LP/2021/36 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame v doložke vybraných vplyvov identifikovať konkrétne úpravy informačného systému vyvolané návrhom zákona a doplniť detailný rozpočet vyvolaných IT výdavkov. V čl. I bode 5 sa navrhuje nové znenie § 20, pričom v odseku 4 sa uvádza, že „platobná agentúra spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytujú účastníci trhu prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu“. Podľa doložky vybraných vplyvov nebude mať predložený návrh vplyv na informatizáciu spoločnosti, t. j. na úpravu informačných systémov a služieb. V predloženom materiáli nie sú uvedené žiadne IT výdavky potrebné na úpravu informačného systému. Žiadame preto doplniť do doložky vybraných vplyvov konkrétne úpravy informačného systému vyvolané návrhom zákona vrátane detailného a overiteľného rozpočtu vyvolaných IT výdavkov s uvedením metodiky odhadu, jednotlivých tovarov a služieb, ich množstva, jednotkových cien a odhadovanej prácnosti a cien IT prác v rozdelení na externé a interné pozície. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v bode 5 úvodnej vete za slová „§ 20“ vložiť slová „vrátane nadpisu“, v poznámke pod čiarou k odkazu 88a uviesť konkrétne ustanovenie zákona č. 95/2019 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 11: Vzhľadom na úvodnú vetu v § 38 ods. 4 je potrebné v písm. c) slovo „rozhodnutiu“ nahradiť slovami „ide o rozhodnutie“. Bod 20 odporúčame vypustiť pre nadbytočnosť vzhľadom na § 40 ods. 1 v spojení s § 23 ods. 1 zákona, v ktorom nie je uvedený § 49 správneho poriadku o lehotách pre rozhodnutie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 6 (§ 20a ods. 2) V § 20a ods. 2 sa navrhuje ustanoviť, že Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva kontrolu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Odporúčame zvážiť, aby sa táto kontrola vykonávala procesne podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Využívanie procesných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je univerzálnejšie voči subjektom, ktoré nie sú štátnymi orgánmi, resp. nespadajú do vecnej pôsobnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Ak by sa pri výkone kontroly podľa § 20a ods. 2 návrhu zákona postupovalo procesne podľa zákona č. 10/1996 Z. z. a zároveň by bola vykonávaná aj finančná kontrola, prípadne aj audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z., kontrolovaný subjekt/povinná osoba by bola nútená naštudovať si viacero právnych predpisov za účelom poznania svojich práv a povinností pri výkone jednotlivých foriem kontroly, čím by sa zvýšila aj administratívna náročnosť pre kontrolovaný subjekt/povinnú osobu. Vzhľadom na uvedené a s cieľom zabezpečenia právnej istoty a ochrany kontrolovaného subjektu/povinnej osoby, odporúčame zvážiť zavedenie procesného postupu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §13 ods. 10 zákona Vo vlastnom materiáli navrhujeme doplniť nový bod 5. takto: 5. V § 13 ods. 10 sa veta na konci dopĺňa takto: „maximálne do sumy zistenej nezrovnalosti uvedenej v správe podľa § 13 ods. 7 písmena g)“. Ostatné body sa zodpovedajúcim spôsobom prečíslujú. Zdôvodnenie: Existujúca právna úprava v mnohých prípadoch zistených nezrovnalostí viedla k neprimerane tvrdému postupu platobnej agentúry voči žiadateľom alebo poberateľom štrukturálnych a investičných fondov. V mnohých prípadoch mohlo ísť o svojvoľné rozhodnutie štatutárneho zástupcu platobnej agentúry bez možnosti korekčného mechanizmu, nakoľko v minulosti bola zrušená právna úprava rozhodovacieho procesu platobnej agentúry v zmysle správneho poriadku, čo dávalo lepšiu ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých subjektov, ako aj umožňovalo samotnej platobnej agentúre opraviť svoje chybné rozhodnutie prostredníctvom tzv. autoremedúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §13 ods. 5 zákona (nad rámec návrhu zákona) V § 13 ods. 5 zákona č. 280/2017 Z. z. navrhujeme na konci vety pripojiť tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu69) aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie68).“. Odôvodnenie: Obdobne ako v rámci pripomienky k ustanoveniu § 13 ods. 4 chceme doplnením uvedeného ustanovenia zabezpečiť, aby ministerstvo pôdohospodárstva predkladalo orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie správy o zistenej nezrovnalosti týkajúce sa tých nezrovnalostí, ktoré spĺňajú podmienky nahlasovania na Európsku komisiu podľa osobitných predpisov, a to pre účely plnenia jeho úloh, najmä v súvislosti s oznamovaním nezrovnalostí Európskej komisii. