LP/2021/266 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 249/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
1. V § 2 a 3 sa slová „15. dňa“ nahrádzajú slovami „20. dňa“.
Pridať
2.
§ 4 znie:
㤠4
Údaje z registra sa podľa § 38 ods. 3 zákona poskytujú
a) banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 6,
b) banke a pobočke zahraničnej banky v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 6a.“.
Pridať
3.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 6 k opatreniu č. 10/2018 Rozsah údajov poskytovaných z registra banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Z registra sa banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona
a) referenčné údaje protistrany, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. identifikátor právnickej osoby (LEI),
4. vnútroštátny identifikátor,
5. typ vnútroštátneho identifikátora,
6. dátum vzniku,
7. dátum zániku,
8. identifikátor ústredia podniku,
9. typ identifikátora ústredia podniku,
10. identifikátor najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
11. typ identifikátora najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
12. názov,
13. adresa: ulica,
14. adresa: mesto/obec,
15. adresa: kraj/administratívny útvar,
16. adresa: poštové smerové číslo,
17. adresa: krajina,
18. právna forma,
19. inštitucionálny sektor,
20. ekonomická činnosť,
21. identifikátor bezprostrednej materskej spoločnosti,
22. typ identifikátora bezprostrednej materskej spoločnosti,
23. RIAD kód,1)
b) údaje o nástrojoch, ktoré banka, pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky poskytla do registra,
c) individuálne údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. RIAD kód,1)
4. identifikátor právnickej osoby (LEI),
5. vnútroštátny identifikátor,
6. typ vnútroštátneho identifikátora,
7. názov,
8. adresa: krajina,
9. súhrnný počet postavení v pozícii dlžníka,
10. súhrnný počet jednotlivých krajín veriteľa,
11. súhrnný počet jednotlivých druhov nástroja,
12. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania nástroja,
13. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania protistrany,
14. identifikátor zmluvy,2)
15. identifikátor nástroja,2)
16. druh nástroja,
17. druh amortizácie,
18. mena,
19. fiduciárny nástroj,
20. dátum vzniku,
21. právny konečný dátum splatnosti,
22. výška záväzku pri vzniku,
23. frekvencia splácania,
24. úver na financovanie projektov,
25. účel,
26. postih,
27. práva splácania,
28. aktuálna výška splátky,
29. stav zlyhania nástroja,
30. dátum stavu zlyhania,
31. prevedená hodnota,
32. nedoplatky za nástroj,
33. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
34. dátum po termíne splatnosti nástroja,
35. nesplatená nominálna hodnota,
36. naakumulovaný úrok,
37. hodnota podsúvahových expozícií,
38. hodnota spoločných záväzkov,
39. naakumulované odpisy,
40. stav splácania nástroja,
41. dátum stavu splácania nástroja,
42. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
43. dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania,
44. identifikátor zabezpečenia,2)
45. druh zabezpečenia,
46. hodnota zabezpečenia,
47. druh hodnoty zabezpečenia,
48. dátum hodnoty zabezpečenia,
49. dátum splatnosti zabezpečenia,
50. pôvodná hodnota zabezpečenia,
51. dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia,
52. hodnota prideleného zabezpečenia,
53. prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu,
54. stav nástroja,3)
d) súhrnné údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, za osoby, ktoré sú ich potenciálnymi klientmi4) a za ich prepojené osoby,5) a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. názov,
4. adresa: krajina,
5. krajina veriteľa,
6. druh nástroja,
7. druh amortizácie,
8. mena,
9. fiduciárny nástroj,
10. výška záväzku pri vzniku,
11. frekvencia splácania,
12. úver na financovanie projektov,
13. účel,
14. práva splácania,
15. aktuálna výška splátky,
16. stav zlyhania nástroja,
17. prevedená hodnota,
18. nedoplatky za nástroj,
19. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
20. nesplatená nominálna hodnota,
21. naakumulovaný úrok,
22. hodnota podsúvahových expozícií,
23. hodnota podsúvahových expozícií - podsúvahové nástroje,6)
24. naakumulované odpisy,
25. stav splácania nástroja,
26. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
27. druh zabezpečenia,
28. hodnota zabezpečenia,
29. druh hodnoty zabezpečenia,
30. pôvodná hodnota zabezpečenia,
31. hodnota prideleného zabezpečenia,
32. stav zlyhania protistrany,
33. identifikátor zmluvy,
34. dátum po termíne splatnosti nástroja,
35. stav nástroja,
36. hodnota spoločných záväzkov,
37. dátum vzniku,
38. právny konečný dátum splatnosti.
Vysvetlivky:
1) Jednoznačný kód v databáze RIAD vedenej Európskou centrálnou bankou.
2) Pri zmluvách uzatvorených inou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky sa tento údaj poskytuje takým spôsobom, aby nebolo možné určiť banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá je v danej zmluve zmluvnou stranou.
3) Stav, ktorý môže nástroj nadobúdať.
4) Potenciálnym klientom sa rozumie klient, ktorý
a) mal v danej banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky podanú žiadosť o nástroj v období posledných 6 mesiacov alebo
b) prejavil záujem o nástroj alebo bol oslovený s ponukou nástroja v období posledných 6 mesiacov a tento záujem alebo oslovenie je preukázateľné a odôvodnené bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou,
c) splnil podmienku podľa písmena a) alebo písmena b) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingovú účely.
5) Prepojenou osobou sa rozumie osoba,
a) na ktorú sú zamerané monitorovacie aktivity banky pri riadení kreditných rizík (napríklad verifikácia klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny alebo monitoring rizikového profilu klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny bankou) alebo
b) ktorá je majetkovo, personálne alebo ekonomicky prepojená s klientom alebo potenciálnym klientom alebo
c) ktorá je prepojená dodávateľsky alebo odberateľsky s klientom alebo potenciálnym klientom,
d) ktorá splnila podmienku podľa písmena a), b) alebo písmena c) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingovú účely.
6) Súhrnná hodnota podsúvahových expozícií sa pre podsúvahové nástroje uvádza v samostatnej položke.“.
Pridať
4.
4. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 6a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6a k opatreniu č. 10/2018 Rozsah údajov poskytovaných z registra banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktoré sú predmetom vzájomnej výmeny údajov medzi centrálnymi bankami
Z registra sa banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona
a) referenčné údaje klienta, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. identifikátor právnickej osoby (LEI),
4. vnútroštátny identifikátor,
5. typ vnútroštátneho identifikátora,
6. RIAD kód,1)
7. názov,
8. adresa: krajina,
b) individuálne údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. RIAD kód,1)
4. referenčný dátum,
5. krajina poskytujúcej národnej centrálnej banky,
6. krajina veriteľa,
7. druh nástroja,
8. mena,
9. dátum vzniku,
10. právny konečný dátum splatnosti,
11. výška záväzku pri vzniku,
12. účel,
13. nesplatená nominálna hodnota,
14. hodnota podsúvahových expozícií,
15. nedoplatky za nástroj,
16. dátum po termíne splatnosti nástroja,
17. naakumulovaný úrok,
18. hodnota spoločných záväzkov,
19. naakumulované odpisy,
20. druh zabezpečenia,
c) súhrnné údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, za osoby, ktoré sú ich potenciálnymi klientmi2) a za ich prepojené osoby,3) a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. RIAD kód,1)
4. referenčný dátum,
5. krajina poskytujúcej národnej banky,
6. krajina veriteľa,
7. druh nástroja,
8. mena,
9. dátum vzniku,
10. právny konečný dátum splatnosti,
11. výška záväzku pri vzniku,
12. účel,
13. nesplatená nominálna hodnota,
14. hodnota podsúvahových expozícií,
15. nedoplatky za nástroj,
16. dátum po termíne splatnosti nástroja,
17. naakumulovaný úrok,
18. hodnota spoločných záväzkov,
19. naakumulované odpisy,
20. druh zabezpečenia.
