LP/2021/29 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

Pridať
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. b) zákona č. .../2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
(1)
Oznámenie koncentrácie obsahuje
Pridať
a)
súhrnný popis koncentrácie,
Pridať
b)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
Pridať
c)
detailný popis koncentrácie,
Pridať
d)
informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
Pridať
e)
všeobecné trhové informácie,
Pridať
f)
vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
Pridať
g)
údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
Pridať
h)
všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
Pridať
i)
kooperatívne účinky,
Pridať
j)
dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“),
Pridať
k)
informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom súťaže,
Pridať
l)
podkladovú dokumentáciu.
Pridať
(2)
Pokiaľ z tejto vyhlášky nevyplýva inak, pojem účastník koncentrácie zahŕňa aj každého podnikateľa, ktorý
Pridať
a)
kontroluje priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,
Pridať
b)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,
Pridať
c)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).
Pridať
(3)
Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), ak dôvodom na zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona je skutočnosť, že ide o koncentráciu, v ktorej
Pridať
a)
účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu,
Pridať
b)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky ako iný účastník koncentrácie a žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu a priestorovému relevantnému trhu zahŕňajúcemu územie Slovenskej republiky, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie alebo
Pridať
c)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky je v dôsledku koncentrácie menej ako 15 % a pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, účastník koncentrácie pôsobí na relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k relevantnému trhu, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie a ich individuálny alebo spoločný trhový podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov, ktoré priestorovo zahŕňajú územie Slovenskej republiky, je menej ako 30 % bez ohľadu na to, či medzi nimi je alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah.
Pridať
(4)
Podrobnosti náležitostí podľa odseku 1 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 1.
Pridať
(5)
Podrobnosti náležitostí podľa odseku 3 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 2.
Pridať
(6)
Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 3 sú uvedené v prílohách č. 3 a č. 4.
Pridať
§ 2
Pridať
(1)
Pri koncentrácii podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 1 ods. 3 písm. a) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa podľa § 7 ods. 3 zákona (ďalej len „časť podnikateľa“), nad ktorým sa získava priama alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie.
Pridať
(2)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že jednotlivé údaje mu nie sú a ani nemohli byť známe, túto skutočnosť uvedie v oznámení koncentrácie, takúto žiadosť odôvodní a uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať.
Pridať
(3)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom, uvedie dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.
Pridať
(4)
Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 9 ods. 2 zákona, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
Pridať
(5)
Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené úradne neoverené preklady podkladov a informácií, oznamovateľ koncentrácie spolu s podkladom predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti neovereného prekladu z originálu v znení podľa prílohy č. 4.
Pridať
(6)
Ak súčasťou oznámenia koncentrácie nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu koncentrácie pripojené čestné vyhlásenie oznamovateľa koncentrácie o pravdivosti a úplnosti predložených kópií v znení podľa prílohy č. 4.
Pridať
(7)
Ak oznámenie koncentrácie obsahuje obchodné tajomstvo, dôvernú informáciu, osobný údaj, utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, alebo informáciu, ku ktorej sa viaže zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti (ďalej len „utajované informácie“), oznamovateľ na prvej strane zreteľne označí, že ide o dôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte oznámenia koncentrácie zreteľne označí každú utajovanú informáciu v hranatých zátvorkách, uvedie podnikateľa, o ktorého utajovanú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Vo verzii oznámenia koncentrácie bez utajovaných informácií, oznamovateľ koncentrácie na prvej strane zreteľne označí, že ide o nedôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte každú utajovanú informáciu nahradí textom [OBCHODNÉ TAJOMSTVO] , [DÔVERNÁ INFORMÁCIA] alebo [OSOBNÝ ÚDAJ] alebo v hranatej zátvorke označí o akú inú utajovanú informáciu ide a uvedie podnikateľa, o ktorého utajovanú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Ak oznámenie koncentrácie podáva spoločne viacero podnikateľov, môžu predložiť skutočnosti, ktoré predstavujú ich utajované informácie samostatne v prílohách a v oznámení koncentrácie na ne odkázať ako na prílohu.
Pridať
(8)
Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 2. Oznamovateľ koncentrácie môže niektoré informácie zaradiť do príloh, pričom prílohy možno používať na doplnenie, nie však na nahradenie informácií, ktoré majú byť uvedené v oznámení koncentrácie.
Pridať
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Pridať
Príloha č. 1 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 1 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 1.“
Pridať
Príloha č. 2 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 2 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 2.“
Pridať
Príloha č. 3 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 3 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 3.“
Pridať
Príloha č. 4 k vyhláške č. /2021 Z. z.

