LP/2021/39 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Pridať
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa
§ 17 ods. 3
zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie sa mení takto:
Pridať
1.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.
Pridať
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:„1) § 4 a 5 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Pridať
3.
V § 2 ods. 6 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu opatrenia za slová „Slovenskej republiky“ vložiť slová „z ... 2021“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v bodoch 1 a 3 slovo „číslica“ nahradiť slovom „číslo“ a slovo „číslicou“ nahradiť slovom „číslom“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail