LP/2021/264 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) Článok VIII. Zákon č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi v znení zákona... (humanitárne témy: ide o pomoc nielen deťom v školách z chudobných rodín, aby lepšie prospievali v škole, ale aj o rozšírenie spektra poskytovaných služieb v súvislosti s dostupnosťou humanitárnej pomoci, rozšírenie možností dobrovoľníckej činnosti aj o oblasť zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia a regionálne projekty na odstraňovanie chudoby a ochranu a podporu zdravia) sa mení a dopĺňa takto: 1. Rozšíriť o možnosť použitia ďalších nefinančných humanitárnych prostriedkov na zmierňovanie chudoby a na zabezpečovanie zmierňovania dopadov sociálnych determinantov na zdravie jednotlivcov a obyvateľstva – konkrétne rozšírenie doterajších možností poskytnutia jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia o ďalšie, ako sú: - poskytnutie raňajok a nápojov, školských pomôcok, obuvi a iných potrieb školopovinným deťom na obdobie počas pobytu v škole pre deti z rodín v hmotnej núdzi, - poskytnutie očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín osobe v hmotnej núdzi, - poskytnutie nevyhnutných dietetických potravín vrátane náhrady materského mlieka pre deti občanov v hmotnej núdzi, - poskytnutie nevyhnutných dennej strava pri pobyte nemocnici ako aj potrieb na pobyt v nemocnici dieťaťu, sprevádzajúcej osobe, tehotnej žene alebo inej osobe nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi pred jej pobytom v zdravotníckom zariadení, - poskytnutie príspevku na cestovné formou cestovnej poukážky ( nie finančného príspevku, ktorý je súčasťou iných finančných sociálnych dávok) na cestu do školy, vrátane sprevádzajúcej osoby, príspevku na cestovné za zdravotnou starostlivosťou - vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre domácnosť v hmotnej núdzi a zabezpečenie nevyhnutného hygienického štandardu osobám v hmotnej núdzi, - poskytnutie elektriny a tepla pre každú domácnosť v hmotnej núdzi a podobne, - amnestia, či výmaz dlhu na zdravotnom poistení, vymáhaného exekučne, ak ide o človeka v hmotnej núdzi, ktorý nepracoval a nepracuje, nie je možné ho zamestnať, takto sa stáva jeho zdravotná starostlivosť nedostupná. 2. Na zabezpečenie dostupnosti tejto „hmotnej podoby“ humanitárnej pomoci - rozšírenie spektra služieb obyvateľom v hmotnej núdzi v praxi v regióne (a to aj v školách): - o systém aktívneho vyhľadávania a včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou poskytnutia nevyhnutných potrieb na pobyt v škole, podporu zdravia pre podporu školského prospechu, - systém včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou podpory v podobe cestovného na cestu do školy, vrátane sprevádzajúcej osoby, za zdravotnou starostlivosťou a systému včasného poskytovania na cestovného na cestu za zdravotnou starostlivosťou osobe v hmotnej núdzi, - poskytovanie raňajok a nápojov, školských pomôcok a iných potrieb školopovinným deťom na obdobie počas pobytu v škole u detí z rodín v hmotnej núdzi, - systém včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou poskytnutia očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na zabezpečenie liečenia a systém včasného poskytovania očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín takýmto osobám, - poskytnutie potravín v týždenných intervaloch ako čiastku humanitárnej pomoci rodinám v hmotnej núdzi a vytváranie potravinových bánk zo zbierok potravín regionálnych výrobcov a predajcov ako potravín rýchlej spotreby pred uplynutím expiračnej doby, resp. u trvanlivých potravín tesne po uplynutí expiračnej doby rodinám i jednotlivcom v hmotnej núdzi, - formou sociálnych podnikov zabezpečiť palivové komodity pre rodiny a jednotlivcov v hmotnej núdzi, - formou sociálnych podnikov zabezpečiť zber, triedenie a opravu dreveného nábytku pre potreby rodín a jednotlivcov v hmotnej núdzi. - v nemocnici v regióne a systém včasného poskytovania nevyhnutných potrieb na pobyt v nemocnici tehotnej žene alebo inej osobe nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi pred jej pobytom v zdravotníckom