LP/2021/240 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 20279/2021-M_OPVA
Podnet: § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvod na uskutočnenie pripomienkového konania v skrátenej forme (na 7 pracovných dní)- Predkladaný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vytvára právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a ich dostupnosti pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, a to posilnením ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na rok 2022. Z § 78a ods. 11 zákona o sociálnych službách vychádza povinnosť uverejniť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2022, najneskôr do 30. júna 2021 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Účelom tohto finančného príspevku je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou na mzdy a platy zamestnancov a súvisiace odvody z tohto príjmu platené zamestnávateľom. Ide teda o posilnenie pokrytia najnákladovejšej zložky prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby, ktorou je osobná starostlivosť. Bez realizácie, s poskytnutím tohto finančného príspevku súvisiacej, požiadavky stabilizácie zamestnancov v sociálnych službách, spojenej so zvýšením úrovne ich odmeňovania, môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, spojenému s ohrozenou bezpečnosťou poskytovanej sociálnej služby , a to nezabezpečením osobnej starostlivosti o prijímateľov v zariadeniach podmienených odkázanosťou. .
Posledná zmena: 15.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/240
Dátum začiatku MPK: 14.05.2021
Dátum konca MPK: 24.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)