LP/2021/40 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky, archivníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10430-903/2021
Podnet: § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh opatrenia sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu naliehavej potreby zosúladenia ustanovení opatrenia č. 307/2020 Z. z. najneskôr k 15. februáru 2021 s novelou zákona o sčítaní, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila 28. januára 2021 a ktorá nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.
Posledná zmena: 12.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/40
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 09.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))