LP/2021/267 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516)

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe)
Pripomienka k: K návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 31.05.2021
Počet podporovateľov: 1
Pripomienka:
Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERÁN POLICE SLOVAKIA)®
Zväz vojakov Slovenskej republiky
Klub generálov Slovenskej republiky
Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov
s podporou ďalších 12 stavovských profesijných občianskych združení

Zásadná hromadná pripomienka verejnosti

Medzirezortné pripomienkové konanie
(LP/2021/267 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu - tlač 516) 
   
   Návrh zákona nie je v súlade s Ústavou SR (zákon č. 460/1992 Zb.), článkami 1, 12, 13, 35, 39, 46 a 50, okrem to aj  s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článkami 6 a 14 a s Európskou sociálnou chartou (revidovanou), článkami 1 a 23.
  Návrh zákona je v rozpore s princípmi práva:
•právnej istoty a predvídateľnosti práva, porušenia zákazu retroaktivity,
•práva na rovnaké zaobchádzanie a zákazu kolektívnej viny,
•prezumpcie neviny a práva na obhajobu.
   Spätné odňatie dôchodkových dávok, resp. prepočty, pri ktorých by neboli priznané nároky za odpracované roky a odvedené poistné počas služby porušuje zákaz retroaktivity, narúša legitímne očakávania a porušuje práva nadobudnuté platne a v dobrej viere.
   Návrh zákona ignoruje predošlú platnú právnu úpravu, ktorá už postihla bývalých príslušníkov ozbrojených síl a je nesystémový. Príslušné orgány štátu teda už raz posúdili, rozhodli a potrestali príslušníkov ozbrojených zborov (z radov Zboru národnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti, Vojenskej kontrarozviedky, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády). Štát teda už v danej veci rozhodol a vinných potrestal. Návrh zákona teda zavádza nové konanie v tej istej veci, možnosť dvojitého postihnutia za ten istý čin a možnosť zvrátenia predošlého verdiktu, ktorým sa potvrdzovala spoľahlivosť príslušníkov z „nevinný“ na „vinný“.
    Návrh zákona porušuje aj právo na spravodlivý súdny proces a rovnaké zaobchádzanie a to v porovnaní s ostatnými starobnými dôchodcami a v porovnaní s nepotrestanými predstaviteľmi komunistického režimu (sudcovia, prokurátori a väzenská stráž).   
   V prípade prijatia návrhu zákona bude porušené právo na rovnakú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie (čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd, Ústavný zákon č. 23/1991 Z. z.). 
   Návrh zákona je v rozpore aj s § 7 zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, kde sa uvádza „Zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpovednosti tých, ktorí sa trestných činov dopustili.“. Trestaní majú byť individuálni páchatelia trestných činov a nie paušálne skupiny obyvateľov. Návrh zákona je preto v rozpore s predošlou právnou úpravou a protiústavne aplikuje princíp kolektívnej viny.
   Návrh zákona porušuje aj jeden z najdôležitejších princípov právneho štátu prezumpciu neviny, a táto je porušená tým, že Ústav pamäti národa vopred určí kto je „vinný“, kto má byť sankcionovaný, správny orgán udeľujúci sankciu (krátenie dôchodkovej dávky) je viazaný potvrdením Ústavu pamäti národa a účastník konania nemá právo sa brániť pred uložením sankcie.
   Návrh zákona porušuje aj právo na obhajobu nakoľko posudzovaná osoba bude najskôr sankcionovaná bež možnosti obhajoby a až po uložení sankcie voči nej môže podať opravný prostriedok.

   Vzhľadom na uvedené, keďže tieto porušenia a nesúlad s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi, zákonmi SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie je možné odstrániť schválením pozmeňujúcich návrhov, žiadame vládu Slovenskej republiky nevysloviť súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) a odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o ňom.