LP/2021/312 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: SELPOdL-157-4/2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/312
Dátum začiatku MPK: 09.06.2021
Dátum konca MPK: 29.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021