Vysvetlivky:
1) Jednoznačný kód v databáze RIAD vedenej Európskou centrálnou bankou.
2) Potenciálnym klientom sa rozumie klient, ktorý
a) mal v danej banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky podanú žiadosť o nástroj v období posledných 6 mesiacov alebo
b) prejavil záujem o nástroj alebo bol oslovený s ponukou nástroja v období posledných 6 mesiacov a tento záujem alebo oslovenie je preukázateľné a odôvodnené bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou,
c) splnil podmienku podľa písmena a) alebo písmena b) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingovú účely.
3) Prepojenou osobou sa rozumie osoba,
a) na ktorú sú zamerané monitorovacie aktivity banky pri riadení kreditných rizík (napríklad verifikácia klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny alebo monitoring rizikového profilu klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny bankou) alebo
b) ktorá je majetkovo, personálne alebo ekonomicky prepojená s klientom alebo potenciálnym klientom alebo
c) ktorá je prepojená dodávateľsky alebo odberateľsky s klientom alebo potenciálnym klientom,
d) ktorá splnila podmienku podľa písmena a), b) alebo písmena c) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingovú účely.“.
Pridať
5.
5. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:„
Príloha č. 7 k opatreniu č. 10/2018 Rozsah údajov poskytovaných z registra klientovi
Z registra sa klientovi poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona
a) referenčné údaje klienta, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. identifikátor právnickej osoby (LEI),
4. vnútroštátny identifikátor,
5. typ vnútroštátneho identifikátora,
6. dátum vzniku,
7. dátum zániku,
8. identifikátor ústredia podniku,
9. typ identifikátora ústredia podniku,
10. identifikátor najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
11. typ identifikátora najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
12. názov,
13. adresa: ulica,
14. adresa: mesto/obec,
15. adresa: kraj/administratívny útvar,
16. adresa: poštové smerové číslo,
17. adresa: krajina,
18. právna forma,
19. inštitucionálny sektor,
20. ekonomická činnosť,
21. identifikátor bezprostrednej materskej spoločnosti,
22. typ identifikátora bezprostrednej materskej spoločnosti,
23. RIAD kód,1)
b) individuálne údaje o nástrojoch klienta, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. RIAD kód,1)
4. identifikátor právnickej osoby (LEI),
5. vnútroštátny identifikátor,
6. typ vnútroštátneho identifikátora,
7. názov,
8. adresa: krajina,
9. súhrnný počet postavení v pozícii dlžníka,
10. súhrnný počet jednotlivých krajín veriteľa,
11. súhrnný počet jednotlivých druhov nástroja,
12. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania nástroja,
13. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania protistrany,
14. názov veriteľa,
15. identifikátor zmluvy,
16. identifikátor nástroja,
17. druh nástroja,
18. druh amortizácie,
19. mena,
20. fiduciárny nástroj,
21. dátum vzniku,
22. právny konečný dátum splatnosti,
23. výška záväzku pri vzniku,
24. frekvencia splácania,
25. úver na financovanie projektov,
26. účel,
27. postih,
28. práva splácania,
29. aktuálna výška splátky,
30. stav zlyhania nástroja,
31. dátum stavu zlyhania,
32. prevedená hodnota,
33. nedoplatky za nástroj,
34. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
35. dátum po termíne splatnosti nástroja,
36. nesplatená nominálna hodnota,
37. naakumulovaný úrok,
38. hodnota podsúvahových expozícií,
39. hodnota spoločných záväzkov,
40. naakumulované odpisy,
41. stav splácania nástroja,
42. dátum stavu splácania nástroja,
43. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
44. dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania,
45. identifikátor zabezpečenia,
46. druh zabezpečenia,
47. hodnota zabezpečenia,
48. druh hodnoty zabezpečenia,
49. dátum hodnoty zabezpečenia,
50. dátum splatnosti zabezpečenia,
