LP/2021/36 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4662/2021-410
Podnet: bod B. z uznesenia vlády SR č. 4 z 15. januára 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/36
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 18.02.2021
Novelizované predpisy: 280/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)