VZOR

Čestné vyhlásenie

Oznamovateľ koncentrácie ....................................................…

zastúpený .......................................................týmto vyhlasuje, že

a) informácie uvedené v tomto oznámení koncentrácie sú pravdivé, správne a úplné,

b) všetky predkladané podkladové dokumenty sú úplné, správne a pravdivé, ak sú poskytnuté odhady určitých údajov alebo skutočností, všetky poskytnuté odhady sú takto označené a sú to najlepšie odhady východiskových skutočností a údajov,

c) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené neosvedčené kópie podkladov, tieto zodpovedajú originálu, sú pravdivé a úplné,

d) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené úradne neoverené preklady určitých podkladov do štátneho jazyka, tieto zodpovedajú originálu, sú úplné a pravdivé,

e) je si vedomý následkov predloženia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých informácií a podkladov.


....................

dátum


.....................................................…

podpis (meno a priezvisko)

?)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
?)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
?)
Položka 212 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) §1 A § 2 1. V § 1 ods. 1 písm. j) je potrebné vypustiť slová „(ďalej len „súťaž“)“ a ďalej v texte návrhu zrušiť používanie zavedenej legislatívnej skratky „súťaž“. 2. V § 2 ods. 1 je potrebné vypustiť slová „(ďalej len „časť podnikateľa“)“. Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Zavedená legislatívna skratku „súťaž“ resp. zavedená legislatívnu skratku „časť podnikateľa“ sa ďalej v texte návrhu vyskytuje len jedenkrát (resp. sa už nevyskytuje). Podľa bodu 9.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky zavedenú legislatívnu skratku možno použiť len tam, kde má svoje opodstatnenie, najmä vtedy, keď sa slová, ktoré má skratka nahradiť sa v texte opakujú viackrát. 3. V § 2 ods. 4 a 6 odporúčame zvážiť, či navrhovaná právna úprava nie je takou právnou úpravou, ktorou sa ukladajú fyzickým osobám alebo právnickým osobám povinnosti. Napríklad podľa § 2 ods. 4 návrhu „osoba, ktorá je oprávnená konať za podnikateľa musí podpísať“ oznámenie o koncentrácií, resp. podľa § 2 ods. 6 návrhu „musí oznamovateľ pripojiť k oznámeniu koncentrácie čestné vyhlásenie“. Odôvodnenie: Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky možno ukladať povinnosti zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ a nie na vyhláška. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V § 1 navrhujeme doplniť nový odsek 3 tohto znenia: „(3) Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 9 ods. 2 zákona, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie (ďalej len „oznamovateľ koncentrácie“)“ a v § 2 vypustiť odsek 4. Odôvodnenie: Súlad s čl. 6 ods. 2 legislatívnych pravidiel vlády a bodom 9.1 jeho prílohy č. 1. Pojem „oznamovateľ koncentrácie“ nie je vymedzený ani v návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prílohe č. 3 vzhľadom na znenie úvodnej vety v písm. a) má byť gramaticky správne v bode 1 slovo „zmluvu“, začiatok bodu 2 by mal znieť „kópiu ponuky, ak ide o ponuku na prevzatie;“ a v písm. c) slová „overenú kópiu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 1 V § 1 ods. 3 a § 2 ods. 1 sa odkazuje na ,,zákon“, pričom predtým nebol nikde uvedený a nebola zavedená legislatívna skratka (odporúčame zaviesť v úvodnej vete). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) úvodnej vete Odporúčame v úvodnej vete vyhlášky uviesť na základe akého splnomocňujúceho ustanovenia sa vydáva vyhláška. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) § 2 ods. 7 Navrhujeme pojem „utajovaná informácia“ nahradiť vhodnejším pojmom, napr. „dôverná informácia“ alebo „chránená informácia“. Odôvodnenie: Návrh vyhlášky pod pojmom utajovaná informácia zahŕňa niekoľko oblastí vrátane utajovaných skutočností. Utajovanou skutočnosťou v zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. V nadväznosti na to, zákon č. 215/2004 Z. z. vymedzuje aj pojmy informácia a vec. V zmysle uvedeného nie je možné utajovanú skutočnosť zahrnúť pod pojem utajovaná informácia, nakoľko utajovaná skutočnosť je pojem širší ako utajovaná informácia. Navyše právny pojem utajovaná informácia je používaný v medzinárodných dohodách upravujúcich ochranu utajovaných skutočností, najmä v predpisoch EÚ a NATO, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné. Z uvedených dôvodov, s poukazom na čl. 6 ods. 3 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, navrhujeme pojem „utajovaná informácia“ nahradiť vhodnejším pojmom, napr. dôverná informácia alebo chránená informácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K PRíLOHAM 4. Názov príloh č. 1 až 4 odporúčame v súlade s bodom 15. prílohy k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky spresniť, tak aby bolo jednoznačné, že ide o ustanovenia predmetnej vyhlášky (prílohy č. 1 a 2), resp. o akú podkladovú dokumentáciu (príloha č. 3), či čestné vyhlásenie (príloha č. 4) ide. 5. V prílohe č. 1 časti 2 bode 2.3 písm. b) je potrebné slová „pre doručovanie“ nahradiť slovami „na doručovanie“. 