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ide o zosúladenie znenia so znením vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 21/2021. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §13 ods. 4 zákona (nad rámec návrhu zákona) V § 13 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. navrhujeme na konci vety pripojiť tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu 69) aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie 68).“. Odôvodnenie: Doplnením uvedeného ustanovenia chceme zabezpečiť, aby agentúra predkladala orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie správy o zistenej nezrovnalosti týkajúce sa tých nezrovnalostí, ktoré spĺňajú podmienky nahlasovania na Európsku komisiu podľa osobitného predpisu, a to pre účely plnenia jeho úloh, najmä v súvislosti s oznamovaním nezrovnalostí Európskej komisii. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ide o zosúladenie znenia so znením vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 21/2021. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) čl. I bod 11 V nadväznosti na náš návrh vypustiť novelizačný bod 10 v čl. I je zároveň potrebné vypustiť aj novelizačný bod 11 v čl. I , ktorým sa v § 34 ods. 8 za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: „c) rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku,“. Odôvodnenie: V prípade, že bod 10 v čl. I bude vypustený, je potrebné vypustiť aj bod 11, ktorý naň nadväzuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je identifikovaný pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá v súvislosti so zavedením nových sankcií za nedodržanie povinností ustanovených v návrhu zákona. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) sa uvádza približný odhad príjmov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) z uložených nových pokút v roku 2021 v sume 1 000 eur a v rokoch 2022 a 2023 v sume 2 000 eur ročne. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s potrebou personálneho posilnenia a materiálneho zabezpečenia príslušného orgánu administrujúceho oznámenia a vykonávajúceho kontroly na mieste (Poľnohospodárska platobná agentúra) je kvantifikovaný v roku 2021 v sume 147 455 eur a v rokoch 2022 a 2023 v sume 121 455 eur ročne, kedy už nie sú započítané výdavky na technické vybavenie šiestich nových zamestnancov Poľnohospodárskej platobnej agentúry v sume 26 000 eur. V časti 9. doložky vybraných vplyvov sa uvádza, že negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy je čiastočne rozpočtovo zabezpečený, čo je v rozpore s vypracovanou analýzou vplyvov, kde sa v časti 2.1.1. Financovanie návrhu uvádza, že vplyvy na zamestnanosť a zodpovedajúce finančné prostriedky nie sú zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly ministerstva pôdohospodárstva na rok 2021 a nasledujúce roky. Žiadame preto všetky finančné vplyvy, ako aj vplyvy na zamestnanosť zabezpečiť v rámci schváleného limitu výdavkov a schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly ministerstva pôdohospodárstva na príslušné rozpočtové roky a v súlade s tým upraviť analýzu vplyvov, ako aj doložku vybraných vplyvov, v ktorej je potrebné v časti 9. označiť rozpočtovú zabezpečenosť vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy ako možnosť „áno“. Predkladateľ v časti 13. doložky vybraných vplyvov pri vyhodnotení zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR uplatnenej v rámci predbežného pripomienkového konania k navrhovanému navýšeniu počtu zamestnancov Poľnohospodárskej platobnej agentúry o šiestich nových zamestnancov argumentuje potrebou zabezpečenia bezporuchového spracúvania informácií poskytovaných Európskej komisii v širšom rozsahu od 1. januára 2021 v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185. Vzhľadom na dátum prijatia legislatívy EÚ si malo ministerstvo pôdohospodárstva uplatniť požiadavku na personálne posilnenie o šiestich nových zamestnancov v čase zostavovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. Žiadame preto, aby sa v kapitole ministerstva pôdohospodárstva hľadali vnútorné úspory a aby sa všetky vplyvy za oblasť zamestnanosti zabezpečili v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov na príslušné rozpočtové roky. Súčasne upozorňujeme, že vzhľadom na navrhovanú účinnosť návrhu zákona od 1. apríla 2021 je kvantifikovaný vplyv na štátny rozpočet v roku 2021 v rozpore s bodom C.13. uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, a to nepredkladať v roku 2021 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2021 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy. Zároveň je vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona od 1. apríla 2021 potrebné kvantifikáciu osobných výdavkov na šiestich nových zamestnancov Poľnohospodárskej platobnej agentúry na rok 2021 upraviť tak, aby zodpovedala výdavkom vzťahujúcim sa na obdobie deviatich mesiacov roka 2021 (vo vypracovanej analýze vplyvov sú tieto osobné výdavky kvantifikované na 12 mesiacov). V súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame v analýze vplyvov uviesť kvantifikáciu vplyvov na rozpočet verejnej správy na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky, t. j. na roky 2021 až 2024. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §13 ods. 9 zákona (nad rámec návrhu zákona) V § 13 ods. 9 zákona č. 280/2017 Z. z. navrhujeme súčasné znenie nahradiť nasledovným znením: „V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá prijímateľovi podľa odsekov 4 a 5, ak je zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu podozrivý a) prijímateľ, partner, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa alebo partnera, alebo b) štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo ministerstva pôdohospodárstva.“ Odôvodnenie: Podľa nášho názoru by malo byť cieľom súčasného ustanovenia v §13 ods. 9 zamedziť tomu, aby došlo k zmareniu alebo sťaženiu objasnenia a vyšetrenia veci v rámci konania orgánov činných v trestnom konaní tým, že by prijímateľ prostredníctvom správy o zistenej nezrovnalosti získal informácie o prebiehajúcich úkonoch orgánov činných v trestnom konaní. Máme zato, že pre dosiahnutie tohto cieľa by sa prijímateľovi nemala správa o zistenej nezrovnalosti zasielať už v tom momente, keď je prijímateľ, partner, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa alebo partnera podozrivá zo spáchania trestného činu, a nie až v momente, keď bol z trestného činu obvinený alebo odsúdený, kedy to už nie je opodstatnené. Preto súčasnú úpravu v § 13 ods. 9 považujeme za nedostatočnú a predkladáme uvedený návrh na jeho zmenu. Toto ustanovenie navrhujeme tiež rozšíriť aj na vyšetrovania a kontroly vykonávané zo strany iných subjektov, ktoré nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní (napr. zo strany Protimonopolného úradu SR) a takto zamedziť zmareniu a objasneniu veci aj v rámci takýchto vyšetrovaní alebo kontrol. Rovnako vnímame potenciálne riziko úniku informácií, ak by sa prijímateľovi sprístupnila správa o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu osobou z prostredia ministerstva pôdohospodárstva alebo agentúry. Tu je potrebné prihliadať na to, že vo vzťahu ku konaniu podozrivej osoby z prostredia ministerstva pôdohospodárstva alebo agentúry môže existovať prepojenie aj na prijímateľa. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ide o zosúladenie znenia so znením vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 21/2021. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) čl. I bod 10 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 10 v čl. I, ktorým sa v § 34 za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „Ak sa žiadateľovi rozhodnutím vo veci samej nevyhovuje v plnom rozsahu, rozhodne konajúci orgán o vylúčení odkladného účinku odvolania. Konajúci orgán pri rozhodovaní o vylúčení odkladného účinku odvolania zabezpečí ochranu finančných záujmov Európskej únie podľa § 13.“. Odôvodnenie: Z hľadiska ochrany finančných záujmov EÚ má prevencia svoj význam, keďže vo všeobecnosti je jednoduchšie predchádzať neoprávnenému vyplateniu finančných prostriedkov EÚ, ako ich následne od jednotlivých subjektov vymáhať. Na základe rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku odvolania však bude časť priamej podpory priznanej orgánom konajúcim v prvom stupni vyplatená žiadateľovi aj v takom prípade, keď sa žiadateľ odvolá z dôvodu nepriznania zvyšnej časti žiadanej podpory, pričom ale odvolací orgán môže následne napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu zmeniť alebo aj zrušiť. Z tohto pohľadu práve odkladný účinok odvolania plní vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ preventívnu funkciu, keďže prostriedky EÚ nie sú žiadateľovi vyplatené dovtedy, kým nie je v konaní o jeho žiadosti právoplatne rozhodnuté. V zmysle navrhovaného ustanovenia má konajúci orgán v rámci rozhodovania o vylúčení odkladného účinku síce zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 13, avšak spôsob, akým bude uvedené v tomto prípade zabezpečované, nie je v zákone ani v jeho dôvodovej správe bližšie špecifikovaný, pričom formulácia predmetného ustanovenia zároveň ani nepredpokladá možnosť voľby konajúceho orgánu o vylúčení odkladného účinku v určitom prípade nerozhodnúť. Likviditu poľnohospodárov navrhujeme preto riešiť inými