LP/2021/30 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
(1)
Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „člen rady“) je 500 eur za mesiac.
Pridať
(2)
Za obdobie výkonu funkcie člena rady kratšie ako mesiac, patrí členovi rady mesačná odmena zodpovedajúca pomernej čiastke za kalendárne dni v mesiaci, v ktorom vykonával funkciu.
Pridať
(3)
Odmena člena rady je splatná mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
Pridať
§ 2
Pridať
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.