LP/2021/431 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi doplniť informáciu do bodu 8. Preskúmanie účelnosti. Odôvodnenie: Podľa aktuálne účinnej a platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je bod 8. Preskúmanie účelnosti povinne vypĺňaným bodom v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 2 prílohe č. 1 ods. 5 písm. b) prvom bode odrážky nahradiť označením „1a“ a „1b“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody s vykonávacou smernicou (EÚ) 2021.415: Pri preukazovaní transpozície čl. 2 ods. 2 vykonávacej smernice (EÚ) 2021/415 žiadame vypustiť text uvádzaný v piatom a šiestom stĺpci tabuľky zhody, a v ôsmom stĺpci tabuľky zhody („Poznámky“) žiadame uviesť nasledovný text: „Transpozícia čl. 2 ods. 2 smernice je zabezpečená zmenou Prílohy č. 2 a nahradením Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z., pričom transpozičné opatrenia sú v tabuľke zhody uvedené pri preukazovaní transpozície Prílohy vykonávacej smernice (EÚ) 2021/415.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K obalu materiálu Obal materiálu navrhujeme upraviť v zmysle bodu 2.2.1 (ods.1) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (na obale doplniť číslo spisu predkladajúceho orgánu a meno, priezvisko a funkciu predkladateľa materiálu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.8.2021 Detail