LP/2021/41 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Miestna štátna správa
Štátna správa
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10430-901/2021
Podnet: § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh opatrenia sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu naliehavej potreby nadobudnutia jeho účinnosti v čo najskoršom čase po nadobudnutí účinnosti novely zákona o sčítaní, aby sa včas zabezpečila likvidácia predošlej verzie preukazov sčítania a distribúcia jeho novej verzie.
Posledná zmena: 12.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/41
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 09.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))