zariadení, - budovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre domácnosť v hmotnej núdzi a zabezpečenie nevyhnutného hygienického štandardu osobám v hmotnej núdzi, - poskytovanie elektriny a tepla pre každú domácnosť v hmotnej núdzi a podobne, - formou sociálnych podnikov zabezpečiť zber, triedenie, opravu a čistenie šatstva a pre potreby rodín a jednotlivcov v hmotnej núdzi. Na zabezpečenie aktívneho vyhľadávania osôb v hmotnej núdzi by mal každý región – obec, mesto, okres, VÚC zamestnávať sociálneho pracovníka na tento účel. Na zabezpečovanie preventívnych programov (v materských, základných, stredných školách...), koordinácie a výkonu zdravotníckej osvety a prevencie, lokálnych epidemiologických štúdií, ochrany a podpory zdravia, lokálnych preventívnych programov a projektov zase verejného zdravotníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V bode 9. doložky vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti so zvýšením jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti z doterajších 542,38 eura na 829,86 eura (rovnaká výška ako výška príspevku pri narodení dieťaťa), pričom v bode 10. doložky vybraných vplyvov sa uvádza: „Vplyv na rok 2021 predstavuje cca 86 300 eur a dotkne sa cca 75 detí priemerne mesačne, na rok 2022 vplyv predstavuje cca 276 000 eur a na rok 2023 predstavuje vplyv cca 293 300 eur. Vplyv upravenej podmienky, aby malo dieťa menej ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, nie je možné jednoznačne odhadnúť. Predpokladáme však, že pôjde o veľmi nízke počty detí.“. V nadväznosti na uvedené je potrebné v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uviesť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V bode 9. doložky vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti so zvýšením jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti z doterajších 542,38 eura na 829,86 eura (rovnaká výška ako výška príspevku pri narodení dieťaťa), pričom v bode 10. doložky vybraných vplyvov sa uvádza: „Vplyv na rok 2021 predstavuje cca 86 300 eur a dotkne sa cca 75 detí priemerne mesačne, na rok 2022 vplyv predstavuje cca 276 000 eur a na rok 2023 predstavuje vplyv cca 293 300 eur. Vplyv upravenej podmienky, aby malo dieťa menej ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, nie je možné jednoznačne odhadnúť. Predpokladáme však, že pôjde o veľmi nízke počty detí.“. V nadväznosti na uvedené je potrebné v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uviesť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády K bodu B.1. Navrhujeme slovo "Narodenej" nahradiť slovom "Národnej". ODÔVODNENIE: Formálna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Navrhujeme zvážiť doplnenie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe, financovanie návrhu a analýzy sociálnych vplyvov. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa v prípade vyznačenia pozitívnych aj negatívnych vplyvov vypracuje analýza príslušných vplyvov, ktorá bude obsahovať bližšie vysvetlenie a popis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.6.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Navrhujeme vyplniť v Doložke vybraných vplyvov 1. Navrhujeme vyplniť v Doložke vybraných vplyvov "Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu" ako "pozitívne" Odôvodnenie: Dôvodová správa uvádza, že "Predkladaný návrh zákona má negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. " zatiaľ čo Doložka vybraných vplyvov má zaškrtnuté políčko vplyvov na manželstvo rodičovstvo a rodinu "žiadne". Teda doložka vplyvov nie je vyplnená v súlade s Dôvodovou správou predkladaného návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.6.2021 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K predkladacej správe V prvej vete odporúčame za slová "o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky" vložiť slová "v znení zákona č. 399/2015 Z. z." Zároveň v prvej vete stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k návrhu zákona odporúčame za slová "o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa" vložiť slová "v znení neskorších predpisov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2021 Detail