LP/2021/282 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 1 V prílohe č. 1 odporúčame slová „Malé Plavno“ nahradiť slovami „Malé plavno“, keďže ide o názov vodného toku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 V § 4 odporúčame odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou vypustiť. Text poznámky pod čiarou k odkazu 2, keďže ide o zrušovacie ustanovenie, odporúčame upraviť tak, aby mohol byť uvedený ako zrušovacie ustanovenie v rámci § 4. Doterajší § 4 sa následne označí ako § 5. Pripomienka podľa bodu 23.1. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete návrhu V úvodnej vete návrhu odporúčame vypustiť slová „§ 17 ods. 7 a“ z dôvodu nadbytočnosti. Podľa bodu 20.1. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa majú v úvodnej vete uvádzať splnomocňovacie ustanovenia. Ustanovenie § 17 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny nie je splnomocňovacím ustanovením. V nadväznosti na navrhovanú zmenu je potrebné upraviť aj sprievodný materiál. V § 1 odporúčame vypustiť odsek 5. Predmetným ustanovením nedochádza k úprave podrobností v zmysle príslušného splnomocňovacieho ustanovenia, je to len odkaz na predpis vyššej právnej sily, navrhované ustanovenie nepredstavuje normatívny prínos do právneho poriadku Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame vypustiť poznámku pod čiarou č. 2 a uvedené právne predpisy novelizovať v štandardnom legislatívnom procese. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2021 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu: Žiadame predkladateľa, aby bolo vo vlastnom materiáli zohľadnené aj ochranné pásmo prírodnej rezervácie. Odôvodnenie: V katastri nehnuteľností sa vyznačuje aj ochranné pásmo , preto je potrebné vo vlastnom materiáli vymedziť aj ochranné pásmo. V zmysle uvedenej pripomienky je potom potrebné upraviť príslušné časti vlastného materiálu, teda doplniť aj popis hranice ochranného pásma. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2021 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) k poznámke pod čiarou k odkazu 2 Obsah poznámky pod čiarou k odkazu 2 odporúčame uviesť do samostatného zrušovacieho ustanovenia, v novom samostatnom paragrafe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K § 1 ods. 5: Odporúčame vypustiť a súčasne odporúčame uplatniť § 17 ods. 10 zákona. Odôvodnenie: Text uvádzaný v § 1 ods. 5 má len informačný charakter o tom, že sa uplatňuje ochranné pásmo zo zákona. Ak by malo platiť iné ochranné pásmo ako zo zákona alebo ak by sa nemalo uplatniť ochranné pásmo zo zákona, táto skutočnosť by sa musela ustanoviť právnym predpisom. Vzhľadom na to, že obe územia zón s piatim a štvrtým stupňom ochrany sú vymedzené tak, že tvoria aj vonkajšiu hranicu chráneného územia, odporúčame uplatnenie § 17 ods. 10 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K predkladacej správe: Odporúčame v predkladacej správe uviesť, či projekt ochrany o národnú prírodnú rezerváciu Plavno bol vypracovaný a schválený v súlade s § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Predkladateľ materiálu vo vlastnom materiáli v § 1 ods. 4 uvádza, že „ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o prírodnú rezerváciu podľa § 54 ods. 5 zákona.“. V predkladacej správe pritom uvádza odvolávku na stránku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, konkrétne na adresu http://www.sopsr.sk/nprplavno/ na ktorej sa nachádza projekt ochrany projekt ochrany (2019) o predmetnú národnú prírodnú rezerváciu, avšak v preambule tejto stránky sa uvádza „Projekt ochrany NPR Plavno – návrh na prerokovanie“. Z uvedeného, ani zo žiadnej časti tohto dokumentu ochrany prírody nie je zrejmé, či teda ide o dokument ochrany prírody vypracovaný a schválený podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody a krajiny. Návrh všeobecne záväzného právneho predpisu by sa mal v prípade, že sa na niečo odvoláva, odvolávať na dokumenty ochrany prírody obstarané a schválené podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody a krajiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámke pod čiarou k odkazu č. 2: V poznámke pod čiarou k odkazu č. 2 navrhujeme vypustiť bod 2, keďže ide o podzákonný právny predpis. Podľa § 6 zákona č. 400/2015 Z. z. novelizácia právneho predpisu sa vykonáva formou priamej novelizácie. Nepriama novelizácia formou zmien alebo doplnení iného právneho predpisu ustanoveniami navrhovaného právneho predpisu bez uvedenia úplnej citácie jeho názvu v samostatnom článku je neprípustná. Platnosť dotknutého ustanovenia