LP/2021/29 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. b) zákona č. .../2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
(1)
Oznámenie koncentrácie obsahuje
Pridať
a)
súhrnný popis koncentrácie,
Pridať
b)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
Pridať
c)
detailný popis koncentrácie,
Pridať
d)
informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
Pridať
e)
všeobecné trhové informácie,
Pridať
f)
vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
Pridať
g)
údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
Pridať
h)
všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
Pridať
i)
kooperatívne účinky,
Pridať
j)
dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“),
Pridať
k)
informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom súťaže,
Pridať
l)
podkladovú dokumentáciu.
Pridať
(2)
Pokiaľ z tejto vyhlášky nevyplýva inak, pojem účastník koncentrácie zahŕňa aj každého podnikateľa, ktorý
Pridať
a)
kontroluje priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,
Pridať
b)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,
Pridať
c)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).
Pridať
(3)
Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), ak dôvodom na zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona je skutočnosť, že ide o koncentráciu, v ktorej
Pridať
a)
účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu,
Pridať
b)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky ako iný účastník koncentrácie a žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu a priestorovému relevantnému trhu zahŕňajúcemu územie Slovenskej republiky, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie alebo
Pridať
c)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky je v dôsledku koncentrácie menej ako 15 % a pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, účastník koncentrácie pôsobí na relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k relevantnému trhu, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie a ich individuálny alebo spoločný trhový podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov, ktoré priestorovo zahŕňajú územie Slovenskej republiky, je menej ako 30 % bez ohľadu na to, či medzi nimi je alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah.
Pridať
(4)
Podrobnosti náležitostí podľa odseku 1 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 1.
Pridať
(5)
Podrobnosti náležitostí podľa odseku 3 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 2.
Pridať
(6)
Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 3 sú uvedené v prílohách č. 3 a č. 4.
Pridať
§ 2
Pridať
(1)
Pri koncentrácii podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 1 ods. 3 písm. a) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa podľa § 7 ods. 3 zákona (ďalej len „časť podnikateľa“), nad ktorým sa získava priama alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie.
Pridať
(2)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že jednotlivé údaje mu nie sú a ani nemohli byť známe, túto skutočnosť uvedie v oznámení koncentrácie, takúto žiadosť odôvodní a uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať.
Pridať
(3)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom, uvedie dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.
Pridať
(4)
Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 9 ods. 2 zákona, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
Pridať
(5)
Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené úradne neoverené preklady podkladov a informácií, oznamovateľ koncentrácie spolu s podkladom predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti neovereného prekladu z originálu v znení podľa prílohy č. 4.
Pridať
(6)
Ak súčasťou oznámenia koncentrácie nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu koncentrácie pripojené čestné vyhlásenie oznamovateľa koncentrácie o pravdivosti a úplnosti predložených kópií v znení podľa prílohy č. 4.
Pridať
(7)
Ak oznámenie koncentrácie obsahuje obchodné tajomstvo, dôvernú informáciu, osobný údaj, utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, alebo informáciu, ku ktorej sa viaže zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti (ďalej len „utajované informácie“), oznamovateľ na prvej strane zreteľne označí, že ide o dôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte oznámenia koncentrácie zreteľne označí každú utajovanú informáciu v hranatých zátvorkách, uvedie podnikateľa, o ktorého utajovanú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Vo verzii oznámenia koncentrácie bez utajovaných informácií, oznamovateľ koncentrácie na prvej strane zreteľne označí, že ide o nedôvernú verziu oznámenia koncentrácie, v texte každú utajovanú informáciu nahradí textom [OBCHODNÉ TAJOMSTVO] , [DÔVERNÁ INFORMÁCIA] alebo [OSOBNÝ ÚDAJ] alebo v hranatej zátvorke označí o akú inú utajovanú informáciu ide a uvedie podnikateľa, o ktorého utajovanú informáciu ide a či je prístupná iným účastníkom koncentrácie. Ak oznámenie koncentrácie podáva spoločne viacero podnikateľov, môžu predložiť skutočnosti, ktoré predstavujú ich utajované informácie samostatne v prílohách a v oznámení koncentrácie na ne odkázať ako na prílohu.
Pridať
(8)
Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 2. Oznamovateľ koncentrácie môže niektoré informácie zaradiť do príloh, pričom prílohy možno používať na doplnenie, nie však na nahradenie informácií, ktoré majú byť uvedené v oznámení koncentrácie.
Pridať
§ 3
Pridať
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Pridať
Príloha č. 1 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 1 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 1.“
Pridať
Príloha č. 2 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 2 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 2.“
Pridať
Príloha č. 3 k vyhláške č. /2021 Z. z.
Vzhľadom na technickú nemožnosť správneho vloženia prílohy č. 3 k vyhláške č. .../2021 Z. z. s použitím editora právnych predpisov, bola táto príloha v rámci materiálu priložená ako samostatný dokument s názvom „príloha č. 3.“
Pridať
Príloha č. 4 k vyhláške č. /2021 Z. z.

VZOR

Čestné vyhlásenie

Oznamovateľ koncentrácie ....................................................…

zastúpený .......................................................týmto vyhlasuje, že

a) informácie uvedené v tomto oznámení koncentrácie sú pravdivé, správne a úplné,

b) všetky predkladané podkladové dokumenty sú úplné, správne a pravdivé, ak sú poskytnuté odhady určitých údajov alebo skutočností, všetky poskytnuté odhady sú takto označené a sú to najlepšie odhady východiskových skutočností a údajov,

c) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené neosvedčené kópie podkladov, tieto zodpovedajú originálu, sú pravdivé a úplné,

d) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené úradne neoverené preklady určitých podkladov do štátneho jazyka, tieto zodpovedajú originálu, sú úplné a pravdivé,

e) je si vedomý následkov predloženia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých informácií a podkladov.


....................

dátum


.....................................................…

podpis (meno a priezvisko)

?)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
?)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
?)
Položka 212 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.