LP/2021/39 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky, archivníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10430-902/2021
Podnet: § 17 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh opatrenia sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu naliehavej potreby nadobudnutia jeho účinnosti najneskôr v prvý deň doby sčítania obyvateľov, ktorá začína od 15. februára 2021. Neskorší dátum nadobudnutia jeho účinnosti by z dôvodu schválenia novely zákona č. 223/2019 Z. z. spôsobil pochybnosti o existencii povinnosti autentifikácie a správnom spôsobe autentifikácie elektronickej identity obyvateľa, ktorá sa od obyvateľa vyžaduje pred samotným vyplnením elektronického formulára.
Posledná zmena: 12.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/39
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 08.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))