým dieťaťom. Je to nástroj, ktorý umožňuje obidvom rodičom podieľať sa na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej dovolenky v období, keď ešte stále potrebuje rodičovskú prítomnosť. Keďže čerpanie rodičovskej dovolenky nie je povinné a ani finančne motivujúce, nemožno na neho nahliadať ako na prekážku zaradenia sa do pracovného trhu (hlavne s ohľadom na nízke finančné ohodnotenie, keďže opätovný nástup do zamestnania po ukončení materskej dovolenky je pre matku oveľa finančne zaujímavejší). Vzhľadom na spoločenský prínos rodičovskej dovolenky je potrebné povzbudzovať rodičov, aby rodičovskú dovolenku, teda starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, využili. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) Zásadná pripomienka k poslaneckému návrhu Predkladaný poslanecký návrh nereflektuje aktuálny záväzok z Plánu obnovy, v ktorom vláda SR deklarovala garanciu miesta v programe predprimárneho vzdelávania pre deti od 4 rokov, neskôr od 3 rokov. Predkladaný návrh tiež nereaguje na reálnu a aktuálne fungujúcu podobu starostlivosti a vzdelávania detí predškolského veku, nereflektuje na už existujúce formy starostlivosti, ani nerieši aktuálne najpálčivejšie problémy v tejto oblasti. Práve v čase, keď je nevyhnutné systémové uchopenie problematiky, zjednocovanie podmienok a nastavovanie spravodlivých a zmysluplných pravidiel pre všetky typy poskytovateľov starostlivosti a poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, návrh ako je predkladaný je len izolovaná a nefunkčná myšlienka vopred odsúdená na neúspech. Nijakým spôsobom nepomáha riešeniu súčasnej situácie s nedostatkom miest, práve naopak do systému vnáša ďalší nezrozumiteľný a nefunkčný prvok. Zákon o sociálnych službách (448/2008 Z.z.) už definuje podmienky fungovania zariadení pre deti do troch rokov veku a podmienky starostlivosti, ktoré sú podmienené registráciou na VÚC, zároveň školský zákon (245/2008 Z.z.) zastrešuje zariadenia predprimárneho vzdelávania a materské školy zaradené do siete, ktoré registruje ministerstvo školstva. Okrem toho existuje obrovské množstvo ďalších zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť bez toho, aby boli pod kontrolou úradov. Považujeme za absurdné, aby do tohto- už tak neprehľadného stavu - pribudol formát s povinnosťou evidencie na príslušnom ÚP. Okrem toho, z návrhu nie je jasné, akým spôsobom sa tieto nové povinnosti majú a budú dotýkať už existujúcich poskytovateľov, ktorí na Slovensku pôsobia takmer 20 rokov. Dôvodová správa, ktorá deklaruje riešenie nedostatku kapacít a dostupnosti služieb starostlivosti o deti vo veku 1-5 rokov je v celom svojom znení absolútne spochybniteľná. V prvom rade preto, že predkladaný návrh prichádza neskoro, keďže terén sa s nedostatkom kapacít v dôsledku zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania už musel vysporiadať, tiež preto, že návrh kladie na tzv. “detské skupiny” rovnaké, dokonca v niektorých bodoch aj nejednoznačné podmienky často v rozpore s tými, ktoré sú už dnes kladené na zariadenia v sieti, v registri alebo iné zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti v predškolskom veku . Preto tento návrh nevytvára motiváciu pre vznik ďalších kapacít. Za veľmi závažné a kľúčové považujeme absolútnu absenciu podmienok rozsahu a formy výchovy a vzdelávania v detských skupinách. Na to nadväzuje naša ďalšia pripomienka k nejasnému definovaniu kvalifikačných predpokladov pre poskytovateľa služby fyzickou osobou, alebo určenej fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu, ktoré by mali byť v súlade s požiadavkami kladenými na obdobné typy zariadení. Za rovnako absentujúce resp. nedostatočné považujeme jasné definovanie požiadaviek na technické, materiálne a hygienické zabezpečenie priestorov, v ktorých má byť služba detských skupín poskytovaná. Absentuje spôsob akým bude poskytovateľ služby transparentným spôsobom vynaložené náklady preukazovať a kto bude vyhodnocovať ich oprávnenosť. Nemyslíme si, že je v silách a kompetenciách úradov práce všetky spomínané povinnosti a podmienky plnenia služby vyhodnocovať, kontrolovať a následne sankcionovať. Návrh nerieši finančnú dostupnosť služby, ani vylúčenie v dôsledku straty zamestnania, alebo ohrozenia chudobou, keďže miesta v tzv. detských skupinách nebudú nijakým spôsobom finančne podporené a preto budú musieť financovať umiestňovanie detí rodičia z vlastných zdrojov. Argumentovanie českým modelom detských skupín tu neobstojí, pretože v ich podmienkach majú ďaleko menej prísne podmienky a okrem toho sú miesta v týchto zariadeniach priamo financované. V poslaneckom návrhu absentuje logické a nevyhnutné ukotvenie spôsobu financovania danej služby s čím súvisí absentujúce riešenie aktuálne proklamovanej cenovej nedostupnosti služby. Kým nebude takáto služba riadne akceptovaná a zaradená do riadneho systému s adekvátnou finančnou podporou, nenájde si svojich adresátov, nevyrieši nedostupnosť miest, ani kompenzáciu sociálneho vylúčenia, alebo zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Rovnako tak návrh nenastavuje podmienky pre funkčné inkluzívne prostredie pre deti so zdravotným, alebo sociálnym znevýhodnením. Rovnako namietame nedostatočné spracovanie Doložky a analýzy vybraných vplyvov. Záťaž na rozpočet verejnej správy v dôsledku nárastu administratívnych úkonov je len jedna z marginálnych častí, ktorá bola opomenutá. Celá doložka si zaslúži dôkladné prepracovanie. Rovnako navrhujeme doplnenie vyjadrenia Útvaru hodnoty za peniaze a analýzu Inštitútu vzdelávacej politiky k predmetnému návrhu. Z toho dôvodu navrhujeme stiahnutie predmetného poslaneckého návrhu, resp. jeho stiahnutie a následné dôkladné prepracovanie v spolupráce s MŠVVaŠ SR a s MPSVaR SR a odborníkmi z praxe tak, aby sa predmetná problematika zastrešila komplexnou nadrezortnou spoluprácou a došlo k zjednoteniu a zjednodušeniu legislatívnych podmienok, nie jej ďalšiemu duplikovaniu a zneprehľadňovaniu. Pripomienky k osobitnej časti: K bodom 1 a 2: Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie má za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali. V prípade prerokovania predkladaného návrhu Žiadame aby boli od tejto povinnosti oslobodené aj už existujúce zariadenia stojace mimo siete. tak ako sú od tejto povinnosti oslobodené zariadenia sociálnych služieb a zariadenia zaradené do siete škôl MŠ Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadná pripomienka k poslaneckému návrhu Predkladaný poslanecký návrh nereflektuje aktuálny záväzok z Plánu obnovy, v ktorom vláda SR deklarovala garanciu miesta v programe predprimárneho vzdelávania pre deti od 4 rokov, neskôr od 3 rokov. Predkladaný návrh tiež nereaguje na reálnu a aktuálne fungujúcu podobu starostlivosti a vzdelávania detí predškolského veku, nereflektuje na už existujúce formy starostlivosti, ani nerieši aktuálne najpálčivejšie problémy v tejto oblasti. Práve v čase, keď je nevyhnutné systémové uchopenie problematiky, zjednocovanie podmienok a nastavovanie spravodlivých a zmysluplných pravidiel pre všetky typy poskytovateľov starostlivosti a poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, návrh ako je predkladaný je len izolovaná a nefunkčná myšlienka vopred odsúdená na neúspech. Nijakým spôsobom nepomáha riešeniu súčasnej situácie s nedostatkom miest, práve naopak do systému vnáša ďalší nezrozumiteľný a nefunkčný prvok. Zákon o sociálnych službách (448/2008 Z.z.) už definuje podmienky fungovania zariadení pre deti do troch rokov veku a podmienky starostlivosti, ktoré sú podmienené registráciou na VÚC, zároveň školský zákon (245/2008 Z.z.) zastrešuje zariadenia predprimárneho vzdelávania a materské školy zaradené do siete, ktoré registruje ministerstvo školstva. Okrem