spôsobmi, ktoré by nepredstavovali riziko pre finančné záujmy EÚ. Zároveň si pre úplnosť dovoľujeme upozorniť na to, že slovné spojenie „rozhodnutím vo veci samej nevyhovuje v plnom rozsahu“ zahŕňa okrem prípadu, kedy konajúci orgán v rozhodnutí žiadateľovi vyhovie len sčasti, aj prípad, kedy jeho žiadosti nevyhovie vôbec. V tomto druhom prípade však rozhodovanie o vylúčení odkladného účinku odvolania nemá opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.2.2021 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 10 Uvedený bod žiadame z návrhu zákona vypustiť. Odôvodnenie: Zavedením navrhnutého nového znenia odseku 3 nedôjde k zabezpečeniu ochrany finančných záujmov EÚ (odkladným účinkom odvolania finančné záujmy EÚ nemôžu trpieť, pokiaľ vo veci nie je rozhodnuté s vyčerpaním všetkých dostupných možností). Zároveň znenie návrhu odporuje ustanoveniam § 35 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 280/2017 Z. z.“). Pokiaľ totiž odvolací orgán rozhodne v prospech žiadateľa, potom navrhnuté vylúčenie odkladného účinku odvolania spôsobí v ďalšom procesnom postupe zbytočný zmätok. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodu 14 Navrhnuté znenie žiadame preformulovať nasledovne: „ 14. V § 34 ods. 8 sa vypúšťa písmeno g).“. Odôvodnenie: Návrh nadväzuje na pripomienku č. 1 – vypustenie novelizačného bodu 10, nakoľko v prípade tohto vypustenia nedôjde k prečíslovaniu odseku 8 na odsek 9. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K bodom 7, 11 až 13: Uvedené body žiadame z návrhu zákona vypustiť. Odôvodnenie: Návrh na vypustenie novelizačných bodov nadväzuje na pripomienku č. 1 - vypustenie novelizačného bodu 10 návrhu zákona. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame uvádzať aj nasledovné sekundárne právne akty EÚ: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení; vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva; vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach v platnom znení; a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.2.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: Nakoľko predkladaným návrhom zákona sa okrem iného v Čl. I bode 3 vykonávajú ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, žiadame skutočnosť, že sa návrhom zabezpečuje implementácia ustanovení nariadenia do slovenského právneho poriadku uviesť v druhom odseku predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.2.2021 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke vplyvov Vzhľadom na to, že materiál vykazuje vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadame v zmysle odôvodnenia v doložke vplyvov na informatizáciu spoločnosti vyznačiť „pozitívny“ vplyv a v nadväznosti na to vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. ODÔVODNENIE: Predkladateľ v Čl. I. bod 5. navrhuje nové znenie § 20 ods. 4 kde okrem iného uvádza „spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytujú účastníci trhu, prostredníctvom informačného systému“. Na základe uvedeného bola v rámci PPK vznesená zásadná pripomienka. Predkladateľ uvedenú pripomienku z PPK neakceptoval. V stanovisku okrem iného uviedol „Na účely navrhovaného zákona sa nebude vytvárať nový informačný systém verejnej správy, pričom nový rozsah údajov požadovaných na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v znení uplatňovanom od 1. januára 2021 sa bude spracúvať v už existujúcom informačnom systéme verejnej správy.“ Z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o „nový rozsah údajov“, čiže sa v existujúcom informačnom systéme musia vykonať zmeny/úpravy, ktoré zabezpečia zber nových údajov. V tejto súvislosti uvádzame, že aj zmena v IS znamená vplyv na informatizáciu spoločnosti, ktorú je potrebné uviesť v doložke vplyvov a analýze vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.2.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 10. Odporúčame zmeniť prvú vetu „Ak sa žiadateľovi rozhodnutím vo veci samej nevyhovuje v plnom rozsahu, rozhodne konajúci orgán o vylúčení odkladného účinku odvolania.“ napríklad takto: „Ak konajúci orgán nevyhovel žiadosti v plnom rozsahu, rozhodne o vylúčení odkladného účinku odvolania“ z dôvodu spresnenia textu a zároveň odporúčame celé ustanovenie v Čl. I bod 10. presunúť z § 34 do § 26 z dôvodu, že obsahovo sa navrhované ustanovenie týka rozhodnutia vo veci samej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne V nadväznosti na našu pripomienku k Čl. I bod 10 odporúčame legislatívno-technicky upraviť všetky body návrhu zákona, ktorých sa dotkne zmena číslovania odsekov v § 26 a § 34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2021 Detail