je potrebné upraviť (zrušiť) v štandardnom legislatívnom procese (čl. 8 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu nariadenia: Účelom vyhlásenia navrhovanej NPR Plavno je podľa dôvodovej správy všeobecná časť zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany, ktorým je biotop európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). V projekte ochrany NPR Plavno z roku 2019 je ako predmet ochrany uvedený aj biotop európskeho významu Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150) ako aj biotop druhu rastliny európskeho významu črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). Z chránených druhov národného významu bol v území potvrdený výskyt Epipactis microphylla, Cephalanthera damasonium a Taxus baccata. Uvedené biotopy však nie sú predmetom ochrany návrhu nariadenia vlády. Žiadame preto zdôvodniť vyňatie týchto biotopov spod predmetu ochrany a následne žiadame toto zdôvodnenie uviesť aj v dôvodovej správe osobitnej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 4 Obsah poznámky pod čiarou k odkazu 2 odporúčame uviesť do samostatného zrušovacieho ustanovenia, v novom samostatnom paragrafe, rovnako ako je to uvedené v nariadení vlády SR č. 69/2016 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo. Zároveň odporúčame upraviť znenie bodu 1, analogicky, ako je to uvedené v § 9 bod 3 nariadenia vlády SR 69/2016 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia Odporúčame uviesť predkladateľa návrhu. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadná pripomienka LZ VLK k nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národná prírodná rezervácia Plavno - LP.2021.282 Prípomienka je zásadná. V prílohe č. 2 - Predmet ochrany Národnej prírodnej rezervácie - žiadame doplniť vetu "Predmetom ochrany v Zóne A je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie nerušeného vývoja geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území." Odôvodnenie: Hlavným cieľom vyhlasovania prísne chránených území je vytvorenie siete území bez priamych ľudských zásahov, v ktorých bude umožnený prirodzený vývoj existujúceho geobiologického spoločenstva. Vývoj druhov a siete väzieb medzi nimi závisí najmä od reálnych stanovištných podmienok a medzidruhových väzieb, pričom je uplatňovaný prírodný výber nerušený cielenými subjektívnymi ľudskými zásahmi, čo je veľmi dôležité pre vytvorenie prirodzeného spoločenstva prispôsobeného reálnym fyzikálnym, chemickým a biologickým podmienkam mikroregiónu. Jednotlivé rastlinné a živočíšne druhy tak môžu vytvárať populácie s prirodzeným vekovým, genotypovým, pohlavným, hrúbkovým či hmotnostným zložením, prirodzene reagovať a prispôsobovať sa na zmenu klimatických podmienok, či prirodzene sa šíriť na miesta, ktoré im v čase a priestore najlepšie vyhovujú. Ekologická stabilita a biodiverzita územia narastá, čím sa zvyšuje aj jeho regulačný význam. Takéto územie má v krajine mimoriadny význam z hľadiska vytvárania a upevňovania siete ekologických väzieb a slúži ako reálne fungujúce biocentrum s regionálnym aj nadregionálnym významom, ktoré je zdrojom šírenia jednotlivých prirodzene sa vyvíjajúcich druhov a informácií do okolitej krajiny. Predmetom ochrany území s prísnou ochranou je vytvorenie priestoru pre nerušený priebeh evolučných procesov, ponechanie týchto území na samovývoj, bez ľudských zásahov, tak aby aspoň na časti územia Slovenska rozhodovala príroda a nie človek. Takéto územia tvoria kostru sústavy chránených území. Pre úspešné naplnenie cieľov ochrany je pre chránené územia s najprísnejším stupňom ochrany ako celok nutné prísne dodržiavanie bezzásahovosti, práve preto sú zaradené do piateho stupňa ochrany prírody. To platí aj pre fragmenty lúk, mladé porasty, umelo vysadené plochy nepôvodných drevín a lesné pionierske spoločenstvá, vzniknuté prevažne prirodzenou sukcesiou lúk a holín po ťažbe a pod. Aj na týchto lokalitách je pre naplnenie cieľov ochrany nutné prísne dodržiavanie bezzásahovosti. Evolučné procesy sa v prirodzených ekosystémoch môžu naplno prejaviť jedine ak do nich človek nebude cielene zasahovať, pretože zložitosť týchto ekosystémov presahuje možnosti ľudského poznania. Iba ochrana prirodzených procesov zahrnutá do predmetu ochrany prísne chránených území môže zabezpečiť reálne a praktické odlíšenie prísne chránených území od území manažovaných, v ktorých je ochrana založená na manažmente a cielených zásahoch uskutočňovaných v prospech ochrany vybraných skupín živočíchov alebo rastlín. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2021 Detail