toho existuje obrovské množstvo ďalších zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť bez toho, aby boli pod kontrolou úradov. Považujeme za absurdné, aby do tohto- už tak neprehľadného stavu - pribudol formát s povinnosťou evidencie na príslušnom ÚP. Okrem toho, z návrhu nie je jasné, akým spôsobom sa tieto nové povinnosti majú a budú dotýkať už existujúcich poskytovateľov, ktorí na Slovensku pôsobia takmer 20 rokov. Dôvodová správa, ktorá deklaruje riešenie nedostatku kapacít a dostupnosti služieb starostlivosti o deti vo veku 1-5 rokov je v celom svojom znení absolútne spochybniteľná. V prvom rade preto, že predkladaný návrh prichádza neskoro, keďže terén sa s nedostatkom kapacít v dôsledku zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania už musel vysporiadať, tiež preto, že návrh kladie na tzv. “detské skupiny” rovnaké, dokonca v niektorých bodoch aj nejednoznačné podmienky často v rozpore s tými, ktoré sú už dnes kladené na zariadenia v sieti, v registri alebo iné zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti v predškolskom veku . Preto tento návrh nevytvára motiváciu pre vznik ďalších kapacít. Za veľmi závažné a kľúčové považujeme absolútnu absenciu podmienok rozsahu a formy výchovy a vzdelávania v detských skupinách. Na to nadväzuje naša ďalšia pripomienka k nejasnému definovaniu kvalifikačných predpokladov pre poskytovateľa služby fyzickou osobou, alebo určenej fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu, ktoré by mali byť v súlade s požiadavkami kladenými na obdobné typy zariadení. Za rovnako absentujúce resp. nedostatočné považujeme jasné definovanie požiadaviek na technické, materiálne a hygienické zabezpečenie priestorov, v ktorých má byť služba detských skupín poskytovaná. Absentuje spôsob akým bude poskytovateľ služby transparentným spôsobom vynaložené náklady preukazovať a kto bude vyhodnocovať ich oprávnenosť. Nemyslíme si, že je v silách a kompetenciách úradov práce všetky spomínané povinnosti a podmienky plnenia služby vyhodnocovať, kontrolovať a následne sankcionovať. Návrh nerieši finančnú dostupnosť služby, ani vylúčenie v dôsledku straty zamestnania, alebo ohrozenia chudobou, keďže miesta v tzv. detských skupinách nebudú nijakým spôsobom finančne podporené a preto budú musieť financovať umiestňovanie detí rodičia z vlastných zdrojov. Argumentovanie českým modelom detských skupín tu neobstojí, pretože v ich podmienkach majú ďaleko menej prísne podmienky a okrem toho sú miesta v týchto zariadeniach priamo financované. V poslaneckom návrhu absentuje logické a nevyhnutné ukotvenie spôsobu financovania danej služby s čím súvisí absentujúce riešenie aktuálne proklamovanej cenovej nedostupnosti služby. Kým nebude takáto služba riadne akceptovaná a zaradená do riadneho systému s adekvátnou finančnou podporou, nenájde si svojich adresátov, nevyrieši nedostupnosť miest, ani kompenzáciu sociálneho vylúčenia, alebo zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Rovnako tak návrh nenastavuje podmienky pre funkčné inkluzívne prostredie pre deti so zdravotným, alebo sociálnym znevýhodnením. Rovnako namietame nedostatočné spracovanie Doložky a analýzy vybraných vplyvov. Záťaž na rozpočet verejnej správy v dôsledku nárastu administratívnych úkonov je len jedna z marginálnych častí, ktorá bola opomenutá. Celá doložka si zaslúži dôkladné prepracovanie. Rovnako navrhujeme doplnenie vyjadrenia Útvaru hodnoty za peniaze a analýzu Inštitútu vzdelávacej politiky k predmetnému návrhu. Z toho dôvodu navrhujeme stiahnutie predmetného poslaneckého návrhu, resp. jeho stiahnutie a následné dôkladné prepracovanie v spolupráce s MŠVVaŠ SR a s MPSVaR SR a odborníkmi z praxe tak, aby sa predmetná problematika zastrešila komplexnou nadrezortnou spoluprácou a došlo k zjednoteniu a zjednodušeniu legislatívnych podmienok, nie jej ďalšiemu duplikovaniu a