51. pôvodná hodnota zabezpečenia,
52. dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia,
53. hodnota prideleného zabezpečenia,
54. prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu,
55. stav nástroja,2)
c) súhrnné údaje o nástrojoch klienta, a to
1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. názov,
4. adresa: krajina,
5. krajina veriteľa,
6. druh nástroja,
7. druh amortizácie,
8. mena,
9. fiduciárny nástroj,
10. výška záväzku pri vzniku,
11. frekvencia splácania,
12. úver na financovanie projektov,
13. účel,
14. práva splácania,
15. aktuálna výška splátky,
16. stav zlyhania nástroja,
17. prevedená hodnota,
18. nedoplatky za nástroj,
19. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
20. nesplatená nominálna hodnota,
21. naakumulovaný úrok,
22. hodnota podsúvahových expozícií,
23. hodnota podsúvahových expozícií - podsúvahové nástroje,3)
24. naakumulované odpisy,
25. stav splácania nástroja,
26. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
27. druh zabezpečenia,
28. hodnota zabezpečenia,
29. druh hodnoty zabezpečenia,
30. pôvodná hodnota zabezpečenia,
31. hodnota prideleného zabezpečenia,
32. stav zlyhania protistrany,
33. identifikátor zmluvy,
34. dátum po termíne splatnosti nástroja,
35. stav nástroja,2)
36. hodnota spoločných záväzkov,
37. dátum vzniku,
38. právny konečný dátum splatnosti.
Vysvetlivky:
1) Jednoznačný kód v databáze RIAD vedenej Európskou centrálnou bankou.
2) Stav, ktorý môže nástroj nadobúdať.
3) Súhrnná hodnota podsúvahových expozícií sa pre podsúvahové nástroje uvádza v samostatnej položke.“.
Pridať
Čl. II
Čl. II Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Peter Kažimír
guvernér


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Všeobecne: Žiadame materiál doplniť o návrh oznámenia o vydaní opatrenia. V oznámení o vydaní opatrenia sa uvádza názov opatrenia a dátum jeho vydania, odkaz na splnomocňovacie ustanovenie zákona oprávňujúce na vydanie opatrenia, stručné vyjadrenie obsahu opatrenia vrátane vymedzenia okruhu osôb, ktorých sa týka, označenie toho opatrenia, ktoré sa opatrením mení, dopĺňa alebo zrušuje, deň nadobudnutia účinnosti opatrenia a údaj o tom, kde možno získať prístup k úplnému zneniu opatrenia. Medzi prístupy k úplnému zneniu opatrenia odporúčame uviesť v oznámení aj portál informačného systému verejnej správy Slov-Lex. Odôvodnenie: Podľa čl. 37 ods. 11 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky súčasťou návrhu opatrenia má byť aj návrh oznámenia o vydaní opatrenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Opatrenie sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje oznámením o jeho vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje, že sa vyhlási jeho úplné znenie. § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neustanovuje, že sa má vyhlásiť opatrenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky úplným znením. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 249/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) obalu Odporúčame nahradiť slová „Iniciatívny materiál“ slovami „§ 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) obalu Odporúčame v nadpise pridať čiarku za slová „z ... 2021“ a odstrániť duplicitne uvedené slová „z ... 2021,“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I, bod 3 V písmene d) v prvej vete odporúčame odstrániť čiarku za slovom „nástroji“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I, bod 1 Za slová „V § 2 a 3“ odporúčame doplniť slová „ods. 1 a 2“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) dôvodovej správe - osobitnej časti V časti „K čl. I k bodom 3 až 5“ v treťom odseku odporúčame nahradiť slová „nariadenia ECB“ celým názvom nariadenia, prípadne ide o rovnaký právny predpis, ktorý definujete nižšie slovami „usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/238 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2020/11) (ďalej len „usmernenie ECB“)“, odporúčame zosúladiť názov právneho predpisu a definovať právny predpis na mieste prvého uvedenia v texte. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I, bod 3 V časti „Vysvetlivky“ odporúčame takto doplniť čiarky: „posledných 6 mesiacov, alebo“, „prepojenej skupiny bankou), alebo“ a „potenciálnym klientom, alebo“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) dôvodovej správe - všeobecnej časti V treťom odseku odporúčame nahradiť slová „rozširuje sa rozsah“ slovami „rozšírenie rozsahu“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame nahradiť slová „rozširuje sa rozsah“ slovami „rozšírenie rozsahu“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I, bod 3 V písmene c) v bode 14 odporúčame upraviť zarovnanie textu. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) dôvodovej správe - osobitnej časti V časti „K čl. I k bodom 3 až 5“ v treťom odseku v poslednej vete odporúčame upraviť skloňovanie. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 V prílohe č. 6a vo vysvetlivkách v druhom bode písmene b), c) a v treťom bode písmene d) navrhujeme za slová „Exportno-importnou bankou“ vložiť slová „Slovenskej republiky“ v druhom bode písmene c) a v treťom bode písmene d) navrhujeme slová „marketingovú účely“ nahradiť slovami „marketingové účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 V prílohe č. 6 vo vysvetlivkách v štvrtom bode písmene b), c) a v piatom bode písmene d) navrhujeme za slová „Exportno-importnou bankou“ vložiť slová „Slovenskej republiky“ a v štvrtom bode písmene c) a v piatom bode písmene d) slová „marketingovú účely“ nahradiť slovami „marketingové účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V bode 9. „Vplyvy navrhovaného materiálu“ odporúčame v časti „z toho vplyvy na MSP“ neoznačovať krížikom nijakú z možností, keďže v časti „Vplyvy na podnikateľské prostredie“ je krížikom vyznačené políčko „Žiadne“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Odporúčame krížikom vyznačiť charakter predkladaného materiálu. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2021 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodom 3 až 5: Odporúčame do príloh č.6, 6a a 7 doplniť vysvetlivku k údaju „právny konečný dátum splatnosti“. Odôvodnenie: Uvedený termín nepozná ani zákon o bankách, ktorý sa návrhom opatrenia vykonáva. Vo Vysvetlivkách v prílohe č. 6 (bode 4) písm. a) a b)) a č. 6a (bod 2) písm. a) a b)) je potrebné číslo 6 vypísať slovami. Odôvodnenie: Súlad s bodom 6 prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 3 prílohe č. 6 písm. a) bode 16 slovo „smerové“ nahradiť slovom „smerovacie“, v prílohe č. 6 časti „Vysvetlivky“ v štvrtom bode písm. a) a b) číslo „6“ nahradiť slovom „šiestich“, v prílohe č. 6 časti „Vysvetlivky“ v štvrtom bode písm. b) a c) a piatom bode písm. d) za slová „Exportno-importnou bankou“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v prílohe č. 6 časti „Vysvetlivky“ v štvrtom bode písm. c) a v piatom bode písm. d) slová „marketingovú účely“ nahradiť slovami „marketingové účely“, v bode 4 prílohe č. 6a písm. c) piatom bode za slovo „národnej“ vložiť slovo „centrálnej“, v prílohe č. 6a časti „Vysvetlivky“ v druhom bode písm. a) a b) číslo „6“ nahradiť slovom „šiestich“, v prílohe č. 6a časti „Vysvetlivky“ v druhom bode písm. b) a c) a treťom bode písm. d) za slová „Exportno-importnou bankou“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v prílohe č. 6a časti „Vysvetlivky“ v druhom bode písm. c) a v treťom bode písm. d) slová „marketingovú účely“ nahradiť slovami „marketingové účely“, v bode 5 prílohe č. 7 písm. a) bode 16 slovo „smerové“ nahradiť slovom „smerovacie“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.6.2021 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V celom texte návrhu opatrenia odporúčame slová „marketingovú účely“ nahradiť slovami „marketingové účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.6.2021 Detail