LP/2021/350 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: PMU/635/2021/OLPaZV - 3984/2021
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu lehoty upravenej v čl. 12 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ.
Posledná zmena: 21.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/350
Dátum začiatku MPK: 02.07.2021
Dátum konca MPK: 09.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)