zneprehľadňovaniu. Pripomienky k osobitnej časti: K bodom 1 a 2: Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie má za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali. V prípade prerokovania predkladaného návrhu Žiadame aby boli od tejto povinnosti oslobodené aj už existujúce zariadenia stojace mimo siete. tak ako sú od tejto povinnosti oslobodené zariadenia sociálnych služieb a zariadenia zaradené do siete škôl MŠVVaŠ SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 10 ods. 1 doplniť vetu, ktorá znie: „Dohodu o poskytovaní služby možno uzatvoriť najdlhšie do doby, kedy dieťa dosiahne vek na začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.“ Odôvodnenie: V záujme predídenia vzniku interpretačných nejasností v aplikačnej praxi navrhujeme doplniť do § 10 ods. 1 návrhu zákona vetu, na základe ktorej dôjde k stanoveniu maximálnej doby, počas ktorej bude môcť poskytovateľ na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa poskytovať službu v súlade s ustanovením § 2 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 9 upraviť základné zásady výchovného pôsobenia poskytovateľa služby na deti zverené mu do starostlivosti pri poskytovaní služby a definovať pojem „neprimerané výchovné prostriedky“. Odôvodnenie: Návrh zákona v § 2 definuje pojem „služba“ ako činnosť poskytovateľa služby, ktorá spočíva v opatrovaní dieťaťa a starostlivosti o dieťa od jedného roku veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, poskytovanú v skupine detí. Z uvedenej definície teda vyplýva, že poskytovanie služby v rozsahu stanovenom v návrhu zákona nezahŕňa výchovný proces, ktorého súčasťou je aj použitie výchovných prostriedkov. Ak je však predkladateľovým zámerom, aby poskytovanie služby zahŕňalo aj výchovné pôsobenie poskytovateľa služby na deti zverené mu do starostlivosti, potom navrhujeme, aby boli v § 9 upravené aj základné zásady výchovného pôsobenia poskytovateľa služby na deti zverené mu do starostlivosti pri poskytovaní služby a definované pojmy ako „neprimerané výchovné prostriedky“. Pri absencii uvedenej právnej úpravy totiž v praxi nebude možné jednoznačne určiť primeranosť použitia konkrétnych výchovných prostriedkov alebo metód. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme precizovať § 8 tak, aby z neho jasne vyplýval rozsah poistného krytia pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby. Odôvodnenie: Podľa § 8 návrhu zákona je poskytovateľ služby povinný ešte pred začatím poskytovania služby uzavrieť zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby v detskej skupine. Návrh zákona však bližšie nešpecifikuje rozsah minimálneho poistného krytia, a to čo do výšky poistného plnenia a tiež rozsahu povinného poistného krytia (napr. či má byť krytá ujma na zdraví, spôsobenie škody na veci spôsobená jej poškodením, zničením alebo stratou a pod.). Za účelom predídenia vzniku interpretačných nejasností v aplikačnej praxi preto navrhujeme precizovať § 8 tak, aby z neho vyššie uvedené skutočnosti jasne vyplývali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 13 precizovať pojem „príznaky ochorenia“. Odôvodnenie: Pojem „príznaky ochorenia“ sa v kontexte ustanovenia § 13 návrhu zákona javí ako príliš všeobecný, v dôsledku čoho sa ponecháva široký priestor pre jeho voľnú interpretáciu poskytovateľom služby na základe jeho voľnej subjektívnej úvahy a laického názoru. V záujme predídenia vzniku interpretačných nejasností v aplikačnej praxi preto navrhujeme, aby bol tento pojem bližšie definovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 4 ods. 3 doplniť vetu, ktorá znie: „Ak poskytovateľ služby poskytuje službu v územnom obvode viacerých úradov práce, zápis do zoznamu poskytovateľov služby spolu s poznámkou o územnom rozsahu poskytovania služby vykoná úrad práce, v ktorého územnom obvode má poskytovateľ služby svoje sídlo.