6. V prílohe č. 1 časti 3 bode 3.1 písm. a) a b) odporúčame spresniť o aký zákon ide. 7. V prílohe č. 1 časti 3 bode 3.8 odporúčame slová „nasledovných údajov“ nahradiť slovami „týchto údajov“. Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na celý návrh (napríklad bod 4.1, 4.3). 8. V prílohe č. 1 časti 8 bode 8.13 je potrebné vypustiť slová „(ďalej len „know-how“)“, a ďalej v texte zrušiť používanie zavedenej legislatívnej skratky, pretože sa vyskytuje len jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame zrušiť vyhlášku č. 170/2014 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v názve návrhu vyhlášky za slová „Slovenskej republiky“ vložiť slová „z ... 2021,“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v § 1 ods. 1 písm. j) vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „súťaž“)“, pretože sa ďalej v texte návrhu používa len jedenkrát a v prílohách č. 1 a 2 používať jednotne pojem „hospodárska súťaž“, pretože ide o vzory, v § 1 ods. 1 písm. k) za slovo „orgánom“ vložiť slovo „hospodárskej“, v § 1 ods. 2 úvodnej vete slovo „Pokiaľ“ nahradiť slovom „Ak“, v § 1 ods. 6 vypustiť skratku „č.“ pred číslom „4“, v § 2 ods. 1 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „časť podnikateľa“)“, pretože sa používa len v prílohách č. 1 a 2, kde nie je vhodnú ju používať, keďže ide o vzory, v § 2 ods. 3 vypustiť slovo „dostatočné“ ako nadbytočné a za slovo „informácie“ vložiť slovo „podklady“, v prílohe č. 1 bode 2.3 slovo „úrade“ nahradiť slovami „Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky a zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „úrad“)“, v bode 2.3 písm. b) slová „pre doručovanie“ nahradiť slovami „na doručovanie“, v bode 3.1 písm. a) vypísať celý názov zákona a zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, v bode 3.2 slová „3.1 c)“ nahradiť slovami „v bode 3.1 písm. c)“, v bodoch 3.8, 4.1 písm. c) a 4.3 slová „nasledovných údajov“ nahradiť slovami „týchto údajov:“, v bode 4.1 písm. a) a b) slová „nasledovných údajov o týchto podnikateľoch“ nahradiť slovami „týchto údajov:“, v bode 8.9 slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v bode 8.13 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „know-how“)“, pretože sa v ďalej v texte používa len raz, v bode 8.16 slová „nasledovnom rozsahu“ nahradiť slovami „tomto rozsahu:“, v bode 8.19 slová „predchádzajúceho odseku“ nahradiť slovami „bodu 8.18“, v bode 8.20 vypustiť slovo „nasledovné“ ako nadbytočné, v bode 9.1 písm. b) slová „predošlého bodu“ nahradiť slovami „písmena a)“, v prílohe č. 2 bode 2.3 slovo „úrade“ nahradiť slovami „Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky a zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „úrad“)“, v bode 2.3 písm. b) slová „pre doručovanie“ nahradiť slovami „na doručovanie“, v bode 3.1 písm. a) vypísať celý názov zákona a zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, v bode 3.2 slová „3.1 c)“ nahradiť slovami „v bode 3.1 písm. c)“, v bodoch 3.8, 4.1 písm. c) a 4.3 slová „nasledovných údajov“ nahradiť slovami „týchto údajov:“, v bode 3.9 úvodnej vete za slová „§ 8 ods. 1“ vložiť slovo „zákona“, v bode 4.1 písm. a) a b) slová „nasledovných údajov o týchto podnikateľoch“ nahradiť slovami „týchto údajov:“, v bode 5.6 slovo „časti“ nahradiť slovom „bodoch“, v bode 5.7 slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v bode 6.1 písm. b) slová „predošlého bodu“ nahradiť slovami „písmena a)“, v prílohe č. 3 písm. f) slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v poznámke pod čiarou k odkazu 3 slová „Položka 212 zákona“ nahradiť slovami „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.2.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Žiadame dopracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a v bode 3.3. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie jednoznačne popísať pozitívne ale aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a vyčísliť celkové náklady regulácie. Zároveň žiadame predkladateľa o predloženie materiálu na záverečné posúdenie do Stálej pracovnej komisie LRV pre posudzovanie vplyvov ( ďalej Komisie). Odôvodnenie : Predkladateľ nespracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a nepredložil na rokovanie Komisie napriek tomu, že v zmysle predloženého návrhu a dôvodovej správy „dochádza k určitým zmenám k spresneniu niektorých predkladaných všeobecných trhových informácií. Vyhláška preto explicitnejšie nastavuje, že je potrebné takýto popis poskytnúť, nakoľko uvedené je nevyhnutné pre porozumenie trhu, na ktorom má úrad dopady koncentrácie posúdiť. Z uvedeného ako aj z návrhu vyhlášky vyplývajú zmeny v regulácii , a preto je potrebné vykonať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie ,vyčísliť náklady regulácie a predložiť materiál na záverečné posúdenie Komisie. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame doplniť/vyplniť : - v časti 5. „Alternatívne riešenia“ v rátane nulového variantu. - v časti 7 - uviesť či predpis ide nad rámec legislatívy EU - v časti 9 – vyznačiť negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie Odôvodnenie : V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je predkladateľ povinný v Doložke vybraných vplyvov vyplniť všetky požadované body. Nakoľko uvedená vyhláška zavádza aj keď minimálne zmeny v náležitostiach oznámenia koncentrácie jedná sa o dodatočnú reguláciu, a preto je potrebné vyznačiť negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 2 Odporúčame predkladateľovi slová „oznamovateľ koncentrácie“ buď definovať v základných pojmoch, nakoľko tento pojem nie je definovaný ani návrhom zákona, alebo slová „oznamovateľ koncentrácie“ nahradiť slovami „účastník koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu podľa § 9 ods. 2 zákona“ a prípadne zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „oznamovateľ koncentrácie“), a túto legislatívnu skratku aj dôsledne používať v normatívnom texte. Definovanie pojmu „oznamovateľ koncentrácie“, prípadne zavedenie legislatívnej skratky je nevyhnutné aj z dôvodu, že tento pojem je používaný v jednotlivých prílohách k návrhu vyhlášky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 1 ods. 3 písm. a Odporúčame predkladateľovi slová „nad ktorým už má spoločnú kontrolu“ nahradiť slovami „ktorý je spoločne kontrolovaný podľa § 7 ods. 5 zákona“. Navrhujeme sprecizovanie ustanovenia v súlade s terminológiou požitou v návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko tento návrh zákona pojem „spoločná kontrola“ nepoužíva/nepozná (pôvodný zákon o ochrane hospodárskej súťaže tento pojem osobitne definoval, avšak len do roku 2004) a tento pojem nedefinuje ani návrh vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 1 ods. 4 Je potrebné v dotknutých ustanoveniach za slovom „náležitostí“ vložiť slová „oznámenia koncentrácie“ a za slovom „uvedené“ vypustiť slová „vo vzore oznámenia koncentrácie“, keďže ide o odkaz na konkrétnu prílohu k vyhláške, ktorá upravuje vzory týchto oznámení. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 1 ods. 5 Je potrebné v dotknutých ustanoveniach za slovom „náležitostí“ vložiť slová „oznámenia koncentrácie“ a za slovom „uvedené“ vypustiť slová „vo vzore oznámenia koncentrácie“, keďže ide o odkaz na konkrétnu prílohu k vyhláške, ktorá upravuje vzory týchto oznámení. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 2 ods. 4 Odporúčame slovo „podnikateľa“ nahradiť slovami „účastníka koncentrácie“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 2 ods. 7 V odseku 7 je potrebné za slovom „oznamovateľ“ doplniť slovo „koncentrácie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi upraviť vlastný materiál v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, najmä s bodom 18. a bodom 21.1. Legislatívno-technických pokynov- Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K prílohám č. 1 až 4 Názov príloh je potrebné zosúladiť s bodom 15. Legislatívno-technických pokynov, t. j. v nadpise uviesť stručné vymedzenie obsahu prílohy. Odporúčame predkladateľovi názvoch oznámení koncentrácie doplniť na konci slová „vyhlášky č. .../2021 Z. z. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne Odporúčame návrh vyhlášky upraviť legislatívno-technicky, napríklad - v § 2 ods. 3 slovo "prečo" nahradiť slovami "pre ktoré", - v § 2 ods. 5 a 6 vypustiť slová "v znení" z dôvodu nadbytočnosti, - v § 2 ods. 7 poslednej vete slovo "ne" nahradiť slovami "tieto skutočnosti" z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) prílohe č. 2 časti 1 Odporúčame vložiť nový bod 1.5 v znení: "1.5 Stručne uveďte, ako sa účastníci koncentrácie budú zúčastňovať verejného obstarávania zákaziek na dodávku tovarov, služieb a na uskutočňovaní stavebných prác.". Odôvodnenie: Za predpokladu, že účastníci koncentrácie sa zúčastnia verejných obstarávaní aj ako jednotlivci a zároveň aj ako celok, mohlo by dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže. Nami navrhovaná informácia by mala preventívny charakter a má ambíciu zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2021 Detail