LP/2021/291 Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 17951/2021-M_OPVA
Podnet: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica Ministerstva financií SR zo 4. februára 2021 č. F/005869/2021-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/291

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)