“ Odôvodnenie: Z ustanovenia § 4 ods. 3 návrhu zákona vyplýva, že zápis do zoznamu poskytovateľov bude vykonávať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má byť služba starostlivosti o deti v detských skupinách poskytovaná. Právnickým osobám, ktoré budú túto službu poskytovať na rôznych miestach súčasne, tým však vznikne povinnosť požiadať o zápis do zoznamu poskytovateľov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorých budú túto službu poskytovať, čo sa javí ako značne nepraktické a zaťažujúce. V záujme odbúrania nadbytočnej byrokracie v súvislosti s povinnosťou požiadať v spomínaných prípadoch o zápis do registra poskytovateľov u viacerých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny súčasne preto navrhujeme doplniť do § 4 ods. 3 ustanovenie, na základe ktorého bude možné poskytovateľa, ktorý službu poskytuje v územnom obvode viacerých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny súčasne, zapísať do zoznamu poskytovateľov spolu s poznámkou o územnom rozsahu poskytovania služby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má poskytovateľ služby svoje sídlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 11 ods. 3 písm. c) vypustiť slová „alebo menej ako 13 a zároveň aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku“. Odôvodnenie: V prípade, ak bude v skupine detí menej ako 13 detí (napríklad 5), z ktorých bude mať jedno menej ako 2 roky veku, by v intenciách § 11 ods. 3 písm. c) návrhu zákona museli službu poskytovať minimálne tri fyzické osoby, čo však odporuje ustanoveniu § 11 ods. 3 písm. a) návrhu zákona, podľa ktorého sa v skupine o počte do šesť detí vyžaduje iba jedna fyzická osoba. Preto navrhujeme vypustiť z § 11 ods. 3 písm. c) návrhu zákona ustanovenia, ktoré odporujú úprave § 11 ods. 3 písm. a) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I 1. V § 15 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť z evidencie detí v detskej skupine dátum narodenia aspoň jedného rodiča. Odôvodnenie: Spracúvanie uvedených osobných údajov nie je v súlade s účelom, ktorým je vedenie evidencie detí v detskej skupine. 2. V § 15 ods. 1 písm. c) navrhujeme za slová „súhlasu rodiča“ vložiť slovo „oprávnená“. 3. V § 15 ods. 1 písm. c) navrhujeme vypustiť z evidencie detí v detskej skupine dátum narodenia osoby, ktorá je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča oprávnená dieťa od poskytovateľa služby osobne prevziať. Odôvodnenie: Spracúvanie uvedených osobných údajov nie je v súlade s účelom, ktorým je vedenie evidencie detí v detskej skupine a osobné prevzatie dieťaťa od poskytovateľa, a teda nie je právny základ na spracúvanie týchto osobných údajov. V tejto súvislosti zároveň navrhujeme upraviť spôsob overovania totožnosti uvedenej osoby iným vhodným spôsobom. 4. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je definovaný právny základ a účel spracúvania osobných údajov v rozsahu trvalého bydliska v § 15 ods. 1 písm. a) až c), dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že rodič dieťaťa môže využívať aj inštitút prechodného bydliska a v takom prípade vedenie osobných údajov v rozsahu trvalého bydliska v evidencii detí v detskej skupine je iba čisto formálne. 5. Podľa navrhovaného znenia § 15 ods. 1 písm. c) je v tomto ustanovení uvedená osoba oprávnená na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča dieťa od poskytovateľa služby len osobne prevziať. Poskytovateľ však nie je oprávnený od takejto osoby dieťa prevziať, nakoľko osoba nie je oprávnená mu dieťa aj odovzdať. Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť predmetné ustanovenie aj pre prípad, aby dieťa poskytovateľovi mohla odovzdať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča aj iná osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I návrhu zákona navrhujeme v § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 2 slová „plán starostlivosti a výchovy“ nahradiť slovami „plán opatrovania a starostlivosti“. Odôvodnenie: Pokiaľ predkladateľ v návrhu zákona neupraví základné zásady výchovného pôsobenia poskytovateľa služby na deti zverené mu do starostlivosti pri poskytovaní služby, navrhujeme v § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 2 slová „plán starostlivosti a výchovy“ nahradiť slovami „plán opatrovania a starostlivosti“, pretože v zmysle § 2 návrhu zákona poskytovanie služby nezahŕňa výchovný proces. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. a) § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. a) navrhujeme preformulovať v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“). Odôvodnenie: Podľa § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, v určitom rozmedzí aj v informačnom systéme zdravotnej poisťovne a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely. Podľa § 1 ods. 3 písm. c) informačným systémom verejnej správy na účely tohto zákona je okrem iných aj register trestov. Z uvedeného dôvodu nie je možné vyžadovať od občana výpis z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Všeobecne - O: Po preštudovaní návrhu zákona uvádzame, že sa stotožňujeme s pripomienkami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ale v návrhu zákona sa odporúčame vysporiadať s ďalšími problematickými ustanoveniami. Ako príklad uvádzame navrhované ustanovenie § 5, ktorý upravuje podmienky na zápis do zoznamu poskytovateľov služby (ďalej len „podmienky zápisu“). V tomto prípade poukazujeme najmä na nemožnosť súčasného splnenia podmienok veku 18 rokov a odbornej spôsobilosti. Nie je nám zrejmé, ako môže, resp. by mohla v prípade, že je poskytovateľom 18 ročná fyzická osoba, preukázať požadovanú odbornú spôsobilosť upravenú v odseku 4. Taktiež v tejto súvislosti dávame predkladateľovi na zváženie doplniť k podmienkam zápisu aj podmienku primeranej praxe a skúsenosti s opatrovaním detí. Keďže jedným zo zámerov návrhu zákona je „práca s deťmi“ v ich najzraniteľnejšom veku, dovoľujeme si v súvislosti s podmienkami zápisu predkladateľov upozorniť na splnenie kritérií vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálneho vykorisťovania detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV. Nie celkom zrozumiteľným v osobitnej časti dôvodovej správy sa javí tiež odôvodnenie k ustanoveniu § 10, ktorý upravuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služby a rodičom. Podľa odôvodnenia zmluva upraví všetky potrebné podrobnosti neupravené zákonom. S takýmto konštatovaním sa nestotožňujeme. Zmluva o poskytovaní služby by mala mať jednotnú formu a obsah v záujme predchádzania možným problémom pri aplikácii vyššie uvedeného ustanovenia v praxi s tým, že poskytovateľovi služby sa týmto dáva „voľnosť“ pri určovaní ďalšieho obsahu zmluvy. K údajom o zdravotnom stave dieťaťa [§ 15 ods. 1 písm. g)] uvádzame, že nie je zrejmé, či takýto údaj bude do evidencie zapísaný len na základe ústnej informácie od rodiča dieťaťa, alebo zdravotný stav dieťaťa vyhodnotí sám poskytovateľ. V tejto súvislosti odporúčame predkladateľom zvážiť možnosť, aby pred nástupom dieťaťa do skupiny, poskytovateľ služby žiadal o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vydaného všeobecným lekárom pre deti a dorast, súčasťou ktorého sú aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. II bod 1 V Čl. II bod 1 je potrebné slová „písm. e)“ nahradiť slovami „písm. a)“ a za slovami „výchovu a vzdelávanie“ vypustiť čiarku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k § 7 ods. 3 navrhovaného zákona K čl. I k § 7 ods. 3 navrhovaného zákona: Požadujeme navrhované ustanovenie doplniť o ďalšiu vetu, ktorá by mohla znieť napr.: „Akékoľvek osobné údaje, ktoré nespadajú v zmysle tohto zákona do verejného zoznamu poskytovateľov služby, budú príslušným úradom práce pred zverejnením týchto dokladov anonymizované.“ Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Za predpokladu, že by sa zverejňovali predmetné doklady v celku a nie v rozsahu, v akom požadujeme, tieto doklady by mohli obsahovať veľký rozsah osobných údajov, tak poskytovateľov služby ako aj iných osôb - napríklad v prípade podpisu, pričom by sa jednalo o osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného účelu, resp. potrebné. Na spracúvanie osobných údajov by absentoval právny základ spracúvania osobných údajov, v dôsledku čoho by bolo takéto spracúvanie v rozpore so základnou zásadou zákonnosti spracúvania osobných údajov. Zároveň požadujeme v tomto smere doplnenie dôvodovej správy k danému ustanoveniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k § 14 ods. 1 písm. a) navrhovaného zákona K čl. I k § 14 ods. 1 písm. a) navrhovaného zákona: Požadujeme jednoznačne špecifikovať, aké údaje budú slúžiť na identifikáciu poskytovateľa služby, a to najmä v prípade fyzickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa ako poskytovateľa služby. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, aké údaje majú slúžiť na identifikáciu poskytovateľa služby, v dôsledku čoho by v praxi mohlo dôjsť k prípadným nedorozumeniam. Z tohto dôvodu požadujeme jednoznačne vymedziť o aké údaje pôjde a následne rozsah týchto údajov zdôvodniť v dôvodovej správe. Taktiež úrad dáva do pozornosti, aby pri určení, o aké údaje pri identifikácii poskytovateľa služby pôjde, dbal na zásadu minimalizácie osobných údajov pri sprístupnení týchto údajov tretím osobám. Nepretržitý prístup k osobným údajom poskytovateľa služby zo strany tretích osôb napríklad ich zverejnením na webovom sídle poskytovateľa služby bez predchádzajúceho odôvodnenia, na aký účel a aké konkrétne údaje je nevyhnutne potrebné zverejniť sa javí ako nesprávny. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k § 7 ods. 4 navrhovaného zákona K čl. I k § 7 ods. 4 navrhovaného zákona: Požadujeme navrhované ustanovenie § 7 ods. 4 upraviť tak, aby zoznam obsahoval verejnú aj neverejnú časť, pričom sa uvedie, aké údaje sú súčasťou neverejnej časti. Nové ustanovenie § 7 ods. 4 by mohlo znieť napríklad: „Zoznam poskytovateľov služby obsahuje verejnú aj neverejnú časť. Tento zoznam je neverejným v časti, v ktorej sa zapisujú nasledovné údaje: a) v prípade fyzickej osoby dátum narodenia a adresa trvalého pobytu a b) v prípade štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dátum narodenia a adresa trvalého pobytu.“ V súvislosti so sprístupňovaním informácií z tohto zoznamu prostredníctvom webového sídla úradu práce požadujeme stanoviť podmienky takéhoto sprístupňovania, nakoľko nie sú zrejmé žiadne kritériá sprístupnenia. Tieto podmienky resp. precizovanie tohto ustanovenia požadujeme uviesť v samostatnom odseku. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Požadujeme, aby v zmysle zásady minimalizácie spracúvania osobných údajov neboli príslušnými úradmi práce sprístupnené informácie zo zoznamu poskytovateľov služby v rozsahu dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby a dátum narodenia a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. Rozumieme, že v prípade uvedenia dátumu narodenia fyzickej osoby ako aj člena štatutárneho orgánu alebo štatutárneho orgánu v rámci žiadosti o zápis do zoznamu poskytovateľa služby sa preukazuje splnenie podmienky na zápis do zoznamu poskytovateľov služby, avšak zverejnenie tohto zoznamu príslušnými úradmi práce vrátane osobných údajov rozsahu dátum narodenia a adresa trvalého pobytu na svojom webovom sídle (prípadne iným zverejnením) by bolo v rozpore so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov, nakoľko v prípade dátumu narodenia sa podmienka na zápis do zoznamu poskytovateľov služby veku minimálne 18 rokov posudzovala príslušným úradom práce na podklade žiadosti o zápis do zoznamu poskytovateľov služby, t. j. predpokladá sa jej splnenie a teda zverejnenie tohto údaju sa javí ako neúčelné a nepotrebné a v prípade miesta trvalého pobytu poskytovateľa služby pôjde taktiež o nepotrebný údaj bez účelu nakoľko postačí, ak bude označená nehnuteľnosť alebo jej časť, kde bude služba poskytovaná a to bez ohľadu na to, či sa bude jednať o miesto trvalého pobytu poskytovateľa služby alebo pôjde o odlišné miesto. Predkladateľ v prvej časti vety navrhovaného ustanovenia uvádza, že zoznam poskytovateľov služieb je zoznamom verejným a následne pokračuje tak, že z uvedeného sa javí, že by sa mali sprístupňovať určité informácie z tohto zoznamu prostredníctvom webovej stránky úradu práce, čo môže evokovať to, že osoba, ktorá by tieto informácie potrebovala, by musela podávať žiadosť, resp. mať zriadený určitý prístup, či vyhľadávať prostredníctvom indexového vyhľadávania, čo nie je zrejmé ani z dôvodovej správy. Ak predkladateľ plánoval zaviazať úrad práce ako prevádzkovateľa k spracovateľskej operácii zverejňovania určitých informácií či sprístupňovania určitých informácií, je nevyhnutné, aby spĺňal podmienky v zmysle čl. 6 ods. 3 nariadenia 2016/679. T. j. z takéhoto právneho základu musí byť zrejmý účel spracúvania, osoby, ktorým je táto informácia určená, v akom rozsahu na akú dobu, a akým spôsobom sa k nej môže dopracovať, t. j. ak ide sprístupnenie, aké sú podmienky toho, aby bola adresátovi tejto informácie ako oprávnenému subjektu informácia sprístupnená s ohľadom na účel spracovateľskej operácie. Zároveň požadujeme v tomto zmysle aj doplnenie dôvodovej správy k danému ustanoveniu/ustanoveniam. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Podľa čl. I § 4 návrhu zákona je možné službu poskytovať len na základe oprávnenia na poskytovanie služby, ktoré vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov služby, pričom sa navrhuje, aby zápis vykonával úrad práce sociálnych vecí a rodiny po preverení splnenia podmienok na zápis. Na konanie o zápise do zoznamu poskytovateľov služby a na konanie o výmaze poskytovateľa zo zoznamu poskytovateľov služby sa má vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní, pričom z návrhu zákona tiež vyplýva, že bude potrebné nielen overovanie plnenia podmienok v konaní o zápise/výmaze, ale bude potrebná aj priebežná kontrola plnenia podmienok poskytovanej služby. Navrhujeme, aby sa na konanie o zápise do zoznamu poskytovateľov služby vzťahoval správny poplatok podľa doplnenej položky sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, čím sa zabezpečí financovanie rozšírenej kompetencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (na vykrytie personálnych a materiálno-technických potrieb). Z uvedeného dôvodu odporúčame do návrhu zákona doplniť nový novelizačný článok, ktorým sa doplní zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o nový správny poplatok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 595.2003 Z. z. o dani z príjmov) k bodu 2 Uznateľnosť daňových výdavkov vyplýva zo všeobecnej definície daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov a nie je potrebné ju definovať osobitne pre poskytovanie služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine (ďalej len „služba“), ak nie sú vymedzené aj ďalšie podmienky pre uplatnenie daňového výdavku. Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade poskytovania tejto služby zamestnávateľom pre svojich zamestnancov je potrebné aplikovať ustanovenie § 21 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov nie sú uznanými daňovými výdavkami, t. j. na stratu sa neprihliada. Predložený návrh zákona predpokladá, že primárnym cieľom poskytovania služby je nezisková povaha okruhu poskytovateľov a že poskytovateľ služby by nemal dosahovať zisk, avšak môže vykázať stratu z uvedenej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2021 Detail